Fyra studenter som håller i rockringar

Förankra dina yrkeserfarenheter och bli behörig förskollärare

Program

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad

210 hp

Höst / Vår

100%

Distans

Arbetar du som barnskötare och vill ta steget vidare? Hos oss finns möjligheten att bli behörig förskollärare! Utbildning ges delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan. Programmet bygger på dina egna och dina kurskamraters yrkeserfarenheter. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas på landets förskolor.

Observera i samband med din anmälan till antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. måste du också bifoga ett tjänstgöringsintyg. Se mer info om intygets utformning under ”varför programmet”.Vi har samlat svar på de vanligaste frågorna kring programmet under "vad ingår"

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår tidigare student Nathalie

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

Möt vår tidigare student Nathalie

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på behöriga förskollärare med interkulturell kompetens Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där barn med olika erfarenheter möts. Du kommer att ha en kvalificerad akademisk utbildning i ryggen och stora kunskaper inom undervisning och lärande. Med bred kunskap och viktiga perspektiv kommer du ha alla förutsättningar för att leda barn i deras utveckling. Vad gör tidigare studenter nu? Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som förskollärare i förskola. Läs om ämnets forskning
Pedagogiska kunskaper kopplade till din yrkeserfarenhet FRÅGOR OCH SVAR OM UTBILDNINGEN {"id":"12_57e8955917abe5401ad73b33_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.98e386016343936f543e9/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/forskollararutbildning-med-interkulturell-profil-erfarenhetsbaserad?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.1.2"} {"id":"12_57e8955917abe5401ad73b33","name":"FRÅGOR OCH SVAR OM UTBILDNINGEN","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.98e386016343936f543e9/360.6c094ee11884c7cc3597ce00/1686636485100/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); Måste jag ha erfarenhet av arbete inom förskolan för att vara behörig till utbildningen? Du behöver ha arbetat minst 50% under tre år inom förskoleverksamhet eller motsvarande. Arbetslivserfarenheten ska vara dokumenterad så var noga med att skicka in intyg som styrker att du har arbetslivserfarenhet. För mer information se här. Ökar mina chanser att antas till utbildningen om jag arbetat lång tid som barnskötare? Du behöver uppfylla behörighetskravet på minst 3 år på halvtid inom förskoleverksamhet eller motsvarande. Då det är ett behörighetskrav till utbildningen och inte ett urvalskriterium så ökar det därför inte dina chanser att bli antagen om du arbetat längre än så. Ökar högskoleprovet chanserna att antas till utbildningen? Om det är flera sökande än platser så görs ett urval och till den här utbildningen är urvalet betyg 67% och högskoleprov 33%. Läs mer här. Här kan du läsa mer om de olika urvalsgrupperna och högskoleprovet. För att hamna i båda urvalsgrupperna betyg och högskoleprov så kan du göra högskoleprovet. Här kan du läsa mer om högskoleprovet . Du kan söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer här. Ange utbildningens namn i sökrutan. Programmet består av sex terminer och innehåller utbildningsvetenskap, det förskolepedagogiska området samt VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik) med åtta VFU-dagar per termin. Genom studier i utbildningsvetenskap utvecklar du kunskaper kopplade till förskollärarens yrkesroll. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring omsorg och lärande, ledarskap, värdegrund, barnens frihet och rätt till deltagande samt hur konflikter uppkommer och hanteras. Kurserna i förskolepedagogik innefattar olika kunskapsområden som språkinlärning, matematikutveckling, natur och teknik. Den interkulturella profilen är ständigt närvarande och du kommer att få diskutera olika slags interkulturella frågor och utmaningar. I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling. Det ingår åtta dagars praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) per termin som du genomför på en arbetsplats med en behörig kollega som handledare. Du kommer att ha kontakt med VFU-lärare från högskolan som följer dig i dina studier tills du landar i din framtida lärarprofession. Under utbildningens sista termin skriver du ett självständigt vetenskapligt arbete inom det förskolepedagogiska området. Termin 1 Förskolläraruppdraget i tid och rum, Förskolans kunskapstraditioner, Estetiska färdigheter 1, Barn och barndomshistoria, VFU Termin 2 Bilden av barnet och lyssnandets pedagogik, Individen, gemenskapen och den pedagogiska miljön, Pedagogiskt ledarskap och kommunikation, Den heterogena förskolan, VFU Termin 3 Matematik i förskolan, Barns språk och kommunikation 1, Natur och teknik med utomhuspedagogik, VFU Termin 4 Miljö, material och estetik, Barns lek och existentiella frågor, Projektarbete i förskolan, Förskolepedagogisk uppsats, VFU Termin 5 Estetiska färdigheter 2, Barn, kultur och interkulturalitet i förskolan, Matematikdidaktiskt arbete i förskolan, Barns språk och kommunikation 2, VFU Termin 6 Att beforska förskolan, Självständigt arbete, Förskola i förändring, VFU Arbetssätt Genom att du läser utbildningen delvis på distans, har du möjlighet att arbeta deltid vid sidan av dina studier. Du har schemalagd undervisning en dag i veckan men eftersom utbildningen ges på heltid krävs tid för studierna utöver denna dag. Undervisningen på högskolan sker i form av föreläsningar, seminarier eller examinationer. Distansundervisningen är webbaserad, i form av exempelvis film, digitala föreläsningar eller arbetsgrupper på webben. Du examineras främst genom muntliga presentationer, redovisningar och hemtentamen. Salstentamen och självständiga arbeten ingår också som examinationsformer. Under utbildningen får du även ta del av studiebesök, laborationer och fältstudier i naturen samt genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under HT24 kommer den schemalagda campusdagen att vara på fredagar. I undervisningen på högskolan tillhör du en seminariegrupp med cirka 25 studenter. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på andra nordiska språk samt på engelska.
Stort utbyte av erfarenheter i en praktiknära utbildning med interkulturell profil Programmet vänder sig till dig som exempelvis är barnskötare och har minst tre års arbetslivserfarenhet och vill ta steget vidare till förskolläraryrket. Utbildning ges delvis på distans och ger dig möjlighet att pröva dina nya kunskaper direkt i arbetslivet. Du studerar tillsammans med kurskamrater som arbetar eller har arbetat inom barnomsorg eller förskola. Det gör att du får ett stort utbyte av yrkeserfarenheter, vilket kommer att berika dina studier ännu mer. Utbildningen gör dig till en kvalificerad förskollärare med god pedagogisk kompetens. Du har bra arbetsmöjligheter då det råder stor brist på behöriga pedagoger i förskolan. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med barns olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där barnen ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av förskollärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Programmet fokuserar på barns lek och lärande, utveckling och behov av omsorg. Förutom att utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper inom pedagogik, kommer du att få perspektiv på hur kunskap påverkat förskolan över tid. Den praktiska kunskapen värdesätts högt idag och där besitter du en kompetens som är viktig i vår lärarutbildning. Då språket är en av förskollärarens främsta arbetsredskap får du under dina studier utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna leda barnen i deras utveckling. Du kommer att ha sex praktikperioder (VFU), där du har kontakt med en VFU-lärare från högskolan som blir ett viktigt bollplank för ditt framtida yrke som förskollärare. Inför ansökan: Bifoga tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt) som styrker: Att du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid) Tänk på att det ska framgå: Sökandes namn och personnummer Befattning Omfattning* Tidsperiod för anställning Arbetsgivare/Arbetsplats/Förskolans namn Verksamhet** Underskrift av chef, personalhandläggare eller motsvarande Datum när intyget utfärdats * Omfattningen eller tjänstgöringsgraden ska tydligt framgå. Om arbetet fördelas på olika roller, t.ex. arbete i barngrupper och skolkioskpersonal, ska det tydligt framgår hur tjänstgöringsgraden är fördelad på de olika arbetsrollerna/uppgifterna. ** Där formen av bedriven verksamhet inte framgår genom arbetsplatsens namn ska verksamheten förtydligas. Exempel 1: Arbetar sökande inom kommunen som barnskötare behöver arbetsplatsen tydligt framgå (förskola, förskoleklass, årskurser i grundskola, fritidshem etc.) Exempel 2: Arbetar sökande som barnskötare inom en skolkoncern med namnet XYZ Förskolor och skolor, behöver det tydligt framgå vilken verksamhet sökande arbetar inom (förskola, förskoleklass, fritidshem etc.). Observera att anställningsbevis eller anställningsavtal inte godkänns som underlag för bedömning. För frågor om grundläggande behörighet, kontakta antagning.se. För frågor om intyg mejla lararutbildning@sh.se. Lärarutbildningens profiler {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b092_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.98e386016343936f54401/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/forskollararutbildning-med-interkulturell-profil-erfarenhetsbaserad?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.1.2"} {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b092","name":"Lärarutbildningens profiler","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.98e386016343936f54401/360.6c094ee11884c7cc3597ce00/1686636485100/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}();