Kvinnlig och manlig student i lek på skolgård. Med flera ben och fötter i bild.

Bli en viktig resurs för barn och ungdomar

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem

180 hp

HT2019

100%

Campus

Du som tycker det är viktigt att bygga bra relationer med barn och ungdomar — du behövs nu! Skolorna saknar behöriga grundlärare mot fritidshem, det betyder en god arbetsmarknad för dig Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas i våra skolor. Som utbildad fritidshemslärare blir du också behörig att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt ämne.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor och växande efterfrågan på lärare inom fritidshem Att läsa till grundlärare mot fritidshem ger dig en behörighet för en viktig och växande arbetsmarknad. Efterfrågan av grundlärare mot fritidshem i Stockholms län kommer att öka enligt länsstyrelsen. Läs om ämnets forskning
Kunskaper i det dubbla uppdraget inom fritid och lärande Utbildningen är på sex terminer och varvar teori och praktik och innehåller utbildningsvetenskap, fritidspedagogiskt område, praktiskt estetiskt ämne samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du förvärvar kunskaper som anknyter till yrkesutövningen som grundlärare mot fritidshem Det fritidspedagogiska området kännetecknas av ett praktiskt , informellt och situationsbaserat lärande. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande, där teoretiska studier blandas med praktiska övningar. Under den verksamhetsförlagda utbildningen är du på en skola. Du får, med stöd av en handledare, möjlighet att träna dina kunskaper och utveckla din yrkesroll. Tillsammans ger detta grunden för den professionella kompetensen hos dig som blivande grundlärare mot fritidshem. I utbildningen ingår studier i ett praktiskt estetiskt ämne, såsom bild, musik eller idrott och hälsa. Du får genom dessa kurser kunskaper, förberedelser och behörighet att undervisa i ett av dessa ämnen i årskurs 1-6. Platserna till dessa ämnen är begränsade vilket gör att ett val kommer att ske under termin 2. Under sista terminen gör du ett självständigt arbete med inriktning mot fritidspedagogik, där du genomför och fördjupar dig i ett vetenskapligt arbete. I utbildningen ingår estetiska lärprocesser – som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig att fördjupa studierna och att träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska lärprocesserna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär bland annat att kurserna innehåller moment av diskussion och reflektion kring innehållet i kurserna, uppdraget som grundlärare mot fritidshem och även din egen utveckling. Utbildningsvetenskap 1 och 2, Fritidspedagogiskt område 1, Verksamhetsförlagd utbildning I Utbildningsvetenskap 3 , Fritidspedagogiskt område 2 och 3 , Verksamhetsförlagd utbildning II Praktiskt estetiskt ämne: bild, musik eller idrott och hälsa Utbildningsvetenskap 4 , Fritidspedagogiskt område 4 och 5 , Verksamhetsförlagd utbildning III Utbildningsvetenskap 5,6 och 7 , Fritidspedagogiskt område 6 , Utbildningsvetenskap 8 , Fritidspedagogiskt område 7, Verksamhetsförlagd utbildning IV Arbetssätt Utbildningen startar på hösten och innebär studier på heltid. Du studerar tillsammans med cirka 55 andra studenter. Antal lärarledda tillfällen kan variera mellan kurserna, men i snitt så har du cirka fem till sex undervisingstillfällen i veckan. Resterande tid förväntas du arbeta på egen hand eller i grupp. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom salstentamen, hemtentamen, redovisningar och grupparbeten. Både gästföreläsningar och studiebesök förekommer. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) praktiserar du heltid på en skola, vilket innebär 40 timmar praktik per vecka. Du kan även söka att göra del av den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands.
Professionell kompetens för att möta eleverna under hela deras skoldag Som utbildad grundlärare mot fritidshem har du goda framtidsutsikter när det gäller tillgången till jobb. Genom vår utbildning blir du även behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne i årskurs 1-6. Den interkulturella profilen på Södertörns högskola genomsyrar alla terminer på utbildningen och innebär att du förbereds för arbete i komplexa miljöer, där du möter elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du som läser till grundlärare mot fritidshem vill göra skillnad i barns vardag. Du är nyfiken på barns verklighet och vill vara en viktig vuxenresurs under deras skoltid. Som grundlärare mot fritidshem är du också intresserad av undervisning i olika former, praktiskt, informellt och situationsbaserat. På utbildningen utmanas du både teoretiskt och praktiskt i föreläsningar och seminarier. Du diskuterar och analyserar också beprövad erfarenhet och forskning i anknytning till de kurser du läser. Lärarutbildningens profiler window.svDocReady(function ready() { var collapse = Soleil.Collapsible.create({ parentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b094', headerSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b094 .sh-expandable__header', contentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b094 .sh-expandable > .sv-decoration-content', activeClass: 'sh-expandable--expanded', time: 150 }); var button = $svjq(''); $svjq('#svid12_40cb2fd2166620ee929b094 .sh-expandable > .sv-decoration-content').append(button); button.click(function () { collapse.toggle(); }); if (!Soleil.Utils.isOnline()) { collapse.show(); } }); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil