Två fönster i glasvägg med träd utanför i olikafärger.

Vill du bredda dina konstvetenskapliga perspektiv?

Program

Masterprogram i konstvetenskap

120 hp

Vår

100%

Campus

Masterprogrammet i konstvetenskap är såväl forsknings- som yrkesförberedande. Du studerar teorier och metoder i relation till olika bildkulturer. Du får också utveckla kunskaper i projektledning och kulturpolitik. Efter studier är du förberedd för arbete inom kultursektorn, men också för forskning. Här möter du engagerade lärare med egen forskning och yrkesverksamma personer inom kulturvärlden.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår alumn Erik

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Möt vår alumn Erik

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta inom kulturområdet, med kritiska verktyg och viktiga perspektiv Efter studierna har du kompetensen att arbeta inom kulturområdet. Till exempel på konsthallar, gallerier, museer, förlagshus eller andra institutioner. Du kan arbeta på arbetsplatser som kräver en väl utvecklat analytisk förmåga, förmågan att självständigt planera och strukturera arbete, förmågan att läsa kritiskt och översiktligt samt förmågan att snabbt hitta information. Efter masterprogrammet har du även behörighet att söka forskarutbildning. Väljer du att bara läsa ett år och plocka ut en magisterexamen är du också behörig att söka forskarutbildning. Under studierna har du utvecklat en god analytisk förmåga, teoretisk kompetens och förståelse, kritiska verktyg och historiska perspektiv på konst. I en omvärld där vi möter allt mer bilder och uttryck har du fördjupad kunskap i konstvetenskap och bildtolkning. Med kritiska genusperspektiv kan du efter studier arbeta aktivt med frågor om inkludering och jämlikhet Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar på museer, konsthallar, auktionsverk, konsthögskolor och som frilansande skribenter eller curator för konstutställningar. Läs om ämnets forskning
Fördjupad konstvetenskaplig kunskap och arbetsnära erfarenheter Masterprogrammet innefattar två års studier. Programmets första år är specifikt för masterprogrammet i konstvetenskap. Under första året läser du tre fördjupningskurser, som ändras för varje år programmet ges. Det kan till exempel vara kurser som behandlar konst i det offentliga rummet, konst med koppling till kritik och kris, kosmopolitisk konsthistoria eller en fördjupande kurs i maskerad, modernitet och genus. Du får arbeta med olika konstvetenskapliga problem och temaområden i fyra delkurser som är kopplade till begrepp, berättelser, frågor eller metoder. Du fördjupar dina kunskaper om konstvetenskap, samtidigt som du utvecklar din analytiska förmåga. Under första året genomför du en masteruppsats, vilket gör att du kan ta ut en magisterexamen efter första året. Programmets andra år samläses med studenterna från Masterprogrammet i estetik. Det andra året är inriktat mot arbetsliv och praktik. Innehållet behandlar kultur och politik, kritik och det offentliga samtalet, forskningsmetoder i teori och praktik samt projektledning. Teoretiska och historiska perspektiv varvas med yrkesorienterade diskussioner. Du får möjlighet att genomföra en forskningsanknuten praktik i arbetslivet, eller välja att gå teoretiska kurser. Termin 1 Konstens offentliga rum 7,5 hp; Konst, kultur och kris 7,5 hp; Exponeringens effekter 7,5 hp; Konstvetenskapliga tolkningstraditioner 7,5 hp Termin 2 Konstvetenskap, masteruppsats 30 hp Termin 3 Kultur och politik, 7,5 hp, Konst, estetik och kritik, 7,5 hp, Projektledning på kulturfältet, 7,5 hp och Forskningsmetoder i praktiken, 7,5 hp Termin 4 Praktik och forskningsbaserat praktikarbete, 30 hp, alternativt valbara kurser om 30 hp Arbetssätt Under första året sker undervisningen främst i form av seminarier. Under uppsatsskrivandet får du handledning med en lärare. Du examineras genom skriftliga arbeten som förbereder dig för masteruppsatsen. Under andra året förekommer mer varierande undervisningsformer, bland annat studiebesök och forskningsseminarier. Under år två har du möjligheten att göra praktik. Genom programmet får du regelbundet möta yrkesverksamma personer, till exempel konstnärer, kritiker och intendenter. Det första året studerar du tillsammans med cirka tio andra studenter. Under det andra året ingår du i en större grupp då ni samläser med masterstudenter i estetik.
Fördjupa dig i relationen mellan konst, estetiska uttryck och samhälle Masterprogrammet i konstvetenskap riktar sig till dig som vill arbeta inom konst-, kultur- och museiområdet. Masterprogrammet ger dig även en forskningsförberedande examen, som gör att du kan söka in på högskolans forskarutbildning. Du får fördjupa dig i relationen mellan konst, estetiska uttryck och samhälle. Bland annat genom diskussioner om konst och politik, dels utifrån kritisk teori, dels utifrån den konstpolitiska debatten. Du får även fördjupa dig i genusfrågor och miljöfrågor, med koppling till konstvetenskap. Masterprogrammet i konstvetenskap är samtidsförankrat och tematiskt upplagt. Mångkulturella perspektiv, genus- och klassaspekter integreras och sätts i relation till konst, bild och visuella miljöer under olika historiska perioder. Kurserna som ingår i masterprogrammet är på en mer avancerad nivå än på grundnivå, det gäller även kurslitteraturen. Innehållet har en nära forskningsanknytning och tillhör forskningsområdet Kritisk kulturteori. Du får följa forskningsaktiva lärare såväl som att diskutera med, och lyssna till, andra nationella och internationella forskare. Under programmet studerar du forskningsproblem och forskningsteman kopplade till såväl klassisk konsthistoria som visuella kulturstudier. Vilket kan innefatta allt från sällsynta konstverk till arkitektur och design under olika historiska perioder.