Vad ingår?

Pedagogiska kunskaper kopplade till din yrkeserfarenhet

Programmet kan läsas i olika takt, antingen på heltid (100%) med start på vårterminen eller på deltid, trekvartsfart (75%) med start på höstterminen. Nedan finns frågor och svar kring de olika uppläggen.

Hur ser studierna ut?
Programmet går med 75% studietakt och ges delvis på distans med en campusdag och en läsdag i veckan vilket möjliggör att kombinera studierna med arbete på ett fritidshem i den kommun där du är anställd.

Kombinationen av utbildning och arbete på fritidshemmet kan, beroende på hur mycket du arbetar, omfatta mer än heltid, vilket ställer höga krav på din förmåga att organisera egna studier parallellt med arbetet i skolan.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen består av 8 terminer (4 år).

Hur många studenter antas till programmet?
Det antas 25 studenter till programmet.

Hur mycket tid behöver jag lägga på studierna och kan jag jobba parallellt med utbildningen?
Studierna på programmet är på trekvartsfart, det motsvarar en 30 timmars arbetsvecka. Genom att du läser utbildningen delvis på distans (torsdag campusdag och fredag läsdag), har du möjlighet att arbeta deltid vid sidan av dina studier måndag till onsdag.

Utbildningen ges delvis på distans, vad innebär det?
Du har schemalagd undervisning en dag i veckan, s.k. campusdag (torsdag) samt läsdag och grupparbetstid (fredag) men eftersom utbildningen ges på 75% (ca 30 tim/v) krävs tid för studierna utöver dessa dagar.

Kommer samma veckodag vara campusdag hela utbildningen?
Ja, med några få undantag kommer det att vara samma veckodag under utbildningens alla terminer. Undervisning på annan veckodag kan bli aktuellt om tex. många röda dagar infaller under en och samma kurs. Eller under terminen då du läser ditt praktisk estetiska ämne bild eller musik som samläses med andra fritidshemsutbildningar. Dessutom kan uppsatsventileringen vid termin 8 (när det självständiga arbetet granskas och försvaras) infalla under andra veckodagar.

Finns det möjlighet att göra VFU på sin arbetsplats?
Du genomför VFU under termin 2, 4 och 6. När det är VFU genomförs VFU-dagar under campus- och läsdagen (två dagar i veckan) under kursens period om 6-7 veckor. Utöver detta görs vissa uppgifter kopplat till VFU-kursen under resten av terminen på läsdagen.

Det finns möjlighet att göra VFU på den egna arbetsplatsen, men vi kan också ordna med placeringar inom Stockholms län. Om du gör VFU på din egen arbetsplats har du en kollega som VFU-handledare. Din handledare måste ha en examen mot fritidshem (grundlärare mot fritidshem eller fritidspedagog). Det är också viktigt att handledaren har eller genomgår handledarutbildning. Mer information om VFU finns här. Mer information om VFU finns här.

Behöver jag läsa VFU-kurser trots att jag har arbetslivserfarenhet?
VFU-kurser om 30 hp ingår som en obligatorisk del i utbildningen enligt examensordningen. Den som blir antagen till Fritidshem erfarenhet får VFU I, 7,5hp tillgodoräknat i samband med antagningen till programmet eftersom den tidigare arbetslivserfarenheten anses motsvara den kursen. Resterande VFU-kurserna i programmet är en central del av utbildningen och läses termin 2, 4 och 6 eftersom dessa kurser innehåller nödvändiga praktiska moment som möjliggör en viktig brygga mellan teori och praktik. Under VFU-dagarna får du möjlighet att pröva och omsätta det som du läser under utbildningens gång med stöd av en handledare som är verksam på fritidshemmet.

Sista VFU-kursen är också kopplat till ditt praktiskt estetiska ämne då har du även en VFU-bihandledare inom ditt valda ämne.

Vilken typ av lärarexamen får jag och vilka årskurser kan jag undervisa i?
Grundlärare med arbete mot fritidshem är den examen du får. Du har också behörighet att undervisa ett praktiskt estetiskt ämne upp till årskurs 6.

Kan jag vidareutbilda mig efter utbildningen?
Om du vill bygga vidare på din examen finns möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå. På Södertörns högskola finns exempelvis program på avancerad nivå inom praktisk kunskap och pedagogik. Det finns ett magisterprogram i praktisk kunskap och ett magisterprogram i pedagogik.

Hur ser studierna ut?
Programmet går med 100% studietakt och ges delvis på distans med en campusdag i veckan vilket möjliggör att det går att kombinera studierna med arbete på ett fritidshem i den kommun där du är anställd.

Kombinationen av utbildning och arbete på fritidshemmet omfattar mer än heltid, vilket ställer höga krav på din förmåga att organisera egna studier parallellt med arbetet i skolan.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen består av 6 terminer (3 år).

Hur många studenter antas till programmet?
Det antas 75 studenter till programmet.

Hur mycket tid behöver jag lägga på studierna och kan jag jobba parallellt med utbildningen?
Studierna på programmet är på helfart (100%), det motsvarar en 40 timmars arbetsvecka. Genom att du läser utbildningen delvis på distans med en (1) campusdag i veckan och grupparbete, självstudier, fältarbete mm. på annan egenvald tid rekommenderar vi att du arbetar endast deltid vid sidan av dina studier.

Utbildningen ges delvis på distans, vad innebär det?
Du har schemalagd undervisning en dag i veckan på högskolan, s.k. campusdag men eftersom utbildningen ges på 100% (40 tim/v) krävs tid för studierna utöver campusdagen. Egenstudier, grupparbete, mm. sker på distans.

Kommer samma veckodag vara campusdag hela utbildningen?
Ja, med några få undantag kommer det att vara samma veckodag under utbildningens alla terminer. Undervisning på annan veckodag kan bli aktuellt om tex. många röda dagar infaller under en och samma kurs. Dessutom kan uppsatsventileringen vid termin 6 (när det självständiga arbetet granskas och försvaras) infalla under andra veckodagar.

Finns det möjlighet att göra VFU på sin arbetsplats?
Du genomför VFU under termin 2, 3 och 5. Det finns möjlighet att göra VFU på den egna arbetsplatsen, men vi kan också ordna med placeringar inom Stockholms län. VFUn består av 19 dagar/kurs och fördelas under hela terminen och under andra dagar än din campusdag.

Om du gör VFU på din egen arbetsplats har du en kollega som VFU-handledare. Din handledare måste ha en examen mot fritidshem (grundlärare mot fritidshem eller fritidspedagog). Det är också viktigt att handledaren har eller genomgår handledarutbildning. Mer information om VFU finns här.

Behöver jag läsa VFU-kurser trots att jag har arbetslivserfarenhet?
VFU-kurser om 30 hp ingår som en obligatorisk del i utbildningen enligt examensordningen. Den som blir antagen till Fritidshem erfarenhet får VFU I, 7,5hp tillgodoräknat i samband med antagningen till programmet eftersom den tidigare arbetslivserfarenheten anses motsvara den kursen. Resterande VFU-kurserna i programmet är en central del av utbildningen och läses termin 2, 3 och 5 eftersom dessa kurser innehåller nödvändiga praktiska moment som möjliggör en viktig brygga mellan teori och praktik. Under VFU-dagarna får du möjlighet att pröva och omsätta det som du läser under utbildningens gång med stöd av en handledare som är verksam på fritidshemmet. Sista VFU-kursen är också kopplat till ditt praktiskt estetiska ämne då har du även en VFU-bihandledare inom ditt valda ämne.

Vilken typ av lärarexamen får jag och vilka årskurser kan jag undervisa i?
Grundlärare med arbete mot fritidshem är den examen du får. Du har också behörighet att undervisa ett praktiskt estetiskt ämne upp till årskurs 6.

Kan jag vidareutbilda mig efter utbildningen?
Om du vill bygga vidare på din examen finns möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå. På Södertörns högskola finns exempelvis program på avancerad nivå inom praktisk kunskap och pedagogik. Det finns ett magisterprogram i praktisk kunskap och ett magisterprogram i pedagogik.

Du studerar på heltid eller deltid. Programmet består av sex terminer för dig som läser på heltid och åtta terminer för dig som läser på deltid. Det innehåller utbildningsvetenskap (UVK), fritidspedagogiskt område (FO), ett praktiskt estetiskt ämne (bild eller musik) samt verksamhetsförlagd utbildning VFU (praktik).

Genom studier i utbildningsvetenskap och fritidspedagogik utvecklar du kunskaper som anknyter till fritidshemslärarens arbete. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget i fritidshemmet, omsorg och undervisning, ledarskap, värdegrund, elevernas frihet och rätt till inflytande, betyg och bedömning samt hur konflikter kan uppkomma och hanteras.

Du blir behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne. På Södertörns högskola kan du välja att studera bild eller musik. Vill du bli behörig i att undervisa idrott och hälsa, slöjd eller hem- och konsumentkunskap kan du ta studieuppehåll från högskolan och studera dessa ämnen på andra lärosäten.

I programmet ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling.

Det ingår praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som är fördelad över tre terminer. Praktikdagarna gör du på din arbetsplats med en behörig kollega som handledare. Om du inte är anställd eller har någon kollega som är behörig på din skola ordnar högskolan en VFU-plats åt dig. Du kommer även att ha en VFU-lärare från högskolan som följer dig i dina studier tills du landar i din framtida lärarprofession (läs mer under frågor och svar).

Du slutexamineras under sista terminen genom att genomföra en vetenskaplig studie inom det fritidspedagogiska området tillsammans med en kurskamrat.

Termin 1

Utbildningsvetenskap 1, Fritidspedagogiskt område 1 och 2, Verksamhetsförlagd utbildning I (tillgodoräknas)

Termin 2

Utbildningsvetenskap 2, Fritidspedagogiskt område 3, Verksamhetsförlagd utbildning II

Termin 3

Utbildningsvetenskap 3, Fritidspedagogiskt område 4 och 5

Termin 4

Utbildningsvetenskap 4, Fritidspedagogiskt område 6, Verksamhetsförlagd utbildning III

Termin 5

Praktiskt estetiskt ämne; bild eller musik 1, 2 och 3

Termin 6

Praktiskt estetiskt ämne; bild eller musik 4, Utbildningsvetenskap 5, Verksamhetsförlagd utbildning IV

Termin 7

Utbildningsvetenskap 6 och 7

Termin 8

Utbildningsvetenskap 8, Fritidspedagogiskt område 7

Termin 1

Utbildningsvetenskap 1 och 2, Fritidspedagogiskt område 1 och 2, Verksamhetsförlagd utbildning I (tillgodoräknas)

Termin 2

Utbildningsvetenskap 3, Fritidspedagogiskt område 3 och 4, Verksamhetsförlagd utbildning II

Termin 3

Utbildningsvetenskap 4, Fritidspedagogiskt område 5 och 6, Verksamhetsförlagd utbildning III

Termin 4

Praktiskt estetiskt ämne: bild eller musik

Termin 5

Utbildningsvetenskap 5, 6 och 7, Verksamhetsförlagd utbildning IV

Termin 6

Utbildningsvetenskap 8, Fritidspedagogiskt område 7

Arbetssätt

Du examineras främst genom muntliga och skriftliga redovisningar samt hemtentamen. Salstentamen och självständigt arbete ingår också som examinationsformer.

Programmet på heltid tar in cirka 75 studenter varje vårtermin och programmet på deltid cirka 25 studenter varje hösttermin. Ni delas in i seminariegrupper och arbetsgrupper under utbildningen. Undervisningen sker på högskolan på campusdagen. Egen studietid och grupparbete eller liknande sker utöver campusdagar. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men viss kurslitteratur på engelska förekommer.