Vad ingår?

Kunskaper i det dubbla uppdraget inom fritid och lärande

Programmet består av sex terminer och innehåller utbildningsvetenskap, fritidspedagogiskt område, ett praktiskt estetiskt ämne samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Genom studier i utbildningsvetenskap och fritidspedagogik utvecklar du kunskaper som anknyter till fritidshemslärarens arbete. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring fritid och lärande, ledarskap, värdegrund, elevernas frihet och rätt till inflytande, betyg och bedömning samt hur konflikter uppkommer och hanteras.

Du blir behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne. På Södertörns högskola kan du välja att studera bild eller musik. Genom högskolans samarbete med GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) kan du även läsa ämnet idrott och hälsa. Vill du bli behörig i att undervisa i slöjd eller hem- och konsumentkunskap kan du ta ett studieuppehåll från högskolan och studera dessa ämnen på distans på andra lärosäten.

I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig att träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling i professionen.

I fyra av utbildningens kurser har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Där får du planera, genomföra och utvärdera olika moment inom fritidshemsläraryrket. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du även kontakt med en VFU-lärare, som hjälper dig att se din utveckling i lärarprofessionen.

Du slutexamineras under sista terminen genom en vetenskaplig studie inom det fritidspedagogiska området tillsammans med en kurskamrat.

Termin 1

Utbildningsvetenskap 1 Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former, Utbildningsvetenskap 2 Barnet eleven och lärandet, Fritidspedagogiskt område 1 Perspektiv på lek och rörelse på fritidshemmet, VFU I Fritidshemmet och läraruppdraget

Termin 2

Utbildningsvetenskap 3 Undervisningens teori och praktik, Fritidspedagogiskt område 2 Språkutveckling på Fritidshemmet, Fritidspedagogiskt område 3 Praktisk matematik och Matematikdidaktik på fritidshemmet, Verksamhetsförlagd utbildning II Fritidshemsläraren och läraruppdraget

Termin 3

Praktiskt estetiskt ämne: bild, musik eller idrott och hälsa

Termin 4

Utbildningsvetenskap 4 Professionell bedömning, Fritidspedagogiskt område 4 Kultur media och makt på fritidshemmet, Fritidspedagogiskt område 5 Religion och barns existentiella frågor, Verksamhetsförlagd utbildning III Undervisning i ett praktiskt estetiskt ämne

Termin 5

Utbildningsvetenskap 5 Fritidshemsläraren och ledarskapet , Utbildningsvetenskap 6 Det heterogena fritidshemmet, Fritidspedagogiskt område 6 Tematiskt projekt på fritidshemmet, Verksamhetsförlagd utbildning IV Tematiskt arbete på fritidshemmet

Termin 6

Utbildningsvetenskap 7 Den vetenskapliga blicken, Utbildningsvetenskap 8 Fritidshem på vetenskaplig grund, Fritidspedagogiskt område 7 Självständigt arbete

Arbetssätt

Utbildningen startar på hösten och ges på heltid, 40 timmar/vecka. Antal lärarledda tillfällen kan variera mellan kurserna, men i snitt har du cirka fyra till fem undervisningstillfällen i veckan. Resterande tid förväntas du arbeta på egen hand eller i grupp. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom salstentamen, hemtentamen, redovisningar och grupparbeten. Under VFU:n (praktiken) är du på en skola på heltid.

Programmet tar in cirka 55 studenter varje höst. I undervisningen på högskolan tillhör du mindre seminariegrupper. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.