Stenar och stenplattor på rad.

Djupdyk i olika samhällsvetenskapliga analysinriktningar!

Program

Masterprogram i sociologi

120 hp

Höst

100%

Campus

Masterprogrammet i sociologi ger dig de verktyg du behöver för att studera, förstå och förklara förändringar i samhället. Du får en avancerad översikt inom bland annat teoretiska traditioner, metoder och forskning. Efter programmet har du de färdigheter och kunskaper som behövs för en framtid som samhällsexpert.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kompetens för arbete med samhällsanalys inom flera sektorer Efter studier är du kvalificerad för flera yrken och branscher. Du har goda förutsättningar för en framtid inom offentlig förvaltning, olika myndigheter och näringslivets organisationer. Där kan du arbeta mes handläggnings-, utrednings- och analysarbete. Du är rustad för kvalificerat arbete med datainsamling och analysmetod. Med de färdigheter du har efter studier kan du till exempel utföra analysarbete inom kommuner, myndigheter och näringslivsorganisationer. Du har stor kunskap om kvantitativa metoder och god förmåga till självständig samhällsanalys vilket är en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Genom studierna har du utvecklat en bred kompetens inom sociologisk teori och metod samt specialiserade kunskaper inom ett antal fördjupningsområden. Under utbildningen har du tränats i självständig analys och forskningsdesign. Du besitter förmågan att redogöra för sociologins teoribildning utifrån ett svenskt, skandinaviskt och även ett internationellt perspektiv. Du kan även utföra samhällsanalyser och har förståelse för samhällsproblem och ett samhälle i förändring. Med en masterexamen i sociologi har du både kompetensen som krävs för arbetsmarknaden och goda möjligheter att forska vidare inom sociologi. Läs om ämnets forskning
Skräddarsy din utbildning genom en valbar utbytestermin eller fördjupande kurser Programmet består av fyra terminer där kurserna speglar de forskningsinriktningar som utmärker sociologiämnet vid Södertörns högskola. Under den första terminen läser du två obligatoriska kurser och två valbara kurser. Denna inledande termin syftar till att du ska få de vetenskapsteoretiska och samhällsanalytiska grunder du behöver för att genomföra självständiga kvalificerade sociologiska analyser. Den andra terminen består av obligatoriska kurser. Du får en fördjupad analysförmåga genom höga krav på metodologiska färdigheter. Under den tredje terminen har du enbart valfria kurser, vilket innebär att du får möjligheten att skräddarsy din utbildning. Du kan välja att studera på Södertörns högskola, eller vid andra lärosäten, inom eller utom Sverige. Under den sista terminen i programmet författar du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en masteruppsats. Här ökar du din förmåga att planera och genomföra en självständig sociologisk forskningsuppgift. Termin 1 Hållbar utveckling ur individ-, organisations- och nätverksperspektiv; Intersectional Analysis: Identities, Ethnicity, Gender, Class and Sexuality, Health and Social Change, Politics Today Termin 2 Sociologisk teori och aktuell forskning, Quantitative Research Methods, Sociologiska analysinriktningar, Kvalitativa metoder Termin 3 Valbara kurser Termin 4 Masteruppsats Arbetssätt Masterstudier kräver större krav på självständighet än studier på grundnivå. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och egna studier. Examinationsformen skiljer sig mellan delkurserna. Du examineras bland annat genom obligatorisk närvaro på seminarier samt författandet av ett självständigt, vetenskapligt arbete. Det innefattar även försvar och opponering av uppsats. Programmet ges i huvudsak på svenska med enstaka kurser på engelska.
Skaffa ett helhetsgrepp om världen vi lever i och vart den är på väg Med sociologiska angreppssätt kan du förstå världen vi lever i och vart den är på väg. Masterprogrammet i Sociologi ger dig både en bred och djup ingång i olika samhällsvetenskapliga analysinriktningar. Programmet skiljer sig från grundutbildningen genom sin starka tonvikt på självständig vetenskaplig analys och genom ökad forskningsanknytning. Sammantaget får du avancerade översikter inom sociologins teoretiska traditioner, frågeställningar, metoder och forskning. Du får dessutom specialiserade metodiska färdigheter inom de fyra områdena: arbete och genus, hälsa och social förändring, organisation och social förändring samt urbanitet, etnicitet och välfärd. Under programmet fördjupar du dig i generell samhällsteori. Det innefattar allt från ekonomi till kultur och vardag, vilket inkluderar intersektionalitet (etnicitet, genus, klass, sexualitet och identiteter). Du fördjupar dig även i specifika metoder och olika tematiska inriktningar. Genom ett större självständigt arbete har du möjlighet att specialisera dig på frågeställningar du är särskilt intresserad av. Dessa kunskaper har du sedan användning av i yrkesverksamhet som kräver kvalificerad analytisk förmåga eller i forskarutbildning i sociologi.