Ögon av tre studenter och böcker i förgrunden.

Studera historia genom dagsaktuella frågor och ur flera perspektiv

Program

Historikerprogrammet

180 hp

Höst

100%

Campus

För att kunna förändra världen, måste vi förstå varför den ser ut som den gör idag. Historikerprogrammet är för dig som vill ha en bred historisk bildning. Du studerar bland annat hur händelser i det förflutna uppmärksammas, omvärderas, förmedlas och används för politiska syften. Detta genom ett världshistoriskt perspektiv där betydelsen av kulturmöten betonas.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med att bevara världens kulturarv eller inom flera samhällssektorer Efter dina studier har du värdefulla kunskaper som kan användas inom en rad samhällssektorer. Detta kan exempelvis vara inom arkiv- och utredningssektorn, inom journalistik och på muséer. Det kan också vara inom myndigheter, arkiv, förlag, forskningsbibliotek, NGO:s och intresseorganisationer, såväl i Sverige som internationellt. För att kunna förändra världen i denna riktning, måste vi förstå varför världen ser ut som den gör idag. Genom programmet får du kunskaperna som krävs för att arbeta med fyra av de globala målen: God utbildning för alla Jämställdhet Minskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällen Du kan även arbeta för att skydda världens kulturarv. Du har historiska kunskaper men också förståelse kring hur idéer och händelser i det förflutna uppmärksammas, omvärderas, förmedlas och används för politiska syften. Du har en spetskompetens i din förmåga att förstå och analysera komplexa, sociala och politiska sammanhang och utvecklingslinjer. Du kan gå igenom stora empiriska material och urskilja bredare mönster och trender. Kort sagt är du tränad i generiska kunskaper som källkritik, ett kritiskt förhållningssätt samt förmågan att identifiera och analysera problem med historiska aspekter. Läs om ämnets forskning
Historiska kunskaper och erfarenheter för att analysera samtiden Programmet är treårigt och innehåller sex terminer. Det inleds med en introduktionstermin där du först läser en introduktion till akademiska studier samt en kronologisk världshistorisk översiktskurs. Därefter läser du tre kortare fördjupningskurser där fokus ligger på mer specifika historiska problematiker och forskningsområden. Kursen avslutas sedan genom en färdighetstränande delkurs där du får öva dig i att urskilja olika analytiska perspektiv och att reflektera över hur historiska kunskaper och erfarenheter används för olika syften i vår egen samtid. Du får, under programmets gång, ta del av dagsaktuella frågor kring minnes- och rättighetspolitik samt mediernas roll i samhället. Detta problematiseras ur ett historiskt perspektiv, bland annat genom att belysa framväxten av den moderna offentligheten. Inom programmet läser du antingen historia eller idéhistoria upp till kandidatnivå. Oavsett vilket huvudområde du väljer, läser du både historia och idéhistoria upp till B-nivå. Under den fjärde och femte terminen har du valbara kurser. Detta kan vara i andra humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. Du kan välja att läsa dessa kurser såväl på högskolan som på ett annat lärosäte, utomlands eller i Sverige. Här har du även möjlighet till praktik. Under det sista året får du möjligheten att fördjupa dig inom valfritt historiskt ämne genom ett självständigt, vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Termin 1 Historikerprogrammets introduktionskurs 30hp Termin 2 Historia B med genus och interkulturellt perspektiv 30hp eller Idéhistoria B, 30hp Termin 3 Historia B, 1900-tal, 30hp eller Idéhistoria B, 30hp Termin 4 Valbar kurs, 30hp Termin 5 Valbar kurs, 30hp Termin 6 Historia C, 30hp eller Idéhistoria C, 30hp Arbetssätt Det är cirka fyra till åtta timmar lärarledd tid i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Examinationsformerna varierar mellan kurserna men gemensamt för alla är obligatorisk närvaro på seminarier samt aktivt deltagande. Inom programmet har du möjlighet att studera en termin utomlands.
Lär dig mer om hur attityder och värderingar idag växt fram ur historien Attityder och värderingar som vi idag ofta tar för givna – och som formar våra liv utan att vi reflekterar över det – studerar du med avseende på deras historiska framväxt och utveckling. Du får kunskaper och färdigheter som hjälper dig förstå och analysera komplexa historiska samband och utvecklingslinjer. Historikerprogrammet är en bred historisk utbildning. Du tränas i att förstå och analysera såväl förflutna samhällen och tankesätt som samtiden. Speciellt med historikerprogrammet vid Södertörns högskola är att den har ett inkluderande och interkulturellt fokus med tydlig relevans för dagens globaliserade värld. Du studerar historien och problematiserar ur ett världshistoriskt perspektiv där betydelsen av kulturmöten betonas. Du diskuterar moderniteten i såväl muslimsk som kristen kontext. För att verkligen beröra alla människors historia diskuterar du även historien ur både genus- och underifrånperspektiv. Genom att kombinera studier i historia och idéhistoria får du både djup och bred kunskap om idéer, händelser och förändringsprocesser i det förflutna och hur dessa fortfarande formar vår värld idag. Du tränas i kritiskt tänkande och i förmågan att kunna analysera olika typer av källmaterial, idégods och händelser utifrån olika perspektiv. Inom programmet finns också möjlighet till praktik, där du får öva på att omsätta dina förvärvade kunskaper ute i yrkeslivet.