Fyra studenter i grupp. I bakgrunden kvinna med spädbarn.

Förankra dina yrkeserfarenheter och bli behörig förskollärare

Program

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad

210 hp

HT2019 / VT2020

100%

Distans

Arbetar du som barnskötare och vill ta steget vidare? Hos oss finns möjligheten att bli behörig förskollärare! Utbildning ges delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan. Programmet bygger på dina egna och dina kurskamraters yrkeserfarenheter. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas på landets förskolor.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på behöriga förskollärare med interkulturell kompetens Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på förskollärare i Stockholmsregionen öka med cirka 2 000 personer fram till år 2020. Läs om ämnets forskning
Pedagogiska kunskaper kopplade till din yrkeserfarenhet Förskollärarprogrammet består av sex terminer och innehåller flera olika delar: utbildningsvetenskap, studier i området förskolepedagogik inklusive ämnesstudier samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskola. Utbildningen är delvis på distans. Det innebär att du har en obligatorisk dag i veckan där du behöver vara på campus. För dig som startar utbildningen HT19 är dessa obligatoriska dagar på tisdagar. Totalt är det 28 sammankomster per termin där åtta av dessa dagar är VFU. Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du förvärvar kunskaper som anknyter till förskollärarens yrkesutövning. Studierna i förskolepedagogik omfattar såväl historiska som samtida traditioner och kunskapsområden samt specifika ämnesstudier. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande, där teoretiska studier blandas med praktiska övningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen gör du som praktik på din arbetsplats med en behörig kollega som handledare eller på annan förskola, samt genom besök på andra förskolor. Tillsammans ger detta grunden för den professionella kompetensen hos dig som blivande förskollärare. Sista terminen innehåller ett självständigt arbete där du lär dig att planera och genomföra ett vetenskapligt projekt inom det förskolepedagogiska området. I utbildningen ingår estetiska lärprocesser som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig att fördjupa studierna och att träna förmågan att genomföra lärande- och undervisningsaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska lärprocesserna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen uttrycks dels genom att förskolepedagogik och didaktik behandlas utifrån olika bildningstraditioner, bildningsideal och bildningsteoretiska perspektiv. Förskolläraruppdraget i tid och rum, Förskolans kunskapstraditioner, Estetiska färdigheter 1, Barn och barndomshistoria, VFU Bilden av barnet och lyssnandets pedagogik, Individen, gemenskapen och den pedagogiska miljön, Pedagogiskt ledarskap och kommunikation, Den heterogena förskolan, VFU Matematik i förskolan, Förskolebarnets språkutveckling, Natur och teknik med utomhuspedagogik, VFU Kroppen i rörelse, Barns lek och existentiella frågor, Psykologiska teorier om det lilla barnet, Praktisk kunskap – vetenskaplig essä, VFU Estetiska färdigheter 2, Barnkultur och genus, Barns matematiska tänkande och problemlösning, Mötet med skriftspråket, VFU Att beforska förskolan, Självständigt arbete, Förskola i förändring, VFU Arbetssätt Det här är en utbildning som delvis ges på distans. Tanken är att du ska kunna kombinera din utbildning samtidigt som du arbetar deltid. Du har jobbat i minst tre år (50 %) och vill få behörighet som förskollärare. En dag i veckan är du på campus och resterande tid är dina studier webbaserade, enskilt eller i grupp. Den webbaserade undervisningen kan utgöras av film, digitala föreläsningar eller ske via arbetsgrupper på webben.
Stort utbyte av erfarenheter i en praktiknära utbildning med interkulturell profil Utbildningen ger dig tillfälle att utveckla och koppla dina erfarenheter och dina praktiska kunskaper till teoretiska studier. Utbildningen ger dig kompetens och behörighet att arbeta som förskollärare i ett samhälle där förskolan präglas av mångfaldsmiljö. Vår interkulturella profil genomsyrar alla terminer på utbildningen och innebär att att du under studietiden möter olika slags interkulturella frågor och dilemman såsom relationen mellan individ och gemenskap, frågor om kunskapens historiska, geografiska och kulturella kontextbundenhet, eller frågor om hur ett interkulturellt pedagogiskt ledarskap kan utformas i en mångfaldsmiljö. Du som är blivande student på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen är nyfiken på att hela tiden lära dig mer och vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är ett av förskollärarens främsta arbetsredskap och vill utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna stödja barns utveckling. Du får träffa kurskamrater som, precis som du, har erfarenhet av att arbeta på förskola. Det gör att du får ett stort utbyte av yrkeserfarenheter, vilket kommer berika dina studier ännu mer. Du söker till programmet via www.antagning.se. Bifoga slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Bifoga även undertecknat/undertecknade tjänstgöringsintyg som tydligt visar hur länge du varit anställd och i vilken omfattning. Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg sorteras bort eller behandlas inte. För frågor gällande den grundläggande eller särskilda behörigheten kontaktar du antagning.se, för frågor om yrkeslivserfarenheten kontaktar du lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Inför ansökan: Bifoga tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt) som styrker: Att du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid) Tänk på att det ska framgå: inom vilket verksamhetsområde du arbetat (förskola, förskoleklass, årskurser i grundskola, fritidshem osv) vilken befattning du har/haft (barnskötare, ekonomiansvarig osv) i vilken omfattning du arbetat inom dina olika befattningar (heltid, deltid osv) om du arbetat med barngrupper och åldersgrupp på barnen. Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte. Anställningsbevis eller anställningsavtal är inte ett godkänt underlag för bedömning. För frågor om grundläggande behörighet, kontakta antagning.se. För frågor om intyg mejla lararutbildning@sh.se. Lärarutbildningens profiler window.svDocReady(function ready() { var collapse = Soleil.Collapsible.create({ parentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b092', headerSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b092 .sh-expandable__header', contentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b092 .sh-expandable > .sv-decoration-content', activeClass: 'sh-expandable--expanded', time: 150 }); var button = $svjq(''); $svjq('#svid12_40cb2fd2166620ee929b092 .sh-expandable > .sv-decoration-content').append(button); button.click(function () { collapse.toggle(); }); if (!Soleil.Utils.isOnline()) { collapse.show(); } }); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil