Kvinnlig och manlig student i lek på skolgård. Med flera ben och fötter i bild.

Bli en viktig resurs för barn och ungdomar

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem

180 hp

Höst

100%

Campus

Du som tycker det är viktigt att bygga bra relationer med barn och ungdomar — du behövs nu! Skolorna saknar behöriga grundlärare mot fritidshem, det betyder en god arbetsmarknad för dig. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas i våra skolor. Som utbildad fritidshemslärare blir du också behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor och växande efterfrågan på lärare inom fritidshem Det är just nu stor brist på lärare mot fritidshem och sedan 1 juli 2019 är det legitimationskrav på lärare inom fritidshem. Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på utbildade fritidshemslärare i Stockholms län öka. Du blir särskilt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av utbildade grundlärare mot fritidshem. Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där barn med olika erfarenheter möts. Du kommer att ha en kvalificerad akademisk utbildning i ryggen och stora kunskaper inom undervisning och lärande. Med bred kunskap och viktiga perspektiv kommer du ha alla förutsättningar att bli en viktig resurs för barn i deras personliga utveckling. Vad gör tidigare studenter nu? Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som grundlärare på fritidshem eller fritidsklubb och som praktisk estetisk lärare upp till årskurs 6. Läs om ämnets forskning
Kunskaper i det dubbla uppdraget inom fritid och lärande Programmet består av sex terminer och innehåller utbildningsvetenskap, fritidspedagogiskt område, ett praktiskt estetiskt ämne samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Genom studier i utbildningsvetenskap och fritidspedagogik utvecklar du kunskaper som anknyter till fritidshemslärarens arbete. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring fritid och lärande, ledarskap, värdegrund, elevernas frihet och rätt till inflytande, betyg och bedömning samt hur konflikter uppkommer och hanteras. Du blir behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne. På Södertörns högskola kan du välja att studera bild eller musik. Genom högskolans samarbete med GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) kan du även läsa ämnet idrott och hälsa. Vill du bli behörig i att undervisa i slöjd eller hem- och konsumentkunskap kan du ta ett studieuppehåll från högskolan och studera dessa ämnen på distans på andra lärosäten. I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig att träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling i professionen. I fyra av utbildningens kurser har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Där får du planera, genomföra och utvärdera olika moment inom fritidshemsläraryrket. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du även kontakt med en VFU-lärare, som hjälper dig att se din utveckling i lärarprofessionen. Du slutexamineras under sista terminen genom en vetenskaplig studie inom det fritidspedagogiska området tillsammans med en kurskamrat. Termin 1 Utbildningsvetenskap 1 Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former, Utbildningsvetenskap 2 Barnet eleven och lärandet, Fritidspedagogiskt område 1 Perspektiv på lek och rörelse på fritidshemmet, VFU I Fritidshemmet och läraruppdraget Termin 2 Utbildningsvetenskap 3 Undervisningens teori och praktik, Fritidspedagogiskt område 2 Språkutveckling på Fritidshemmet, Fritidspedagogiskt område 3 Praktisk matematik och Matematikdidaktik på fritidshemmet, Verksamhetsförlagd utbildning II Fritidshemsläraren och läraruppdraget Termin 3 Praktiskt estetiskt ämne: bild, musik eller idrott och hälsa Termin 4 Utbildningsvetenskap 4 Professionell bedömning, Fritidspedagogiskt område 4 Kultur media och makt på fritidshemmet, Fritidspedagogiskt område 5 Religion och barns existentiella frågor, Verksamhetsförlagd utbildning III Undervisning i ett praktiskt estetiskt ämne Termin 5 Utbildningsvetenskap 5 Fritidshemsläraren och ledarskapet , Utbildningsvetenskap 6 Det heterogena fritidshemmet, Fritidspedagogiskt område 6 Tematiskt projekt på fritidshemmet, Verksamhetsförlagd utbildning IV Tematiskt arbete på fritidshemmet Termin 6 Utbildningsvetenskap 7 Den vetenskapliga blicken, Utbildningsvetenskap 8 Fritidshem på vetenskaplig grund, Fritidspedagogiskt område 7 Självständigt arbete Arbetssätt Utbildningen startar på hösten och ges på heltid, 40 timmar/vecka. Antal lärarledda tillfällen kan variera mellan kurserna, men i snitt har du cirka fyra till fem undervisningstillfällen i veckan. Resterande tid förväntas du arbeta på egen hand eller i grupp. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom salstentamen, hemtentamen, redovisningar och grupparbeten. Under VFU:n (praktiken) är du på en skola på heltid. Programmet tar in cirka 55 studenter varje höst. I undervisningen på högskolan tillhör du mindre seminariegrupper. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.
Professionell kompetens för att möta eleverna under hela deras skoldag Som grundlärare mot fritidshem har du goda framtidsutsikter när det gäller tillgången till jobb. Idag har cirka 30% av lärarna som arbetar på fritidshem i Stockholm behörighet. Du möter elever mellan 6-13 år och blir en viktig vuxenresurs under hela deras skoltid. Som utbildad lärare på fritidshem blir du också behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne upp till årskurs 6. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av fritidshemslärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Utbildningen förbereder dig för ett komplext yrke som omfattar både barnets sociala tid på fritidshemmet och i undervisningen. Du möter eleverna under hela skoldagen, som undervisande lärare i fritidsverksamheten och under skoltiden. I ditt arbete utgår du från elevens behov, intressen och initiativ. Det innebär att programmet bland annat innehåller situationsbaserat lärande, estetiska uttrycksformer, digitalt lärande samt fokuserar på relationer och grupputveckling. Du blir behörig att undervisa i ett av ämnena: bild, musik eller idrott och hälsa. Då språket är en fritidshemslärares främsta arbetsredskap får du under dina studier utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift. Medvetenheten om språket hjälper dig också att vara flexibel och öppen för elevernas eget sätt att uttrycka sig. Du kommer ha fyra praktikperioder, verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU genomförs i Stockholms län enligt samverkansavtal, placeringen tilldelas av högskolan inför första VFU-kursen. Genom praktiken provar du på fritidshemsläraryrket och omsätter dina teoretiska studier i den praktiska verksamheten på skolan. Du har alltid en handledare som stöd och även kontakt med en särskild VFU-lärare från högskolan som blir viktiga bollplank för ditt framtida yrke som grundlärare mot fritidshem. Det finns även möjlighet att göra en del av din VFU utomlands. Lärarutbildningens profiler {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b094_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.98e386016343936f54458/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/grundlararutbildning-med-interkulturell-profil-med-inriktning-mot-fritidshem?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.1.2"} {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b094","name":"Lärarutbildningens profiler","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.98e386016343936f54458/360.6c094ee11884c7cc3597ce00/1686636485100/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}();