Vad ingår?

Kunskapssökande och kritiskt tänkande på avancerad nivå

Masterprogrammet i idéhistoria har ett särskilt fokus på färdighetstränande moment under programmets gång, som exempelvis att göra forskningsöversikter och att söka fram aktuell forskning inom olika områden. Du får dessutom träna din förmåga att skriva vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Dessa typer av färdigheter blir allt mer angelägna i takt med att mängden vetenskaplig publicering ökar.

Under den första terminen introduceras du till det mångvetenskapliga området Historiska studier och för idéhistorisk forskning. Du får ta del av vetenskapsteori och en färdighetstränande kurs i att skriva metodiska forskningsöversikter. Du har under denna terminen möjlighet att byta till det ettåriga magisterprogrammet i idéhistoria.

Den andra terminen består av valbara kurser, och du kan välja kurser som både ges inom institutionen eller på andra, internationella eller nationella, lärosäten.

Andra året inleds med tio veckors praktik, alternativt delkurser som du väljer i samråd med programansvarig. Därefter kommer två färdighetstränande kurser som är gemensamma för alla studenter på avancerad nivå inom historiska studier: dels en kurs i akademisk engelska, dels en kurs om att kommunicera vetenskap.

Programmet avslutas med att du skriver en masteruppsats, under en disputerad handledares ledning. Uppsatsen är ett självständigt idéhistoriskt vetenskapligt arbete som examineras vid ett seminarium med en disputerad opponent och en betygsnämnd.

Termin 1

Introduktion till området Historiska studier 7,5 hp, Introduktion till studier i idéhistoria på avancerad nivå 7,5 hp, Att skriva forskningsöversikter 7,5 hp samt Vetenskapsteori 7,5 hp

Termin 2

Valbara kurser

Termin 3

Praktik 15 hp, Akademisk engelska 7,5 hp, Att kommunicera vetenskap 7,5 hp

Termin 4

Masteruppsats

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av seminarier där du får chans till fördjupade diskussioner med dina lärare och kurskamrater. Utbildningen innebär även mycket självständiga studier.

Du examineras genom aktivt deltagande på seminarier, hemtentamen samt genom din masteruppsats.