Kvinnlig student framför karta.

Led innovativa och entreprenöriella processer i organisationer

Program

Entreprenörskap, innovation och marknad

180 hp

Höst

100%

Campus

Skaffa förutsättningarna för att leda och driva innovativa och entreprenöriella processer i olika typer av organisationer och företag. Programmet har en nära koppling till arbetslivet och ger dig både teoretisk kunskap kombinerat med användbara praktiska verktyg. Tillsammans med ett valbart huvudområde får du en bred utbildning som förbereder dig för arbetslivet.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

En suverän utbildning för dig som vill få ett helhetsgrepp

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En suverän utbildning för dig som vill få ett helhetsgrepp

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Starta eget eller stötta organisationer att utvecklas Programmet är utformat så att du efter examen kan bli anställd eller ledare i befintliga företag och organisationer, eller starta upp en ny verksamhet och företag. Programmet ger dig förutsättningarna att kunna leda och driva förändring och innovationer i organisationer och företag. Programmets bredd och din möjlighet att välja ett ämne som intresserar dig gör att du förbereds för arbete med det du motiveras och engageras av. Du kommer att få kompetens och verktyg för att se och utveckla nya möjligheter. Din styrka på arbetsmarknaden är förmågan och kunskapen att leda förändring och innovation oberoende av vilken typ av organisation du söker dig till. Du kommer ha förmågan att ta strategiska beslut och agera operativt, och dessutom besitta en spetskompetens i ditt huvudämne. En vanlig uppfattning om programmet är att det enbart är förberedande för att starta egna företag, men programmet är en akademisk forskningsbaserad utbildning. Det resulterar i kunskaper, färdigheter och förmågor att leda, driva och stötta innovativa och utvecklande processer oavsett bransch. Läs om ämnets forskning
Program- och ämnesspecifika kurser varvas och ger dig en omfattande utbildning Under termin ett, fyra och fem läser du programspecifika kurser. Under termin två, tre och sex läser du A-, B- och C-kursen i det huvudområde du har valt under den första terminen på programmet. De huvudområden som du kan välja är de som har kurser som upp till C-nivå på Södertörns högskola. Vanliga huvudområden är Företagsekonomi, Psykologi, Sociologi, Medie- och kommunikationsvetenskap och Medieteknik. Observera att särskilda behörighetskrav kan gälla för det huvudområde du önskar läsa. Senast vid kursstart i termin 2 behöver du uppfylla de behörighetskrav som gäller för A-kursen i det huvudområde du väljer. Växlingen mellan de program- och ämnesspecifika kurserna gör att de gemensamma kurserna läses av en mångvetenskaplig grupp. Du får ta del av perspektiv från andra ämnen såväl som dela med dig av insikter relaterade till ditt huvudområde. Det finns tre utmärkande moment under programmet som har en tydlig koppling till arbetslivet. 1) Fadderföretagsprogrammet – du blir tilldelad en fadderorganisation som du, främst under termin fyra och fem, får studera närmare och använda för att praktiskt tillämpa de teman du läser i delkurserna. 2) Du får, i koppling till delkursernas innehåll, skapa egna idéer och utifrån dessa utveckla egna affärsplaner och affärsmodeller. Några av studenterna väljer att starta företag utifrån idéerna, andra inte. 3) Du får både besöka och lyssna på olika aktörer, organisationer och nätverk som på olika sätt stöttar förändring och innovativa processer. Termin 1 Entreprenörskap – ekonomi, kultur, struktur och samhälle Termin 2 A-kurs i huvudområde Termin 3 B-kurs i huvudområde Termin 4 Entreprenörskap i teori och praktik I Termin 5 Entreprenörskap i teori och praktik II Termin 6 C-kurs i huvudområde Arbetssätt Programmet ges på heltid och du förväntas studera 40 timmar per vecka. De lärarledda undervisningsmomenten kan variera mellan sex till åtta timmar i veckan, övrig tid studerar du på egen hand eller i grupparbeten. Undervisning och examinationer sker i varierad form. Både genom mer traditionella undervisningsformer som föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Men även genom mer tillämpade moment som exempelvis kreativ problemlösning och blandade övningar. Programmet antar cirka 60 studenter varje år. Studenterna delas in i mindre seminariegrupper om 20 personer, gruppuppgifter görs i grupper om cirka två till fem personer.
Vill du förstå vad det är som driver samhällelig förändring, innovation och entreprenörskap? Programmet ger dig kunskap och förståelse om just entreprenörskap, innovation och marknad. Tillsammans med en ämnesfördjupning i valfritt akademiskt ämne får du en bred utbildning som förbereder dig för utvecklande arbete i olika branscher. Innovation och entreprenörskap är två centrala motorer i samhället och ekonomin. Under utbildningen får du teoretisk kunskap om hur dessa faktorer samverkar, och du utvecklar ett kritiskt och analytiskt tänkande om olika samhällsfrågor och ekonomiska fenomen. Samtidigt får du praktisk kunskap och kompetens i att leda, ta beslut och stötta företag inom olika områden och branscher. Programmet berör relevanta och aktuella frågor inom teman som hållbar affärs- och verksamhetsutveckling och ekonomisk tillväxt. Exempel på frågor som ställs är: Vad skapar och driver samhällelig och ekonomisk förnyelse, förändring och tillväxt? Hur leder man innovationsprocesser? Hur skapas och utvecklas nya företag? Hur utvecklas branscher och sektorer över tid? Hur bedrivs affärsutveckling och innovation i befintliga organisationer och företag? Entreprenörskap, innovation och marknad är ett program som kombinerar en traditionell akademisk struktur med nya pedagogiska inslag. Det betyder att du som student kombinerar valfri akademisk examen i ett huvudområde med programspecifika kurser. Du blir därför en del av en mångvetenskaplig grupp under de programspecifika momenten. Det resulterar i att du får ta del av andra ämnens perspektiv och insikter.