Trädgren med löv som växer ur berg.

Bli expert inom ett specifikt religionsvetenskapligt område

Program

Magisterprogram i religionsvetenskap

60 hp

Höst

100%

Campus

I och med medieutveckling, globalisering och internationell migration har religionsvetenskaplig kompetens blivit allt mer efterfrågad. Arbetsfältet har vidgats i fler branscher, med nya målsättningar och arbetsuppgifter. Magisterprogrammet i religionsvetenskap ger dig kompetensen att ta itu med arbetsuppgifter inom sektorer där sådan kunskap behövs och efterfrågas.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad kompetens i dagens mångkulturella samhälle Religionsvetenskaplig kompetens efterfrågas inom allt fler branscher i dag. Exempelvis UD, SIDA, polisen, skolan och media. Förmågan att förstå religion som socialt och kulturellt fenomen är, i ett mångkulturellt samhälle, avgörande för att kunna göra relevanta samhällsanalyser. Magisterprogrammet i religionsvetenskap ger dig en god grund för att arbeta inom sektorer där kunskap om religion och kulturfrågor behövs. Du kan till exempel arbeta som konsulent eller utredare i mångfalds- och integrationsfrågor, som omvärldsanalytiker, politisk rådgivare eller journalist. Efter programmet är du även behörig till att söka forskarutbildning. Du har de färdigheter som krävs för att kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt kunna arbeta inom kvalificerade verksamheter. Programmet ger dig även utvecklade färdigheter i projektplanering, muntlig och skriftlig presentationsteknik samt vetenskapskommunikation. Läs om ämnets forskning
Historisk och kulturvetenskaplig kunskap genom religionsvetenskapliga perspektiv Programmet består av två terminer. Den första terminen ger dig en orientering i olika kulturvetenskapliga vetenskapstraditioner, teorier och metoder. Du presenteras även för de samtida religionsvetenskapliga forskningsfronterna. Genom en valbar kurs får du specialisera dig i ett religionsvetenskapligt område. Det valbara utbudet kan variera mellan terminer. Tidigare har studenter kunnat välja mellan fördjupningskurser i kristendom, islam eller asiatiska traditioner. Den andra terminen ägnas åt magisteruppsatsen. Under uppsatsarbetet följer du även forskningsseminarier i religionsvetenskap och deltar i ämnesgemensamma magisterseminarium för Historiska studier. Där ingår bland annat ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria. Termin 1 1. Introduktion till området Historiska studier, 2. De religionsvetenskapliga forskningsfronterna, 3. Vetenskapsteori, 4. Valbar kurs Termin 2 Magisteruppsats Arbetssätt Magisterstudier kräver större krav på självständighet än studier på grundnivå. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och egna studier. Examinationsformen skiljer sig mellan delkurserna. Delkurserna Introduktion till Historiska studier och Vetenskapsteori läser du tillsammans med magister- och masterstudenter i ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria. Praktik, studiebesök och kontakt med arbetslivet kan förekomma under programmet.
Ökad efterfrågan på religionsvetenskaplig kompetens Magisterprogrammet i religionsvetenskap har en humanistisk och samhällsvetenskaplig orientering. Programmet gör dig till en expert inom ett specifikt religionsvetenskapligt område. Magisterprogrammet i religionsvetenskap ingår i området Historiska studier tillsammans med ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria. Det innebär att du får läsa kurser och delta på seminarier i en mångvetenskaplig miljö tillsammans med andra magister- och masterstudenter inom området. Den mångvetenskapliga miljön bidrar till att bredda dina historiska och kulturvetenskapliga perspektiv och du får kunskaper inom flera angränsande forskningsområden. Efter studierna kommer du ha fördjupad kompetens inom ett valt religionsvetenskapligt område samt goda kunskaper inom en rad angränsande forskningsområden och metodvägar.