Vad ingår?

Mångsidig utbildning som ger dig möjlighet att skapa ett välfungerande samhälle

Programmet har ungefär fyra till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan som sker på campus. Under övrig tid förväntas du läsa kurslitteratur, arbeta med inlämnings- och gruppuppgifter och genomföra större utredningsarbeten.

Under den första och andra terminen läser du kurser i offentlig förvaltning. Kurserna ger dig bland annat kunskap om den svenska förvaltningsmodellen, organisationsteori och relationen mellan politik och förvaltning. Du får också kunskap om olika dilemman i utövande av offentliga uppdrag samt förvaltningens juridiska grunder.

Till detta kommer kurser som handlar om demokrati och hur medborgare involveras, ekonomi och styrning samt ledarskap. Undervisningen på den sista kursen under termin två sker på engelska och kommer att handla om den offentliga förvaltningen i ett internationellt perspektiv.

Under det andra året får du välja ett breddämne där du läser två terminer inom antingen statsvetenskap, företagsekonomi, juridik, sociologi eller nationalekonomi. Det går även att välja ett annat ämne under vissa förutsättningar. Under den tredje terminen får du möjlighet att gå på gästföreläsningar, studiebesök och öppna seminarier där du kan skapa nyttiga kontakter.

Under programmets sista år skriver du en uppsats som har inriktning mot den offentliga förvaltningen och sedan ingår en praktiktermin där du får praktisera dina kunskaper på en arbetsplats och därigenom får en bättre känsla av utmaningarna som finns när politiken ska bli verklighet.

Termin 1

Tjänstemannarollen och professionellt arbete i förvaltningen; Den svenska förvaltningsmodellen; Organisation och styrning I; Förvaltningens juridiska grunder

Termin 2

Demokrati och medborgarmedverkan i offentlig förvaltning; Ekonomi och styrning i offentlig förvaltning; Ledarskap i offentlig förvaltning; Utreda, skriva och rapportera (B-uppsats); Transnational Public Administration

Termin 3

Valbar kurs i breddningsämne: Statsvetenskap, Företagsekonomi, Juridik, Sociologi, Nationalekonomi

Termin 4

B-kurs i valt breddningsämne: Statsvetenskap, Företagsekonomi, Juridik, Sociologi, Nationalekonomi

Termin 5

Samhällsvetenskapliga metoder; Utrednings- och utvärderingsmetodik inom offentlig förvaltning; Kandidatuppsats i offentlig förvaltning

Termin 6

Yrkespraktik eller c-kurs i valt breddningsämnet