Din framtid!

Arbeta med att bevara världens kulturarv eller inom flera samhällssektorer

Efter dina studier har du värdefulla kunskaper som kan användas inom en rad samhällssektorer. Detta kan exempelvis vara inom arkiv- och utredningssektorn, inom journalistik och på muséer. Det kan också vara inom myndigheter, arkiv, förlag, forskningsbibliotek, NGO:s och intresseorganisationer, såväl i Sverige som internationellt.

För att kunna förändra världen i denna riktning, måste vi förstå varför världen ser ut som den gör idag. Genom programmet får du kunskaperna som krävs för att arbeta med fyra av de globala målen:

  • God utbildning för alla
  • Jämställdhet
  • Minskad ojämlikhet
  • Hållbara städer och samhällen

Du kan även arbeta för att skydda världens kulturarv. Du har historiska kunskaper men också förståelse kring hur idéer och händelser i det förflutna uppmärksammas, omvärderas, förmedlas och används för politiska syften.

Du har en spetskompetens i din förmåga att förstå och analysera komplexa, sociala och politiska sammanhang och utvecklingslinjer. Du kan gå igenom stora empiriska material och urskilja bredare mönster och trender. Kort sagt är du tränad i generiska kunskaper som källkritik, ett kritiskt förhållningssätt samt förmågan att identifiera och analysera problem med historiska aspekter.