Vad ingår?

Ta dig an den digitala världen med ett modernt samhällsperspektiv

Programmet består av tre huvudområden: mediedesign och mediegestaltning, designprocesser och interaktionsdesign, samt teknik och webbprogrammering.

I samtliga kurser är arbetet användarcentrerat. Detta visar sig genom att du i många av kurserna arbetar med samhällsutmaningar och reella designproblem. Du kommer ha ett perspektiv utifrån människors livssituation och de utmaningar som finns i ett föränderligt samhälle. Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter blandas under hela programmet. Under det tredje året knyts de teoretiska och praktiska kunskaperna samman i självständiga arbeten, där en mer teoretisk reflektion används för att djupare förstå medietekniska problem.

Du läser under programmets första år Medieteknik A och B där du introduceras till ämnet och får praktiska färdigheter i produktion av digitala och interaktiva artefakter.

Under programmets andra och tredje år breddas programmet genom att sammankoppla design, innovation och kreativitet. Kurserna inom informationssystem samt medier, teknik och samhälle introducerar olika organisationers behov av information, kommunikation och kunskap.

Under det sista året läser du Medieteknik C. Under kursen, som är programmets femte termin, genomför du ett självständigt arbete (C-uppsats) med en vetenskaplig frågeställning. Under den följande, sista terminen har du fem veckors praktik där du får testa dina kunskaper och få mer praktisk erfarenhet. Utöver praktiken utför du ett examensarbete och genomför en valbar, medieteknisk delkurs.

Termin 1

Medieteknik A

Termin 2

Medieteknik B

Termin 3

Design, innovation och kreativitet

Termin 4

Informationssystem (15 hp),
Medier, teknik och samhälle (15 hp)

Termin 5

Medieteknik C

Termin 6

Praktik, examensprojekt och valbar medieteknisk kurs

Arbetssätt

Runt 65 studenter börjar programmet varje år. De vanligaste undervisningsformerna är workshops, projekt, laborationer och datorsalsundervisning. Det förekommer även föreläsningar, seminarier, presentationer och smågruppsdiskussioner. De flesta moment är datorbaserade, vilket gör att du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studierna.

Hur du som student examineras varierar. Några vanliga former är inlämningsuppgifter, laborationsuppgifter, projektrapporter, salstentamen och gruppuppgifter. Programmet har mycket lärarledd tid på plats på högskolan och undervisning ungefär tre till fem dagar i veckan. Utbildningen är förhållandevis intensiv, där du som student förväntas arbeta aktivt likt en 40 timmars arbetsvecka.