Vad ingår?

Pedagogiska kunskaper kopplade till din yrkeserfarenhet

Programmet består av sex terminer och innehåller utbildningsvetenskap, fritidspedagogiskt område, ett praktiskt eller estetiskt ämne samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Genom studier i utbildningsvetenskap och fritidspedagogik utvecklar du kunskaper som anknyter till fritidshemslärarens arbete. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring fritid och lärande, ledarskap, värdegrund, elevernas frihet och rätt till inflytande, betyg och bedömning samt hur konflikter uppkommer och hanteras.

Du blir behörig att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt ämne. På Södertörns högskola kan du välja att studera bild eller musik. Vill du bli behörig i att undervisa idrott och hälsa, slöjd eller hem- och konsumentkunskap kan du ta ett studieuppehåll från högskolan och studera dessa ämnen på andra lärosäten.

I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling.

Det ingår praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som är fördelad över tre terminer. Vardera VFU-kurs är 19 dagar. Praktikdagarna gör du på din arbetsplats med en behörig kollega som handledare. Om du inte är anställd eller har någon kollega som är behörig på din skola ordnar högskolan en VFU-plats åt dig. Du kommer även att ha kontakt med en VFU-lärare från högskolan som följer dig i dina studier tills du landar i din framtida lärarprofession.

Under utbildningens sista termin genomför du en mindre vetenskaplig studie inom det fritidspedagogiska området.

Termin 1

Utbildningsvetenskap 1 och 2, Fritidspedagogiskt område 1 och 2, Verksamhetsförlagd utbildning I (tillgodoräknas)

Termin 2

Utbildningsvetenskap 3, Fritidspedagogiskt område 3 och 4, Verksamhetsförlagd utbildning II

Termin 3

Utbildningsvetenskap 4, Fritidspedagogiskt område 5 och 6, Verksamhetsförlagd utbildning III

Termin 4

Praktiskt estetiskt ämne: bild eller musik

Termin 5

Utbildningsvetenskap 5, 6 och 7, Verksamhetsförlagd utbildning IV

Termin 6

Utbildningsvetenskap 8, Fritidspedagogiskt område 7

Arbetssätt

Du examineras främst genom muntliga presentationer, redovisningar och hemtentamen. Salstentamen och självständiga arbeten ingår också som examinationsformer.

Du genomför 19 dagars verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola. Praktikdagarna är fördelade över termin 2, 3 och 5.

Programmet tar in cirka 75 studenter varje vårtermin. I undervisningen på högskolan tillhör du seminariegrupper med cirka 25 studenter. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.