Vad ingår?

Pedagogiska kunskaper kopplade till din yrkeserfarenhet

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen består av 6 terminer. Behörighetskravet på 3 års arbetslivserfarenhet på minst 50 % inom förskoleverksamhet eller motsvarande gör att antagen student kan tillgodoräkna 30 hp i programmet. Utbildningen är därför 6 terminer lång istället för 7 terminer och ger 210 högskolepoäng.

Kommer samma veckodag vara campusdag hela utbildningen?

Ja, med några få undantag kommer det att vara samma veckodag under utbildningens alla terminer. Undervisning på annan veckodag kan bli aktuellt om t.ex. många röda dagar infaller under en och samma kurs. Dessutom kommer uppsatsventileringen vid termin 6 (när det självständiga arbetet granskas och försvaras) infalla under två andra veckodagar.

Hur mycket tid behöver jag lägga på studierna och kan jag jobba parallellt med utbildningen?

Studierna på Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad är på heltid och det motsvarar en 40 timmars arbetsvecka. När du studerar på programmet har du möjligheten att välja när du förlägger dina studier förutom för de schemalagda campusdagarna en dag i veckan. Varje termin ingår också 8 VFU-dagar, datum för dessa planerar du tillsammans med din VFU-handledare. Du har dessutom möten med din arbetsgrupp i utbildningen och då behöver du vara flexibel och kunna delta på dessa träffar. Genom att du läser utbildningen delvis på distans, har du möjlighet att arbeta deltid vid sidan av dina studier.

Utbildningen ges delvis på distans, vad innebär det?

Du har schemalagd undervisning en dag i veckan (campusdagen) men eftersom utbildningen ges på heltid krävs tid för studierna utöver denna dag. Det tillkommer självstudier, grupparbeten och fältarbeten utöver campusdagen.

Finns det möjlighet att göra VFU på sin arbetsplats?

Det finns möjlighet att göra VFU på den egna arbetsplatsen, men vi kan ordna med placeringar inom Stockholms län. Om du gör VFU på din egen arbetsplats har du en kollega som VFU-handledare. Vi rekommenderar att du har din VFU på en annan avdelning än där du vanligtvis arbetar. Din handledare måste ha en förskollärarexamen eller motsvarande. Det är också viktigt att handledaren har handledarutbildning, alternativt går en handledarutbildning i samband med att de börjar som handledare. Mer information om VFU finns här.

Behöver jag läsa VFU-kurser trots att jag har arbetslivserfarenhet?
VFU-kurser om 30 hp ingår som en obligatorisk del i förskollärarutbildningen. Den som blir antagen till förskola erfarenhet får 15 hp av dessa tillgodoräknade i samband med antagningen till programmet eftersom den tidigare arbetslivserfarenheten anses motsvara dessa kurser. Resterande 15 hp delas upp så att varje termin innehåller en VFU-kurs om 2,5 hp som läses parallellt med övriga kurser. VFU-kurserna i programmet är en central del av utbildningen eftersom dessa kurser innehåller nödvändiga praktiska moment som möjliggör en viktig brygga mellan teori och praktik. Under VFU-dagarna får du möjlighet att pröva och omsätta det som du läser under utbildningens gång med stöd av en handledare som är verksam förskollärare och handledarutbildad.

Vilken typ av lärarexamen får jag och vilka årskurser kan jag undervisa i?

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, leder till en förskollärarexamen med interkulturell profil. Med en förskollärarexamen kan du undervisa i förskola och förskoleklass.

Kan jag vidareutbilda mig efter utbildningen?

Om du vill bygga vidare på din förskollärarexamen finns möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå. På Södertörns högskola finns exempelvis program på avancerad nivå inom praktisk kunskap och pedagogik. Inom ämnet praktisk kunskap finns ett magisterprogram med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan. Inom ämnet pedagogik finns ett magisterprogram i pedagogik.

Måste jag ha erfarenhet av arbete inom förskolan för att vara behörig till utbildningen?

Du behöver ha arbetat minst 50% under tre år inom förskoleverksamhet eller motsvarande. Arbetslivserfarenheten ska vara dokumenterad så var noga med att skicka in intyg som styrker att du har arbetslivserfarenhet. För mer information se här.

Ökar mina chanser att antas till utbildningen om jag arbetat lång tid som barnskötare?

Du behöver uppfylla behörighetskravet på minst 3 år på halvtid inom förskoleverksamhet eller motsvarande. Då det är ett behörighetskrav till utbildningen och inte ett urvalskriterium så ökar det därför inte dina chanser att bli antagen om du arbetat längre än så.

Ökar högskoleprovet chanserna att antas till utbildningen?

Om det är flera sökande än platser så görs ett urval och till den här utbildningen är urvalet betyg 67% och högskoleprov 33%. Läs mer här.

Här kan du läsa mer om de olika urvalsgrupperna och högskoleprovet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att hamna i båda urvalsgrupperna betyg och högskoleprov så kan du göra högskoleprovet. Här kan du läsa mer om högskoleprovet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer här. Ange utbildningens namn i sökrutan.

Programmet består av sex terminer och innehåller utbildningsvetenskap, det förskolepedagogiska området samt VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik) med åtta VFU-dagar per termin.

Genom studier i utbildningsvetenskap utvecklar du kunskaper kopplade till förskollärarens yrkesroll. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring omsorg och lärande, ledarskap, värdegrund, barnens frihet och rätt till deltagande samt hur konflikter uppkommer och hanteras.

Kurserna i förskolepedagogik innefattar olika kunskapsområden som språkinlärning, matematikutveckling, natur och teknik. Den interkulturella profilen är ständigt närvarande och du kommer att få diskutera olika slags interkulturella frågor och utmaningar.

I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling.

Det ingår åtta dagars praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) per termin som du genomför på en arbetsplats med en behörig kollega som handledare. Du kommer att ha kontakt med VFU-lärare från högskolan som följer dig i dina studier tills du landar i din framtida lärarprofession.

Under utbildningens sista termin skriver du ett självständigt vetenskapligt arbete inom det förskolepedagogiska området.

Termin 1

Förskolläraruppdraget i tid och rum, Förskolans kunskapstraditioner, Estetiska färdigheter 1, Barn och barndomshistoria, VFU

Termin 2

Bilden av barnet och lyssnandets pedagogik, Individen, gemenskapen och den pedagogiska miljön, Pedagogiskt ledarskap och kommunikation, Den heterogena förskolan, VFU

Termin 3

Matematik i förskolan, Barns språk och kommunikation 1, Natur och teknik med utomhuspedagogik, VFU

Termin 4

Miljö, material och estetik, Barns lek och existentiella frågor, Projektarbete i förskolan, Förskolepedagogisk uppsats, VFU

Termin 5

Estetiska färdigheter 2, Barn, kultur och interkulturalitet i förskolan, Matematikdidaktiskt arbete i förskolan, Barns språk och kommunikation 2, VFU

Termin 6

Att beforska förskolan, Självständigt arbete, Förskola i förändring, VFU

Arbetssätt

Genom att du läser utbildningen delvis på distans, har du möjlighet att arbeta deltid vid sidan av dina studier. Du har schemalagd undervisning en dag i veckan men eftersom utbildningen ges på heltid krävs tid för studierna utöver denna dag. Undervisningen på högskolan sker i form av föreläsningar, seminarier eller examinationer. Distansundervisningen är webbaserad, i form av exempelvis film, digitala föreläsningar eller arbetsgrupper på webben.

Du examineras främst genom muntliga presentationer, redovisningar och hemtentamen. Salstentamen och självständiga arbeten ingår också som examinationsformer.

Under utbildningen får du även ta del av studiebesök, laborationer och fältstudier i naturen samt genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Under HT24 kommer den schemalagda campusdagen att vara på fredagar. I undervisningen på högskolan tillhör du en seminariegrupp med cirka 25 studenter. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på andra nordiska språk samt på engelska.