Fördjupa dina kunskaper och få internationell breddning

Program

Masterprogram i litteraturvetenskap

120 hp

Vår

100%

Campus

Är du intresserad av intellektuella utmaningar? Vill du bredda din kunskap om enskilda författarskap och få en teoretisk fördjupning? Allt detta och mer ryms i masterprogrammet i litteraturvetenskap. Du får medverka i vetenskapliga seminarier och ges en internationell breddning. Efter programmet har du en framtid inom kultursektorn.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta inom kultursektorn eller sök vidare till forskarutbildning Efter dina studier har du en god estetisk och vetenskaplig kompetens för arbete inom kultursektorn. Du har vässat din förmåga att skriva, tolka och bearbeta text. Detta ger dig utmärkta förutsättningar att verka i en intellektuell offentlighet, till exempel som kulturskribent. Tidigare studenter arbetar främst inom kultursektorn. Samtidigt ger studier i litteraturvetenskap dig en bred allmänbildning och en fördjupad läs- och skrivförmåga som är användbar inom flera yrkesområden. Utbildningen gör dig även behörig för forskarutbildning och Södertörns högskola har en egen forskarutbildning inom ämnet litteraturvetenskap. Du kan även söka forskarutbildningar vid andra högskolor. Läs om ämnets forskning
Avancerad litteraturvetenskaplig teoribildning och fördjupning inom valfritt tema Masterprogrammet i litteratur är ett tvåårigt program innehållande fyra terminer. Inledningsvis belyses och diskuteras skilda tolkningstraditioner. Det kan vara allt från hermeneutik, psykoanalys och diskursanalys till queerteori och postkoloniala teorier. Du får möjlighet att använda dina kunskaper om dessa teoribildningar redan under första terminens studier. Exempelvis genom en fördjupning i den teoretiska inriktningen litterära djurstudier eller i en klassisk text – teoretisk eller skönlitterär. Under programmets andra termin har du möjlighet att själv forma dina masterstudier. Du väljer mellan en utbytestermin, praktik eller studier inom institutionen. Under termin tre och fyra ligger fokus på masteruppsatsen. Du får tillfälle att fördjupa dig i teoretiska problem som ansluter till uppsatsprojektet. Efter avslutad uppsatskurs får du träning i att skriva mer populärt utifrån dina forskningsrön. Du läser även en engelskspråkig tematisk kurs samt en valfri kurs. Termin 1 Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, 7,5 hp; Valbara kurser om 22,5 högskolepoäng Termin 2 Alt. A: Utlandstermin, 30 hp; Alt. B: Praktik, 15 hp samt valbara kurser vid Institutionen för kultur och lärande (IKL), 15 hp; Alt C: Valbara kurser vid IKL, 30 hp Termin 3 Fördjupade teoretiska studier, 7,5 hp; Advanced Studies: Topic, 7,5 hp; Valbar kurs, 7,5 hp; Uppsats-PM, 7,5 hp Termin 4 Uppsats, 22,5 hp (fortsättning från termin 3); Att skriva för offentligheten, 7,5 hp Arbetssätt Undervisningen innebär heltidsstudier och du behöver vara på högskolan cirka en dag i veckan för lärarledd undervisning i form av seminarier. Resterande tid studerar du på egen hand. Under uppsatsskrivningen har du även individuell handledning. Du studerar tillsammans med ungefär sex till tio andra studenter.
Djupdyk i litteraturvetenskapens teori och forskning Programmet ger dig en teoretisk fördjupning med särskilt fokus på tolkning samt en internationell breddning. Under programmets gång fördjupar du dig i enskilda författarskap och medverkar i vetenskapliga seminarier. Under programmets andra termin har du flera olika valmöjligheter. Du kan antingen välja att spendera terminen vid något europeiskt partneruniversitet inom ramen för Erasmus-programmet eller liknande utbyten. Alternativt spendera terminen på en praktikplats med koppling till litteraturämnet. Du kan även välja att istället läsa kurser vid institutionen, antingen i litteraturvetenskap eller andra ämnen. Precis som grundkurserna i litteraturvetenskap har masterprogrammet en tydlig inriktning mot kritiska teorier som genus- och queerteori. Flera av delkurserna knyter an till lärarnas egna forskning och du får få så sätt ta del av aktuell och relevant forskning inom litteraturvetenskapen. Under programmets gång får du fördjupade teoretiska perspektiv och möjligheten att skriva en masteruppsats, där du får välja ett område att fördjupa dig inom. Du kan välja att avsluta dina studier efter två terminer och ta ut en magisterexamen. Du skriver då en magisteruppsats under termin två som omfattar 30 högskolepoäng. Att lära sig läsa och förstå texter på det djupgående sätt som vi ofta gör inom litteraturvetenskapen har jag haft stor nytta av, inte bara i mitt nuvarande arbete som doktorand och lärare på Södertörns högskola, utan också vad gäller läsning i allmänhet. Vad jag menar med det är att jag från min utbildning lärt mig att inta en kritisk hållning gentemot texter, det vill säga att jag inte tar för givet att texter såsom tidningsartiklar, romaner, teaterpjäser eller filmer enbart har en betydelse. Oscar von Seth, Fil doktor, lektor Alumn – Magisterprogrammet i litteraturvetenskap