Bild på SH

Studera juridik på Södertörn

Program

Kandidatprogram i juridik med inriktning mot affärsrätt och offentlig rätt

180 hp

Höst

100%

Campus

Vill du arbeta inom juridik på ett företag, en organisation eller en myndighet? Då är Södertörns högskolas unika utbildning något för dig! Programmet ger dig en bred juridisk kompetens och en specialiserad juridisk kunskap så att du förbereds och kan arbeta med affärsrätt och offentlig rätt på flera olika arbetsplatser.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Få examen i affärsrätt eller offentlig rätt Efter avslutade studier väntar många spännande möjligheter då du har kunskap som är mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Utbildningen ger en bred kompentens inom juridik och en specialiserad kunskap inom både offentlig rätt och affärsrätt. Dessutom får du gedigen kunskap om Europarätten och i synnerhet EU-rätten. Inför sista året väljer du om du vill fokusera på affärsrätt eller offentlig rätt. Efter avslutade studier får du en kandidatexamen inom det ämne du väljer. Den kunskap och de färdigheter du får under utbildningen ger dig karriärmöjligheter för kvalificerat juridiskt arbete inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Du kan till exempel arbeta på statliga och kommunala myndigheter, ideella organisationer eller privata företag med många myndighetskontakter. Med kandidatexamen i offentlig rätt kan du arbeta på statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter men också på andra myndigheter såsom Regeringskansliet, kommerskollegiet, handläggare på domstolar eller försäkringsbolag och andra privata företag som arbetar med olika EU-projekt. Med kandidatexamen i affärsrätt har du möjlighet att arbeta i såväl privata som offentliga företag och organisationer. Kort och gott blir du ett attraktivt val för många olika arbetsgivare. Du kan också välja att fortsätta studera på avancerad nivå. Utbildningen är en fördjupning och specialisering helt inom juridik – man blir jurist när man är klar. Men yrkestitlar varierar beroende på var man arbetar, inom det privata eller det offentliga. Du kan bli bolagsjurist eller myndighetsjurist. På en myndighet kan man ha en handläggartitel i en tjänst som omfattar kvalificerat juridiskt arbete. Eller så söker man tjänster vid myndigheter och kommuner som specialiserar sig mot regelefterlevnad (compliance). På den affärsrättsliga sidan är compliancetjänster en möjlighet, eller andra tjänster som ställer krav på juridisk kunskap. Richard Sannerholm Jur.dr., lektor i juridik vid Södertörns högskola För de flesta arbeten som jurist eller kvalificerat juridiskt arbete är en kandidatexamen om 180 hp fullt tillräcklig. För domare och advokat krävs en yrkesexamen, d.v.s. en juristexamen från juristprogram om 270 hp.
Välj inriktning under tredje året Utbildningen inleds med offentlig rätt. Du får kunskap om juridisk metod och de konstitutionella och förvaltningsrättsliga grunderna i svensk rätt och EU-rätt. Inom affärsrätten läser du främst civilrättsliga ämnen med inriktning på det affärslivet behöver såsom handelsrätt, affärsrätt, arbetsrätt med mera Både den affärsrättsliga och den offentligrättsliga delen behandlar frågor om rättsreglernas ursprung och tillämpning, inklusive EU-rättens påverkan på den svenska rätten. Den femte terminen får du välja om du vill utvecklas inom offentlig rätt eller affärsrätt, ämnet som du sedan kommer få en kandidat i. Under programmets sista termin skrivs en juridisk utredning, som kan kombineras med praktik. Utbildningen har cirka 6–8 timmar lärarledd tid per vecka inför gruppen som är på 60 studenter. De flesta seminarieuppgifterna genomförs i basgrupp men även individuella uppgifter förekommer. Antal studenter i basgruppen kan variera då vissa ämnen samläses med andra kurser. Under utbildningen kommer du att genomföra rättsutredningar samt öva på att förbereda och föredra juridiska ärenden. Utöver den lärarledda undervisningen förekommer gästföreläsningar, studiebesök och myndighets- och företagskontakter i samband med juridiska utredningar och uppsatsskrivande. Vad innebär inriktningarna? Under den affärsrättsliga delen av programmet behandlas bland annat såväl allmän som speciell avtalsrätt, skadeståndsrätt, bolagsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt och miljörätt. Inom den offentligrättsliga delen handlar frågorna om rättsstatlighet och rättighetsskydd samt hur myndigheter och kommuner styrs. Det rör också frågor om god förvaltning, handläggning av förvaltningsärenden, offentlighet och sekretess, liksom ansvarsutkrävande inom den offentliga sektorn. Termin 1 Offentlig rätt I 30 hp Termin 2 Affärsrätt I 30 hp Termin 3 Affärsrätt II 30 hp Termin 4 Offentlig rätt II 30 hp Termin 5 Valbar kurs: Affärsrätt III 30 hp eller Offentlig rätt III 30 hp Termin 6 Kvalificerad näringsrätt, 30 hp En studiemiljö som erbjuder en närhet mellan lärare och studenter och ett program som kommer utmana och ständigt uppmuntra till att man som student förbättrar sina kunskaper och färdigheter. Programmet kommer ha nära till den praktiska kunskapen – att skriva och presentera, det som kan kallas för juristens arbetsverktyg. Programmet kommer också ha nära till den praktiska verkligheten. Gästföreläsningar och möjlighet till praktikmoment ingår i utbildningen. Richard Sannerholm Jur.dr., lektor i juridik vid Södertörns högskola
Unikt juridikprogram Programmet vänder sig till dig som vill läsa juridik och få en unik juridisk utbildning. Efter tre års studier får du en kandidatexamen i antingen i offentlig rätt eller affärsrätt. Med utbildningen får du en bred juridisk kompetens och en specialiserad juridisk kunskap som behövs för att arbeta med företagande och entreprenörskap. Du får den kunskap och de verktyg som krävs för att lösa komplexa affärsjuridiska frågor. Programmet ger dig också en inblick i, och kunskap om handläggning och beslutfattande vid myndigheter och kommuner. Utöver juridisk kunskap om svensk rätt får du även gedigen kunskap om internationell och EU-rätt. Kunskaper och färdigheter du får under utbildningen ger dig karriärmöjligheter inom både den offentliga och privata sektorn. Du kan till exempel arbeta på statliga och kommunala myndigheter såsom handelstjänster och andra privata företag med många myndighetskontakter till exempel banker, försäkringsbolag och konsultbyråer. Det finns ett stort behov av jurister som kan både offentlig rätt och affärsrätt, när det gäller entreprenörskap och företagande. Entreprenörskap och företagandet är dessutom kärnområdet inom EU-samarbetet. Som företagare i Sverige idag måste du ha en god kännedom om svensk rätt och EU-rätt. Det handlar om att ansöka om tillstånd och licenser, allmän regelefterlevnad och att kunna förebygga rättsliga problem. Richard Sannerholm Jur.dr., lektor i juridik vid Södertörns högskola För de flesta arbeten som jurist eller kvalificerat juridiskt arbete är en kandidatexamen om 180 hp fullt tillräcklig. För domare och advokat krävs en yrkesexamen, dvs en juristexamen från juristprogram om 270 hp.