Tre stenar på rad på mark av grus.

Filosofiska studier som förbereder dig för forskning och yrkesliv

Program

Masterprogram i Filosofi

120 hp

Höst

100%

Campus

Under Masterprogrammet i filosofi har du större självständighet än på grundnivå. Kursinnehållet har även en starkare forskningsanknytning. Programmet är både forskningsförberedande och yrkesförberedande eftersom du dels fördjupar dina teoretiska och vetenskapliga kunskaper, dels utvecklar dina praktiska färdigheter och förmågor.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Gedigen kompetens för både forskning och arbetsliv Efter masterprogrammet i filosofi är du väl förberedd både för arbete och forskning. Du har utvecklat en gedigen kompetens för arbete inom alla områden som kräver avancerad informationshantering, begreppsanvändning, reflexivitet, analys och skrivande av argumenterande framställningar. Du kan till exempel arbeta med utredningar inom statlig och kommunal verksamhet, eller inom media, kultur, utbildning och forskningsområdet. Utbildningen har även förberett dig för forskningsarbete då allt innehåll är starkt förankrat i aktuell forskning. Genom utförandet av självständiga vetenskapliga undersökningar och arbeten tillsammans med teoretiska studier har du stärkt din förmåga att ta dig an teoretiskt krävande forskningsuppgifter. Studier i filosofi ger dig teoretiska färdigheter och verktyg som är behjälpliga nästan oavsett vad du gör i framtiden. Inte minst i arbete kopplat till viktiga frågor som berör kunskap och utbildning, jämlikhet och jämställdhet, och samhällets organisation. Läs om ämnets forskning
Studera både äldre och samtida filosofi på en avancerad nivå Det första året har en mer grundläggande karaktär, och ger en bred orientering i såväl äldre som samtida filosofi. Genomgående präglas undervisningen av en högre metodologisk analysnivå, medan grundutbildningen är mer allmänorienterande. Den första terminen är delvis orienterad mot äldre källmaterial, den andra terminen har en mer samtidsorienterad utformning. Det andra året läggs större tonvikt på eget arbete. Året inleds med en läskurs där du själv väljer inriktning och litteratur i samråd med din handledare. Valet av ämne för läskursen ska vara kopplat till den uppsats som du genomför under den sista terminen. Den fjärde och avslutande terminen ägnas helt åt masteruppsatsen. Om du vill avsluta programmet efter ett år finns det möjlighet att skriva en kortare uppsats om 15 högskolepoäng termin två för att kunna ta ut en magisterexamen. Termin 1 Filosofins historia I: verkstudium I, 7,5 hp, Filosofins historia II: temastudium I, 7,5 hp, Filosofi, forskningsseminarium I, 7,5 hp samt valbar kurs om 7,5 hp Termin 2 Modern filosofi I: verkstudium II, 7,5 hp, Modern filosofi II: temastudium II, 7,5 hp, Filosofi, forskningsseminarium II, 7,5 hp samt valbar kurs om 7,5 hp Termin 3 Filosofi, läskurs inför uppsatsarbete, 7,5 hp samt valfria kurser om totalt 22,5 hp Termin 4 Filosofi, masteruppsats, 30 hp Arbetssätt Kursen innebär heltidsstudier och du förväntas vara på högskolan ungefär fyra timmar i veckan, övrig tid studerar du på egen hand. Du läser totalt tolv delkurser, varav flera är valbara inom ramen för de delkurser som ges inom ämnet under respektive termin. Genom professorledda forskningsseminarium får du under två delkurser ta del av högskolans pågående forskning. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier vilket examineras genom hemtentamen och aktivt deltagande på seminarier. Sista terminen innebär mycket självständiga studier då du skriver en masteruppsats som omfattar 30 högskolepoäng.
Både forsknings- och yrkesförberedande Filosofi som ämne ställer grundläggande frågor om samhället och dess förutsättningar. Du får diskutera människan som politisk och etisk varelse. Samtidigt får du teoretiska färdigheter och verktyg att analysera viktiga frågor rörande till exempel utbildning, jämlikhet, jämställdhet och samhällets organisering. Masterprogrammet i filosofi är både forskningsförberedande och yrkesförberedande. Det är yrkesförberedande eftersom du får hög allmänkompetens för arbete inom alla områden som kräver avancerad informationshantering, begreppsanvändning, reflexivitet, analys och skrivande av argumenterande framställningar. Det är forskningsförberedande då allt kursinnehåll är förankrat i aktuell forskning och filosofiämnet är en del av forskningsområdet Kritisk kulturteori. Programmet förbereder dig för arbete på forskningsnivå både inom filosofi och andra ämnen, då du stärker din förmåga att ta dig an teoretiskt krävande forskningsuppgifter. Programmet är inriktat mot modern kontinentaleuropeisk filosofi och dess olika samtida förgreningar såsom kritisk teori, dekonstruktion och postkolonial teori. Även inriktningens historia, särskilt antiken, lyfts upp. Programmet utvecklar samtidigt dina praktiska färdigheter genom skrivande, analys, utredning, rapport och argumentation, kombinerat med både historisk och systematisk undervisning inom filosofi, för att stärka din analytiska och kritiska reflektionsförmåga.