Vad ingår?

Studera både äldre och samtida filosofi på en avancerad nivå

Det första året har en mer grundläggande karaktär, och ger en bred orientering i såväl äldre som samtida filosofi. Genomgående präglas undervisningen av en högre metodologisk analysnivå, medan grundutbildningen är mer allmänorienterande. Den första terminen är delvis orienterad mot äldre källmaterial, den andra terminen har en mer samtidsorienterad utformning.

Det andra året läggs större tonvikt på eget arbete. Året inleds med en läskurs där du själv väljer inriktning och litteratur i samråd med din handledare. Valet av ämne för läskursen ska vara kopplat till den uppsats som du genomför under den sista terminen. Den fjärde och avslutande terminen ägnas helt åt masteruppsatsen.

Om du vill avsluta programmet efter ett år finns det möjlighet att skriva en kortare uppsats om 15 högskolepoäng termin två för att kunna ta ut en magisterexamen.

Termin 1

Filosofins historia I: verkstudium I, 7,5 hp, Filosofins historia II: temastudium I, 7,5 hp, Filosofi, forskningsseminarium I, 7,5 hp samt valbar kurs om 7,5 hp

Termin 2

Modern filosofi I: verkstudium II, 7,5 hp, Modern filosofi II: temastudium II, 7,5 hp, Filosofi, forskningsseminarium II, 7,5 hp samt valbar kurs om 7,5 hp

Termin 3

Filosofi, läskurs inför uppsatsarbete, 7,5 hp samt valfria kurser om totalt 22,5 hp

Termin 4

Filosofi, masteruppsats, 30 hp

Arbetssätt

Kursen innebär heltidsstudier och du förväntas vara på högskolan ungefär fyra timmar i veckan, övrig tid studerar du på egen hand. Du läser totalt tolv delkurser, varav flera är valbara inom ramen för de delkurser som ges inom ämnet under respektive termin.

Genom professorledda forskningsseminarium får du under två delkurser ta del av högskolans pågående forskning.

Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier vilket examineras genom hemtentamen och aktivt deltagande på seminarier. Sista terminen innebär mycket självständiga studier då du skriver en masteruppsats som omfattar 30 högskolepoäng.