Södertörns högskola, studenter och mobiltelefon.

Utveckla företag in i morgondagens digitala samhälle

Program

Management med IT

180 hp

Höst

100%

Campus

Utbildningen Management med IT förenar ekonomi och IT och leder till dubbel kandidatexamen i huvudområdena företagsekonomi och informatik. Denna dubbla kompetens efterfrågas i många branscher idag - både i privata företag och inom offentlig sektor. Genom att behärska en kombination av management och IT står du väl rustad att verka i en modern organisation.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad kompetens inom flera yrkesroller och branscher Management med IT har utvecklats i nära dialog med potentiella arbetsgivare inom privata och offentliga organisationer. Flertalet av lärarna har varit verksamma i näringslivet och kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Undervisningen inom digital affärsutveckling sker i nära samarbete med företag och offentliga organisationer och du kommer redan under din studietid få chansen att arbeta med verkliga utmaningar som finns i industri och samhälle. Under tredje året ingår två större arbeten dels en uppsats inom informatik inriktning digital affärsutveckling, dels en kandidatuppsats inom företagsekonomi. Här fördjupas din förmåga till självständigt arbete och du arbetar med undersökningar och tekniska lösningar som har direkt koppling till organisationer och samhälle. Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi Filosofie kandidatexamen med huvudområde Informatik Efter genomgånget program blir studenterna förberedda för arbeten som beställare av teknikutveckling, digital affärsutvecklare, dataanalytiker, projektledare, systemutvecklare och systemförvaltare. Andra aktuella områden är verksamhets- och affärsutveckling i roller som controllers, produktchefer, marknadsförare eller konsulter. Arbetsgivarna finns inom både privat och offentlig sektor men studenterna kan också arbeta som egna företagare. Vad gör tidigare studenter idag? Flera av studenterna från programmet arbetar idag som konsulter inom digital affärsutveckling eller inom digital marknadsföring. Andra arbetar även med organisationsförändringar genom IT, som dataanalytiker, ekonomichefer, projektledare, affärsutvecklare och programutvecklare eller som beställare av ekonomi- och IT-tjänster. Läs om ämnets forskning
Kombinerade studier i företagsekonomi och digital affärsutveckling och projektledning Management med IT passar dig som är nyfiken på och intresserad av att undersöka och förnya verksamheter utifrån både organisationens affärsmässiga och IT-relaterade perspektiv. Kandidatprogrammet består av kurser inom dels företagsekonomi (90 högskolepoäng), dels informatik med inriktning mot digital affärsutveckling och projektledning (90 högskolepoäng). Studierna i företagsekonomi ger dig bland annat kunskap om ekonomisk teori, marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Den ger dig även kunskaper inom marknadsundersökningar, marknadsplaner, ledarskap samt organisation. Grunden läggs för att strukturera och analysera företagsekonomiska problem och du får en förståelse för hur verksamheter kan ledas och styras samt hur organisationens presentationer och uppoffringar påverkar effektiviteten. I kursen Företagsekonomi C skriver du en C-uppsats inom ämnet Företagsekonomi. Inom informatik med inriktning mot digital affärsutveckling och projektledning studerar du hur du kan utveckla verksamhetens olika tjänsteerbjudanden med hjälp av digitalisering och IT — kurserna handlar t ex om nya e-handelslösningar, digital marknadsföring och förnyelse av organisationens beslutsstödsprocesser. Du lär dig observera och använda digitalisering som ett verktyg för att målmedvetet stödja verksamheten, t ex lär du dig använda den senaste entreprenörsbaserade och agila arbetsmetodiken och att arbeta med datavisualisering för att skapa förståelse och överblick för snabba beslut. Du lär dig även leda digitaliseringsprojekt och IT-relaterad verksamhet. I utbildningen ingår dessutom grundläggande kunskaper inom webbutveckling, programmering och kunskap om olika verksamhetsstödjande system t ex affärssystem och kundrelationssystem. I kursen Informatik C, inriktning Digital affärsutveckling skriver du en C-uppsats inom ämnet Informatik. Termin 1 Informatik A, inriktning Digital affärsutveckling Termin 2 Företagsekonomi A Termin 3 Företagsekonomi B Termin 4 Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Termin 5 Informatik C, inriktning Digital affärsutveckling Termin 6 Företagsekonomi C Arbetssätt Programmet är en heltidsutbildning. Det är cirka åtta till femton lärarledda timmar i veckan, men det kan variera. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Du examineras vanligen genom skriftlig tentamen, muntlig eller skriftlig redovisning individuellt och gruppvis, samt aktivt deltagande på seminarier. Både gästföreläsningar och studiebesök förekommer under programmets gång. Du studerar tillsammans med cirka 40 studenter. Ni delas in i mindre grupper inför seminarier och gruppuppgifter.
Efterfrågad kompetens för en utvecklande arbetsmarknad Är du intresserad av att lära dig hur teknik får företag att växa? Då ska du läsa Management med IT. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av verksamheter både utifrån ett affärsmässigt och ett digitalt perspektiv. Under utbildningen läser du kurser med olika inriktningar: företagsekonomi, digital affärsutveckling och projektledning. Programmets kombination ger dig flera färdigheter. Exempelvis kan du efter studier använda och utnyttja IT och digitalisering ur ett affärsmässigt perspektiv. Du har efter studier en dubbel kompetens som efterfrågas inom de flesta branscher – inom såväl privata som offentliga företag och organisationer. Idag genomsyrar IT och digitalisering både företag och samhälle. Digital utveckling inom företag och organisationer är en förutsättning för att nå framgång inom alla branscher. Programmet Management med IT förbereder dig för att stötta, utveckla och styra företag mot uppsatta mål. Ämnet företagsekonomi berör flera av FN’s 17 globala mål. Bland annat får du diskutera ämnen kopplat till målet om god utbildning för alla (mål 4) och hållbara städer och samhällen (mål 11). Flera av lärarna har själva varit verksamma inom näringslivet och du får ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Undervisningen inom digital affärsutveckling sker i nära samarbete med företag och offentliga organisationer. Det gör att du under studietiden kommer få möjlighet att arbeta med verkliga utmaningar i industrier och samhälle. Utbildningen passar dig som vill integrera IT i affärs-verksamheten på ett professionellt sätt, behärska två kompetensområden och omsätta dessa kunskaper i realistiska projekt. Programmet ger dig den dubbla kompetens som behövs för att kunna dra nytta av nya möjligheter inom IT och digitalisering ur ett affärsmässigt perspektiv.