Fem studenter  sittandes tillsammans i bibliotek: skrattandes och med en dator framför sig.

Förankra dina yrkeserfarenheter och bli behörig grundlärare mot fritidshem

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad

180 hp

Höst / Vår

100% / 75%

Distans

Du som arbetar eller har arbetat inom fritidshem – här finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem! Utbildningen ges delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan. Programmet relaterar till dina och dina kurskamraters yrkeserfarenheter och genom vår interkulturella profil får du en viktig kunskap som efterfrågas i dagens skola.

Observera i samband med din anmälan till antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. måste du också bifoga ett tjänstgöringsintyg. Se mer info om intygets utformning under ”varför programmet”.

Inte dags att söka än? Fyll i din e-post på sh.se/intresse Länk till annan webbplats. så påminner vi dig under nästa ansökningsperiod!

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på behöriga lärare inom fritidshem Det är just nu stor brist på lärare mot fritidshem och sedan 1 juli 2019 är det legitimationskrav på lärare inom fritidshem. Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på utbildade fritidshemslärare i Stockholms län öka. Du blir särskilt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av utbildade grundlärare mot fritidshem. Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där barn med olika erfarenheter möts. Du kommer att ha en kvalificerad akademisk utbildning i ryggen och stora kunskaper inom undervisning och lärande. Med bred kunskap och viktiga perspektiv kommer du ha alla förutsättningar att bli en viktig resurs för barn i deras personliga utveckling. Vad gör tidigare studenter nu? Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som grundlärare på fritidshem eller fritidsklubb och som praktisk estetisk lärare upp till årskurs 6. Läs om ämnets forskning
Pedagogiska kunskaper kopplade till din yrkeserfarenhet Programmet består av sex terminer och innehåller utbildningsvetenskap, fritidspedagogiskt område, ett praktiskt estetiskt ämne samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Genom studier i utbildningsvetenskap och fritidspedagogik utvecklar du kunskaper som anknyter till fritidshemslärarens arbete. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring fritid och lärande, ledarskap, värdegrund, elevernas frihet och rätt till inflytande, betyg och bedömning samt hur konflikter uppkommer och hanteras. Du blir behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne. På Södertörns högskola kan du välja att studera bild eller musik. Vill du bli behörig i att undervisa idrott och hälsa, slöjd eller hem- och konsumentkunskap kan du ta ett studieuppehåll från högskolan och studera dessa ämnen på andra lärosäten. I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling. Det ingår praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som är fördelad över tre terminer. Vardera VFU-kurs är 19 dagar. Praktikdagarna gör du på din arbetsplats med en behörig kollega som handledare. Om du inte är anställd eller har någon kollega som är behörig på din skola ordnar högskolan en VFU-plats åt dig. Du kommer även att ha kontakt med en VFU-lärare från högskolan som följer dig i dina studier tills du landar i din framtida lärarprofession. Du slutexamineras under sista terminen genom en vetenskaplig studie inom det fritidspedagogiska området tillsammans med en kurskamrat. Utbildningsvetenskap 1 och 2 , Fritidspedagogiskt område 1 och 2 , Verksamhetsförlagd utbildning I (tillgodoräknas) Utbildningsvetenskap 3 , Fritidspedagogiskt område 3 och 4 , Verksamhetsförlagd utbildning II Utbildningsvetenskap 4 , Fritidspedagogiskt område 5 och 6 , Verksamhetsförlagd utbildning III Praktiskt estetiskt ämne: bild eller musik Utbildningsvetenskap 5, 6 och 7 , Verksamhetsförlagd utbildning IV Utbildningsvetenskap 8 , Fritidspedagogiskt område 7 Arbetssätt Du examineras främst genom muntliga presentationer, redovisningar och hemtentamen. Salstentamen och självständiga arbeten ingår också som examinationsformer. Du genomför din VFU på din arbetsplats eller på en skola som vi anordnar. Varje VFU period består av 19 dagar som sträcker sig över hela terminen. VFU-kurserna ligger under termin 2, 3 och 5. Programmet tar in cirka 75 studenter varje vårtermin. I undervisningen på högskolan tillhör du seminariegrupper med cirka 25 studenter. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.
Väx i din roll som grundlärare mot fritidshem – en praktiknära utbildning med interkulturell profil Har du arbetat på fritidshem i minst tre år och saknar behörighet som grundlärare mot fritidshem? Med denna utbildning, som ges delvis på distans, får du en lärarlegitimation och blir mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. En dag i veckan har du undervisning på högskolan, vilket innebär att du kan kombinera studier med arbete på deltid. Som utbildad lärare på fritidshem blir du också behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne. Du studerar tillsammans med kurskamrater som arbetar eller har arbetat inom fritidshem eller fritidsklubb. Det gör att du får ett stort utbyte av yrkeserfarenheter, vilket kommer att berika dina studier ännu mer. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av fritidshemslärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Programmet innehåller bland annat situationsbaserat lärande, estetiska uttrycksformer, digitalt lärande samt fokuserar på relationer och grupputveckling. Du blir behörig att undervisa, upp till årskurs 6, i ett av ämnena bild eller musik. Då språket är en fritidshemslärares främsta arbetsredskap får du under dina studier utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift. Medvetenheten om språket hjälper dig också att vara flexibel och öppen för elevernas eget sätt att uttrycka sig. Förutom att utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper inom pedagogik, får du perspektiv på hur synen på kunskap utvecklats över tid. Den praktiska kunskapen värdesätts högt idag och där besitter du en kompetens som är viktig i vår lärarutbildning. Du kommer att ha tre praktikperioder (VFU), där du har kontakt med en VFU-lärare från högskolan som blir ett viktigt bollplank för ditt framtida yrke som grundlärare mot fritidshem. Inför ansökan Bifoga tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt) som styrker: Att du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom fritidsverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid) Tänk på att det ska framgå: Sökandes namn och personnummer Befattning (barnskötare, fritidsledare, elevassistent, och så vidare) Omfattning eller tjänstgöringsgrad du arbetat inom dina olika befattningar (heltid, deltid och så vidare) Inom vilket verksamhetsområde du arbetat (fritidshem, förskoleklass, årskurser i grundskola, förskola och så vidare) Inom vilka åldersgrupper du har arbetat med Tidsperiod för anställning Arbetsgivare/Arbetsplats/Skolans namn Underskrift av chef, personalhandläggare eller motsvarande Datum när intyget utfärdats Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte. Anställningsbevis, anställningsavtal eller CV är inte ett godkänt underlag för bedömning. För frågor om grundläggande behörighet, kontakta antagning.se. För frågor om intyg mejla lararutbildning@sh.se . Lärarutbildningens profiler {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b095_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.1e4f37c616489dbb2245440f/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/grundlararutbildning-med-interkulturell-profil-med-inriktning-mot-fritidshem-erfarenhetsbaserad?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.0.0"} {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b095","name":"Lärarutbildningens profiler","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/360.4a51d3151799e35bc3b159e5/1622200634896/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil