gatustenar

Pussla ihop världsbilden, med kritiska perspektiv och teoretisk förankring

Program

Masterprogram i idéhistoria

120 hp

Höst

100%

Campus

Idéhistoria ger historiska perspektiv på vår samtid och lär oss att förstå det kritiska tänkandets betydelse genom möten med en mångfald av nya och äldre tankar inom områden såsom politik, vetenskap, estetik och filosofi. En idéhistoriker ser inte världen i svart och vitt, utan har förståelse för en mängd olika perspektiv. Genom att studera idéhistoria på avancerad nivå får du en god grund för vidare forskarutbildning eller för arbete inom utredande eller kunskapsförmedlande yrken.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Goda förutsättningar för både forskningsstudier och kulturarbete Programmet ger dig en god grund för studier på forskarnivå eller inom annan verksamhet där vetenskaplig meritering på avancerad nivå är en tillgång. Behovet av kunskaper inom humaniora finns i så gott som alla yrken i stort, och med idéhistoria i ryggen har du förståelse för en mängd olika vetenskapliga områden. Du får kvalifikation för arbete inom kultursektorn och andra kunskapsintensiva verksamheter, särskilt för självständiga arbetsuppgifter av utredande och kunskapsförmedlande art. De många färdighetstränande momenten som ingår i programmet ger dig förmågor som efterfrågas allt mer i takt med att mängden vetenskaplig publicering ökar. Läs om ämnets forskning
Kunskapssökande och kritiskt tänkande på avancerad nivå Masterprogrammet i idéhistoria har ett särskilt fokus på färdighetstränande moment under programmets gång, som exempelvis att göra forskningsöversikter och att söka fram aktuell forskning inom olika områden. Du får dessutom träna din förmåga att skriva vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Dessa typer av färdigheter blir allt mer angelägna i takt med att mängden vetenskaplig publicering ökar. Under den första terminen introduceras du till det mångvetenskapliga området Historiska studier och för idéhistorisk forskning. Du får ta del av vetenskapsteori och en färdighetstränande kurs i att skriva metodiska forskningsöversikter. Du har under denna terminen möjlighet att byta till det ettåriga magisterprogrammet i idéhistoria. Den andra terminen består av valbara kurser, och du kan välja kurser som både ges inom institutionen eller på andra, internationella eller nationella, lärosäten. Andra året inleds med tio veckors praktik, alternativt delkurser som du väljer i samråd med programansvarig. Därefter kommer två färdighetstränande kurser som är gemensamma för alla studenter på avancerad nivå inom historiska studier: dels en kurs i akademisk engelska, dels en kurs om att kommunicera vetenskap. Programmet avslutas med att du skriver en masteruppsats, under en disputerad handledares ledning. Uppsatsen är ett självständigt idéhistoriskt vetenskapligt arbete som examineras vid ett seminarium med en disputerad opponent och en betygsnämnd. Termin 1 Introduktion till området Historiska studier 7,5 hp, Introduktion till studier i idéhistoria på avancerad nivå 7,5 hp, Att skriva forskningsöversikter 7,5 hp samt Vetenskapsteori 7,5 hp Termin 2 Valbara kurser Termin 3 Praktik 15 hp, Akademisk engelska 7,5 hp, Att kommunicera vetenskap 7,5 hp Termin 4 Masteruppsats Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av seminarier där du får chans till fördjupade diskussioner med dina lärare och kurskamrater. Utbildningen innebär även mycket självständiga studier. Du examineras genom aktivt deltagande på seminarier, hemtentamen samt genom din masteruppsats.
Fördjupa dig i idéhistoria med mångvetenskapliga perspektiv Masterprogrammet i idéhistoria är en tvåårig masterutbildning med idéhistoria som huvudområde. Programmet har en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Du får en kombination av teoretiska och färdighetstränande kurser på avancerad nivå som mynnar ut i en självständigt författad masteruppsats. Vissa delkurser ges i samverkan med forskarutbildningsområdet Historiska studier. Gemensamma kurser och seminarier anordnas då i samarbete med ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap. Utbildningen ger dig en god grund för studier på forskarutbildningsnivå och för yrken av utredande eller kunskapsförmedlande art, som exempelvis journalist eller lärare. Genom mina studier i idéhistoria tycker jag att jag har ett annat förhållningssätt till hur saker och ting hänger ihop och till vad historia är, något jag bär med mig även utanför mitt arbete. Julia Falk, doktorand Alumn – Masterprogrammet i idéhistoria