Examen med spetskompetens inom konst och kultur

Program

Konst, kultur och ekonomi

Vill du jobba inom den kreativa sektorn, det fria kulturlivet eller offentliga kulturorganisationer? Då är detta program för dig! Det finns ett ökat behov av människor som kan kombinera kunskaper i kultur, ekonomi och estetik på dagens arbetsmarknad. Programmet har nära koppling till arbetslivet och ger dig både teoretiska och praktiska färdigheter för arbete inom olika kreativa verksamheter. Du kan välja att fördjupa dig i huvudämnet företagsekonomi eller idéhistoria.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Jag har gjort en fantastisk resa

Läs mer om inriktningarna och ansök

Jag har gjort en fantastisk resa

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med kulturproduktion, administration eller som kulturentreprenör  Efter utbildningen blir din styrka på arbetsmarknaden förmågan både till analytiskt och kritiskt tänkande samt att driva projekt. Dina kunskaper är speciellt inriktade på den kulturella och kreativa sektorn, men kommer också att vara värdefulla i andra branscher. Du besitter en spetskompetens inom ditt huvudämne företagsekonomi eller idéhistoria. Inom den offentliga kultursektorn kan du till exempel jobba som strateg, administratör eller handläggare på departement, myndigheter och regionala och kommunala förvaltningar. På kulturföretag och inom det fria kulturlivet kan du jobba som projektledare och producent med publikarbete, marknadsföring, planering och administration. Du kan också jobba som projektledare inom ideell sektor. Båda inriktningarna ger dig behörighet att studera vidare på magister- eller mastersnivå, vilket i sin tur ger behörighet till forskarstudier. Du som väljer företagsekonomi som huvudämne kommer att ha stor nytta av en företagsekonomisk kompetens i ditt yrkesliv, oavsett om du vill arbeta som kulturstrateg eller konsult inom kulturella och kreativa branscher eller som kulturmanager inom ett större kulturföretag. Med en examen i företagsekonomi har du dessutom möjligheten att arbeta som ekonom. Kunskaper i företagsekonomi är användbara även inom den offentliga sektorn. Företagsekonomer finns i alla typer av organisationer och verksamheter. Om du väljer idéhistoria som huvudämne utvecklar du förmågan att förstå historiska och nutida fenomen ur ett kritiskt perspektiv. Du kan analysera och förstå hur idéer och föreställningar förändras över tid. Det är förmågor inom yrkeslivet som blir allt viktigare när omställningen inom arbetsliv och hållbarhet accelererar. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter från Konst, kultur och ekonomiprogrammet arbetar idag bland annat som handläggare på myndigheter och departement, som kulturstrateger, förmedlare , verksamhetsledare eller platsutvecklare inom kommunal och regional verksamhet. Vissa jobbar som strateger och marknadsförare på event - och PR-byråer, eller som kommunikatörer, verksamhetschefer inom olika kreativa branscher. Andra jobbar även som ekonomer och account-managers, som marknadsföringsansvariga, marknadschefer, projektledare och utvecklingsledare både inom kulturella och kreativa branscher , men även inom traditionellt näringsliv . Det finns även de som har startat egna företag, blivit kulturentreprenörer eller frilansande producenter.
Program- och ämnesspecifika kurser varvas och ger dig en aktuell utbildning Konst, kultur och ekonomi är ett treårigt kandidatprogram, som kombinerar både teoretiska och praktiska moment. Utbildningen består av två terminer av programspecifika kurser, tre terminer av kurser inom ditt valda huvudämne, antingen idéhistoria eller företagsekonomi, och en termin med valbara kurser, där det även finns möjlighet till praktik eller utbytesstudier. Under den första terminen läser du kursen Konst och kultur i samhället , 30 hp. Här får du insikter om kulturella och kreativa branscher ur både ett estetiskt och ett samhällsperspektiv. Du lär dig om hur kulturen finansieras, om kulturpolitik, om konstvärldar och estetik, samt att förmedla och kommunicera kultur och främja delaktighet och lika villkor.  Termin två läser du A-kursen inom ditt huvudämne, företagsekonomi eller idéhistoria.  Termin tre är återigen programspecifik. Kursen Kulturens ekonomi och organisering , 30 hp, fokuserar på kulturella och kreativa verksamheter ur ett konsumtions-, produktions- och hållbarhetsperspektiv. Du får fördjupa dig i kulturens marknader, hur man leder projekt, finansierar kulturverksamheter och hur man skriver avtal inom immaterialrättens område. Dessutom reflekterar vi över hur kulturen kan bidra till ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet.  Den fjärde terminen läser du B-kursen inom ditt huvudämne.   På programmets femte termin kan du välja mellan att göra praktik, studera utomlands eller fördjupa dig inom ett område som du väljer själv. Du kan till exempel fördjupa dina kunskaper inom ekonomi, läsa medieteknik, offentlig förvaltning eller välja att läsa kurser inom ett konstområde som intresserar dig.  Sista delen av utbildningen utgörs av C-kursen inom ditt huvudämne. Under denna termin skriver du även din kandidatuppsats om ett ämne som intresserar dig. Termin 1 Konst och kultur i samhället: Kulturpolitik och kulturekonomi; Konstvärldar; Kommunikation, kritik och förmedling; Kritiska perspektiv I Termin 2 A-kurs i huvudområde Termin 3 Kulturens ekonomi och organisering: Marknad, medier och konsumentkultur; Projektledning och projektekonomi inom kultursektorn; Immaterialrättsliga avtal Termin 4 B-kurs i huvudområde Termin 5 Valbara kurser Termin 6 C-kurs i huvudområde Arbetssätt Programmet ges på heltid på campus. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och workshops. Andelen lärarledd undervisning kan variera mellan delkurserna . I ö vrig tid studerar du på egen hand eller i projekt- och grupparbeten. Gästföreläsningar och studiebesök samt fältstudier och praktiska moment i samverkan med kulturlivet förekommer under de programspecifika kurserna. Vanliga examinationsformer är hemtentamen, salstentamen, projektarbeten, skriftliga inlämningsuppgifter individuellt eller i grupp samt aktivt deltagande på seminarier . Cirka 30 studenter antas per termin och fördel as jämnt mellan programmets två inriktningar.
Utveckla kunskaper och färdigheter inom den kulturella och kreativa sektorn Vi omger oss dagligen med konst och kultur i form av musik, texter, bilder, filmer och spel. Konst och kultur är centrala delar av alla människors vardag. Men vad kännetecknar kreativa arbetsplatser? I det här programmet kommer du att utforska en mängd olika företeelser och områden i den kulturella och kreativa sektorn, så som kulturproduktion, kulturmarknader, konstvärldar och kulturpolitik. Du kommer att lära dig att praktiskt kommunicera och förmedla kultur, att skriva kritik men också att leda och driva projekt, budgetera, söka finansiering, tillämpa och förstå immaterialrätt. Du förbereds för ett kreativt yrke där du kan omvandla dina talanger, ditt engagemang och dina kunskaper till ett kreativt arbetsliv inom offentliga organisationer, i företag eller som kulturentreprenör eller kulturproducent. Programmet tar upp frågor om hur idéer om ekonomi, politik och estetik formar samhället och kulturen. Kultursektorn och de kreativa yrkesområdena växer och föränd ras ständigt och utgör en betydande del av samhällsekonomin. Du utvecklar förmågan att analysera och förstå skeenden inom den kulturella och kreativa sektorn i ett kritiskt och fördjupat ekonomiskt eller historiskt perspektiv , beroende på vilket huvudämne du väljer .