Vad ingår?

Välj inriktning under tredje året

Utbildningen inleds med offentlig rätt. Du får kunskap om juridisk metod och de konstitutionella och förvaltningsrättsliga grunderna i svensk rätt och EU-rätt. Inom affärsrätten läser du främst civilrättsliga ämnen med inriktning på det affärslivet behöver såsom handelsrätt, affärsrätt, arbetsrätt med mera

Både den affärsrättsliga och den offentligrättsliga delen behandlar frågor om rättsreglernas ursprung och tillämpning, inklusive EU-rättens påverkan på den svenska rätten. Den femte terminen får du välja om du vill utvecklas inom offentlig rätt eller affärsrätt, ämnet som du sedan kommer få en kandidat i. Under programmets sista termin skrivs en juridisk utredning, som kan kombineras med praktik.

Utbildningen har cirka 6–8 timmar lärarledd tid per vecka inför gruppen som är på 60 studenter. De flesta seminarieuppgifterna genomförs i basgrupp men även individuella uppgifter förekommer. Antal studenter i basgruppen kan variera då vissa ämnen samläses med andra kurser. Under utbildningen kommer du att genomföra rättsutredningar samt öva på att förbereda och föredra juridiska ärenden.

Utöver den lärarledda undervisningen förekommer gästföreläsningar, studiebesök och myndighets- och företagskontakter i samband med juridiska utredningar och uppsatsskrivande.

Vad innebär inriktningarna?
Under den affärsrättsliga delen av programmet behandlas bland annat såväl allmän som speciell avtalsrätt, skadeståndsrätt, bolagsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt och miljörätt.

Inom den offentligrättsliga delen handlar frågorna om rättsstatlighet och rättighetsskydd samt hur myndigheter och kommuner styrs. Det rör också frågor om god förvaltning, handläggning av förvaltningsärenden, offentlighet och sekretess, liksom ansvarsutkrävande inom den offentliga sektorn.

Termin 1

Offentlig rätt I 30 hp

Termin 2

Affärsrätt I 30 hp

Termin 3

Affärsrätt II 30 hp

Termin 4

Offentlig rätt II 30 hp

Termin 5

Valbar kurs: Affärsrätt III 30 hp eller Offentlig rätt III 30 hp

Termin 6

Kvalificerad näringsrätt, 30 hp

En studiemiljö som erbjuder en närhet mellan lärare och studenter och ett program som kommer utmana och ständigt uppmuntra till att man som student förbättrar sina kunskaper och färdigheter. Programmet kommer ha nära till den praktiska kunskapen – att skriva och presentera, det som kan kallas för juristens arbetsverktyg. Programmet kommer också ha nära till den praktiska verkligheten. Gästföreläsningar och möjlighet till praktikmoment ingår i utbildningen.

Richard Sannerholm

Richard Sannerholm

Jur.dr., lektor i juridik vid Södertörns högskola