Varför programmet?

Väx i din roll som grundlärare mot fritidshem – en praktiknära utbildning med interkulturell profil

Har du arbetat på fritidshem i minst tre år och saknar behörighet som grundlärare mot fritidshem? Med denna utbildning, som ges delvis på distans, får du en lärarlegitimation och blir mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. En dag i veckan har du undervisning på högskolan, vilket innebär att du kan kombinera studier med arbete på deltid. Som utbildad lärare på fritidshem blir du också behörig att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt ämne.

Du studerar tillsammans med kurskamrater som arbetar eller har arbetat inom fritidshem eller fritidsklubb. Det gör att du får ett stort utbyte av yrkeserfarenheter, vilket kommer att berika dina studier ännu mer.

Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av fritidshemslärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring.

Programmet innehåller bland annat situationsbaserat lärande, estetiska uttrycksformer, digitalt lärande samt fokuserar på relationer och grupputveckling. Du blir behörig att undervisa, upp till årskurs 6, i ett av ämnena bild eller musik.

Då språket är en fritidshemslärares främsta arbetsredskap får du under dina studier utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift. Medvetenheten om språket hjälper dig också att vara flexibel och öppen för elevernas eget sätt att uttrycka sig.

Förutom att utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper inom pedagogik, får du perspektiv på hur synen på kunskap utvecklats över tid. Den praktiska kunskapen värdesätts högt idag och där besitter du en kompetens som är viktig i vår lärarutbildning.

Du kommer att ha tre praktikperioder (VFU), där du har kontakt med en VFU-lärare från högskolan som blir ett viktigt bollplank för ditt framtida yrke som grundlärare mot fritidshem.

Inför ansökan

Bifoga tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt) som styrker: Att du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom fritidsverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid)

Tänk på att det ska framgå:

  • inom vilket verksamhetsområde du arbetat (fritidshem, förskoleklass, årskurser i grundskola, förskola och så vidare)
  • vilken befattning du har/haft (barnskötare, fritidsledare, elevassistent, och så vidare)
  • i vilken omfattning du arbetat inom dina olika befattningar (heltid, deltid och så vidare)
  • vilka åldersgrupper du har arbetat med.
  • Arbetsgivare/Arbetsplats
  • Datum när intyget utfärdats
  • Underskrift av chef, personalhandläggare eller motsvarande

Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte. Anställningsbevis eller anställningsavtal är inte ett godkänt underlag för bedömning. För frågor om grundläggande behörighet, kontakta antagning.se. För frågor om intyg mejla lararutbildning@sh.se.

Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning.

Interkulturell profil

Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter.

Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper?

Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan.

Lärarutbildningens interkulturella profilPDF

Bildningsprofil

I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande.

Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare.

Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan.

Lärarutbildningens bildningsprofilPDF