Fem studenter  sittandes tillsammans i bibliotek: skrattandes och med en dator framför sig.

Förankra dina yrkeserfarenheter och bli behörig grundlärare mot fritidshem

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad

180 hp

VT2020

100%

Distans

Du som arbetar eller har arbetat inom fritidshem – här finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem! Utbildningen ges delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan. Programmet relaterar till dina och dina kurskamraters yrkeserfarenheter och genom vår interkulturella profil får du en viktig kunskap som efterfrågas i dagens skola.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på behöriga lärare inom fritidshem Att läsa till grundlärare mot fritidshem ger dig en behörighet för en viktig och växande arbetsmarknad. Efterfrågan av grundlärare mot fritidshem i Stockholms län kommer att öka enligt länsstyrelsen. Läs om ämnets forskning
Pedagogiska kunskaper kopplade till din yrkeserfarenhet Utbildningen varvar teori och praktik och innehåller utbildningsvetenskap, fritidspedagogiskt område, praktiskt estetiskt ämne samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du förvärvar kunskaper som anknyter till yrkesutövningen som grundlärare mot fritidshem. Det fritidspedagogiska området kännetecknas av ett praktiskt , informellt och situationsbaserat lärande. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande, där teoretiska studier varvas med praktiska övningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen gör du på din arbetsplats eller annan VFU-plats med en behörig kollega som handledare, samt genom besök på andra fritidshem. Tillsammans ger detta grunden för en utveckling av den professionella kompetensen hos dig som blivande behörig grundlärare mot fritidshem. I utbildningen ingår studier i ett praktiskt estetiskt ämne, såsom bild eller musik. Du får genom dessa kurser kunskaper, förberedelser och behörighet att undervisa i ett av dessa ämnen i årskurs 1-6. Platserna till dessa ämnen är begränsade vilket gör att ett val kommer att ske under termin 3. Under sista terminen gör du ett självständigt arbete med inriktning mot fritidspedagogik, där du genomför och fördjupar dig i ett vetenskapligt arbete. I utbildningen ingår estetiska lärprocesser som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig att fördjupa studierna och träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska lärprocesserna är även värdefulla för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär bland annat att kurserna innehåller moment av diskussion och reflektion kring innehållet i kurserna, uppdraget som grundlärare mot fritidshem och även din egen utveckling. Utbildningsvetenskap 1 och 2 , Fritidspedagogiskt område 1 och 2 , Verksamhetsförlagd utbildning I (tillgodoräknas) Utbildningsvetenskap 3 , Fritidspedagogiskt område 3 och 4 , Verksamhetsförlagd utbildning II Utbildningsvetenskap 4 , Fritidspedagogiskt område 5 och 6 , Verksamhetsförlagd utbildning III Praktiskt estetiskt ämne: bild eller musik Utbildningsvetenskap 5, 6 och 7 , Verksamhetsförlagd utbildning IV Utbildningsvetenskap 8 , Fritidspedagogiskt område 7 Arbetssätt En dag i veckan är du på högskolan och resten av undervisningen sker på distans. Distansundervisningen är webbaserad, i form av exempelvis film, digitala föreläsningar eller arbetsgrupper på webben. Utbildningen startar på våren och du studerar tillsammans med cirka 75 andra studenter. Tillsammans får ni ta del av och lära er av varandras erfarenheter.
Väx i din roll som grundlärare mot fritidshem – en praktiknära utbildning med interkulturell profil Det här är en utbildning på sex terminer, delvis på distans, som vänder sig till dig som har jobbat på fritidshem minst tre år och vill få behörighet som grundlärare mot fritidshem. Tanken är att du ska kunna kombinera utbildningen med fortsatt arbete på deltid. En dag i veckan är du på campus och resterande tid är dina studier webbaserade, enskilt eller i grupp. Den webbaserade undervisningen kan utgöras av film, digitala föreläsningar eller ske via arbetsgrupper på webben. Genom ditt fortsatta arbete på fritidshemmet kan du knyta de teoretiska studierna till praktisk kunskap och erfarenhet. Vår interkulturella profil genomsyrar alla terminer på utbildningen och utvecklar din förmåga att arbeta i komplexa miljöer, med elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du som väljer den erfarenhetsbaserade utbildningen mot fritidshem vill göra skillnad i barns vardag. På utbildningen utmanas du att fördjupa dina yrkeserfarenheter med föreläsningar där teorier och forskning presenteras. Du träffar kurskamrater som, precis som du, arbetar eller har arbetat på fritidshem. Det gör att du får ett stort utbyte av yrkeserfarenheter, vilket kommer att berika dina studier ännu mer. Du söker programmet via www.antagning.se . Du bifogar tjänstgöringsintyg som styrker att du har tre års relevant yrkeslivserfarenhet på minst 50%. Det är viktigt att det tydligt framgår på tjänstgöringsintyget att du arbetat till största delen inom fritidshemsverksamhet för åldrarna 6-12 år. Ej underskrivna, ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg sorteras bort eller behandlas inte, vilket kan medföra att du inte uppfyller behörigheten för arbetslivserfarenheten. För frågor gällande den grundläggande eller särskilda behörigheten kontaktar du antagning.se, för frågor om yrkeslivserfarenheten kontaktar du lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Inför ansökan Bifoga tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt) som styrker: Att du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom fritidsverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid) Tänk på att det ska framgå: inom vilket verksamhetsområde du arbetat (fritidshem, förskoleklass, årskurser i grundskola, förskola osv) vilken befattning du har/haft (barnskötare, fritidsledare, elevassistent, ekonomiansvarig osv) i vilken omfattning du arbetat inom dina olika befattningar (heltid, deltid osv) vilka åldersgrupper du har arbetat med. Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte. Anställningsbevis eller anställningsavtal är inte ett godkänt underlag för bedömning. För frågor om grundläggande behörighet, kontakta antagning.se. För frågor om intyg mejla lararutbildning@sh.se. Lärarutbildningens profiler window.svDocReady(function ready() { var collapse = Soleil.Collapsible.create({ parentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b095', headerSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b095 .sh-expandable__header', contentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b095 .sh-expandable > .sv-decoration-content', activeClass: 'sh-expandable--expanded', time: 150 }); var button = $svjq(''); $svjq('#svid12_40cb2fd2166620ee929b095 .sh-expandable > .sv-decoration-content').append(button); button.click(function () { collapse.toggle(); }); if (!Soleil.Utils.isOnline()) { collapse.show(); } }); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil