Varför programmet?

Professionell kompetens för att möta eleverna under hela deras skoldag

Som grundlärare mot fritidshem har du goda framtidsutsikter när det gäller tillgången till jobb. Idag har cirka 30% av lärarna som arbetar på fritidshem i Stockholm behörighet. Du möter elever mellan 6-13 år och blir en viktig vuxenresurs under hela deras skoltid. Som utbildad lärare på fritidshem blir du också behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne upp till årskurs 6.

Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av fritidshemslärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring.

Utbildningen förbereder dig för ett komplext yrke som omfattar både barnets sociala tid på fritidshemmet och i undervisningen. Du möter eleverna under hela skoldagen, som undervisande lärare i fritidsverksamheten och under skoltiden. I ditt arbete utgår du från elevens behov, intressen och initiativ. Det innebär att programmet bland annat innehåller situationsbaserat lärande, estetiska uttrycksformer, digitalt lärande samt fokuserar på relationer och grupputveckling. Du blir behörig att undervisa i ett av ämnena: bild, musik eller idrott och hälsa.

Då språket är en fritidshemslärares främsta arbetsredskap får du under dina studier utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift. Medvetenheten om språket hjälper dig också att vara flexibel och öppen för elevernas eget sätt att uttrycka sig.

Du kommer ha fyra praktikperioder, verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU genomförs i Stockholms län enligt samverkansavtal, placeringen tilldelas av högskolan inför första VFU-kursen. Genom praktiken provar du på fritidshemsläraryrket och omsätter dina teoretiska studier i den praktiska verksamheten på skolan. Du har alltid en handledare som stöd och även kontakt med en särskild VFU-lärare från högskolan som blir viktiga bollplank för ditt framtida yrke som grundlärare mot fritidshem. Det finns även möjlighet att göra en del av din VFU utomlands.

Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning.

Interkulturell profil

Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter.

Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper?

Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan.

Lärarutbildningens interkulturella profil Pdf, 137.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bildningsprofil

I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande.

Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare.

Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan.

Lärarutbildningens bildningsprofil Pdf, 134.2 kB, öppnas i nytt fönster.