Varför programmet?

Stort utbyte av erfarenheter i en praktiknära utbildning med interkulturell profil

Programmet vänder sig till dig som exempelvis är barnskötare och har minst tre års arbetslivserfarenhet och vill ta steget vidare till förskolläraryrket. Utbildning ges delvis på distans och ger dig möjlighet att pröva dina nya kunskaper direkt i arbetslivet.

Du studerar tillsammans med kurskamrater som arbetar eller har arbetat inom barnomsorg eller förskola. Det gör att du får ett stort utbyte av yrkeserfarenheter, vilket kommer att berika dina studier ännu mer. Utbildningen gör dig till en kvalificerad förskollärare med god pedagogisk kompetens. Du har bra arbetsmöjligheter då det råder stor brist på behöriga pedagoger i förskolan.

Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med barns olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där barnen ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av förskollärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring.

Programmet fokuserar på barns lek och lärande, utveckling och behov av omsorg. Förutom att utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper inom pedagogik, kommer du att få perspektiv på hur kunskap påverkat förskolan över tid. Den praktiska kunskapen värdesätts högt idag och där besitter du en kompetens som är viktig i vår lärarutbildning.

Då språket är en av förskollärarens främsta arbetsredskap får du under dina studier utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna leda barnen i deras utveckling.

Du kommer att ha sex praktikperioder (VFU), där du har kontakt med en VFU-lärare från högskolan som blir ett viktigt bollplank för ditt framtida yrke som förskollärare.

Inför ansökan:

Bifoga tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt) som styrker:

 • Att du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid)

Tänk på att det ska framgå:

 • Sökandes namn och personnummer
 • Befattning
 • Omfattning*
 • Tidsperiod för anställning
 • Arbetsgivare/Arbetsplats/Förskolans namn
 • Verksamhet**
 • Underskrift av chef, personalhandläggare eller motsvarande
 • Datum när intyget utfärdats

  * Omfattningen eller tjänstgöringsgraden ska tydligt framgå. Om arbetet fördelas på olika roller, t.ex. arbete i barngrupper och skolkioskpersonal, ska det tydligt framgår hur tjänstgöringsgraden är fördelad på de olika arbetsrollerna/uppgifterna.

  ** Där formen av bedriven verksamhet inte framgår genom arbetsplatsens namn ska verksamheten förtydligas. Exempel 1: Arbetar sökande inom kommunen som barnskötare behöver arbetsplatsen tydligt framgå (förskola, förskoleklass, årskurser i grundskola, fritidshem etc.) Exempel 2: Arbetar sökande som barnskötare inom en skolkoncern med namnet XYZ Förskolor och skolor, behöver det tydligt framgå vilken verksamhet sökande arbetar inom (förskola, förskoleklass, fritidshem etc.).

  Observera att anställningsbevis eller anställningsavtal inte godkänns som underlag för bedömning. För frågor om grundläggande behörighet, kontakta antagning.se. För frågor om intyg mejla lararutbildning@sh.se.

Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning.

Interkulturell profil

Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter.

Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper?

Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan.

Lärarutbildningens interkulturella profil Pdf, 137.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bildningsprofil

I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande.

Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare.

Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan.

Lärarutbildningens bildningsprofil Pdf, 134.2 kB, öppnas i nytt fönster.