Södertörns högskola och blå himmel

Bidra till ett pålitligt och välfungerande samhälle

Program

Förvaltningsprogrammet - offentlig organisation och ledning

180 hp

Höst

100%

Campus

Vill du lära dig mer om hur offentliga organisationer inom stat, regioner och kommuner fungerar och styr samhället utifrån värden som demokrati, effektivitet och rättssäkerhet? Då är Förvaltningsprogrammet - offentlig organisation och ledning något för dig.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bred arbetsmarknad för dig som är samhällsintresserad Utbildningen ger dig goda förutsättningar att arbeta som tjänsteperson i kommuner, regioner eller statliga myndigheter – i första hand som kvalificerad handläggare, utredare, eller analytiker. Men den breda förståelsen av politik och förvaltning, beslutsprocesser och de organisatoriska förutsättningarna för politiska beslut och deras genomförande är också värdefulla för dig som vill arbeta inom politiska partier, civilsamhällesorganisationer eller internationellt. Under utbildningen får du möjlighet att skapa nyttiga och värdefulla kontaktytor genom praktik, studiebesök och gästföreläsningar. För dig som vill fortsätta dina studier finns stora möjligheter, bland annat masterprogram i offentlig organisation och ledning som funnits på högskolan under ett antal år.
Mångsidig utbildning som ger dig möjlighet att skapa ett välfungerande samhälle Programmet har ungefär fyra till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan som sker på campus. Under övrig tid förväntas du läsa kurslitteratur, arbeta med inlämnings- och gruppuppgifter och genomföra större utredningsarbeten. Under den första och andra terminen läser du kurser i offentlig förvaltning. Kurserna ger dig bland annat kunskap om den svenska förvaltningsmodellen, organisationsteori och relationen mellan politik och förvaltning. Du får också kunskap om olika dilemman i utövande av offentliga uppdrag samt förvaltningens juridiska grunder. Till detta kommer kurser som handlar om demokrati och hur medborgare involveras, ekonomi och styrning samt ledarskap. Undervisningen på den sista kursen under termin två sker på engelska och kommer att handla om den offentliga förvaltningen i ett internationellt perspektiv. Under det andra året får du välja ett breddämne där du läser två terminer inom antingen statsvetenskap, företagsekonomi, juridik, sociologi eller nationalekonomi. Det går även att välja ett annat ämne under vissa förutsättningar. Under den tredje terminen får du möjlighet att gå på gästföreläsningar, studiebesök och öppna seminarier där du kan skapa nyttiga kontakter. Under programmets sista år skriver du en uppsats som har inriktning mot den offentliga förvaltningen och sedan ingår en praktiktermin där du får praktisera dina kunskaper på en arbetsplats och därigenom får en bättre känsla av utmaningarna som finns när politiken ska bli verklighet. Termin 1 Tjänstemannarollen och professionellt arbete i förvaltningen; Den svenska förvaltningsmodellen; Organisation och styrning I; Förvaltningens juridiska grunder Termin 2 Demokrati och medborgarmedverkan i offentlig förvaltning; Ekonomi och styrning i offentlig förvaltning; Ledarskap i offentlig förvaltning; Utreda, skriva och rapportera (B-uppsats); Transnational Public Administration Termin 3 Valbar kurs i breddningsämne: Statsvetenskap, Företagsekonomi, Juridik, Sociologi, Nationalekonomi Termin 4 B-kurs i valt breddningsämne: Statsvetenskap, Företagsekonomi, Juridik, Sociologi, Nationalekonomi Termin 5 Samhällsvetenskapliga metoder; Utrednings- och utvärderingsmetodik inom offentlig förvaltning; Kandidatuppsats i offentlig förvaltning Termin 6 Yrkespraktik eller c-kurs i valt breddningsämnet
Samhällsvetare med förståelse för politik, beslutsprocesser och organisationer Förvaltningsprogrammet – offentlig organisation och ledning är ett unikt program i Stockholmsområdet eftersom det är ett fristående ämne med tydligt fokus på just offentlig förvaltning. Som färdig student får du många jobbmöjligheter till flera olika arbetsplatser. Programmet ger dig en bred förståelse för politik, offentliga policy- och beslutsprocesser och de organisatoriska förutsättningarna för implementeringen av politik. Förvaltningsprogrammet ger dig en utbildning som möter arbetsmarknadens behov. Du som student får bland annat kunskap för att kunna arbeta som exempelvis kvalificerade handläggare, utredare, analytiker på myndigheter kommuner, regioner eller andra organisationer. På så sätt bidrar du till att bygga pålitliga och välfungerande samhällsinstitutioner – något som är en förutsättning för en demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Den offentliga förvaltningens styrning och ledning lägger grunden för ett samhälle som genomsyras av mänskliga rättigheter, demokrati, välstånd och välfärd. Under utbildningen introduceras du till tvärvetenskapliga perspektiv på offentlig förvaltning utifrån statsvetenskapliga, organisationsteoretiska, sociologiska, juridiska och ekonomiska perspektiv. Du kommer också få en större förståelse för vilka möjligheter och dilemman som präglar den mångskiftande rollen som offentlig tjänsteperson. Du tränas även i att ta fram, sammanställa och presentera underlag som kan ligga till grund för ledning och reformer av offentliga organisationer och politiska beslut. I stort kommer dina kunskaper i hur den offentliga förvaltningen fungerar underlätta vardagslivet eftersom vi som medborgare förutsätts delta i samhällslivet samtidigt som vi berörs av myndigheters arbete i olika faser av livet.