Varför programmet?

Lär dig mer om hur attityder och värderingar idag växt fram ur historien

Attityder och värderingar som vi idag ofta tar för givna – och som formar våra liv utan att vi reflekterar över det – studerar du med avseende på deras historiska framväxt och utveckling. Du får kunskaper och färdigheter som hjälper dig förstå och analysera komplexa historiska samband och utvecklingslinjer.

Historikerprogrammet är en bred historisk utbildning. Du tränas i att förstå och analysera såväl förflutna samhällen och tankesätt som samtiden. Speciellt med historikerprogrammet vid Södertörns högskola är att den har ett inkluderande och interkulturellt fokus med tydlig relevans för dagens globaliserade värld. Du studerar historien och problematiserar ur ett världshistoriskt perspektiv där betydelsen av kulturmöten betonas. Du diskuterar moderniteten i såväl muslimsk som kristen kontext. För att verkligen beröra alla människors historia diskuterar du även historien ur både genus- och underifrånperspektiv.

Genom att kombinera studier i historia och idéhistoria får du både djup och bred kunskap om idéer, händelser och förändringsprocesser i det förflutna och hur dessa fortfarande formar vår värld idag. Du tränas i kritiskt tänkande och i förmågan att kunna analysera olika typer av källmaterial, idégods och händelser utifrån olika perspektiv. Inom programmet finns också möjlighet till praktik, där du får öva på att omsätta dina förvärvade kunskaper ute i yrkeslivet.