Två kvinnliga studenter i ljudstudio.

Skaffa dig kunskap och verktyg för arbete inom medier och kommunikation

Program

Medievetarprogrammet

180 hp

Höst

100%

Campus

Medievetarprogrammet är en utbildning för dig som inte bara är intresserad av medier som verktyg utan även som samhällsföreteelse. Programmet ger dig en kombination av teoretisk och branschinriktad praktisk kunskap. Du får förståelse för mediernas roll och betydelse ur ett brett samhällsperspektiv, såväl som kunskap och praktiska färdigheter för arbete inom medier och kommunikation.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår tidigare student Naod

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Möt vår tidigare student Naod

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kompetens för flera yrkesroller inom en bred och varierande arbetsmarknad Efter studierna är du förberedd inför arbete på en bred och föränderlig arbetsmarknad. Genom din teoretiska och praktiska kompetens har du flera arbetsmöjligheter inom bland annat kommunikation, PR och reklam, medieproduktion, marknadsföring, medie- och omvärldsanalys samt arbete med webb och sociala medier. Precis som det finns många möjliga yrkesområden kan du arbeta på en mängd olika arbetsplatser. Du kan till exempel arbeta inom offentlig sektor på myndigheter och organisationer, eller på privata medieföretag och byråer. Din framtida yrkestitel kan till exempel vara kommunikatör, PR-konsult, medieproducent, social mediestrateg, redaktör, medie- och marknadsplanerare, omvärldsanalytiker eller skribent. En vidare arbetsmarknad innefattar yrken inom exempelvis opinionsbildning och journalistik. Efter utbildningen har du kunskap om medier och kommunikation ur ett vetenskapligt perspektiv, såväl som omfattande kunskap om det digitala medielandskapet. Du har även utvecklat kompetenser inom medie- och kommunikationsarbete som avser planering, research och strategi. Dessutom har du fått kunskap om medietekniska verktyg och miljöer, vilket har gett dig en djupare förståelse för hur medier produceras och fungerar. Du kan navigera och tillämpa ett flertal bild-, layout- och videoredigeringsprogram, samt analysverktyg. Genom de akademiska inslagen har du med dig kunskapen att värdera, hantera och förstå betydelsen av medier, information och data. Samtidigt har du utvecklat en skarp analytisk förmåga och kan både formulera, kritiskt analysera och lösa problem. Läs om ämnets forskning
Undersök vad medierna betyder för människors vardagsliv, samhället och världen Medievetarprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av medier som samhällsföreteelse och som redskap för kommunikation. Utbildningen ger dig en vetenskapligt grundad kunskap om kommunikationens betydelse för samhälle och kultur, och kombinerar teoretiska och praktiska kurser som är utvecklade för ett framtida arbetsliv inom medie- och kommunikationsområdet. Du tränar din analytiska och kritiska förmåga samt övar dig i konsten att presentera och kommunicera såväl muntligt och skriftligt, som med hjälp av digitala verktyg. Inom ramarna för programmet läser du medie- och kommunikationsvetenskap upp till C-nivå. Du får genom medie- och kommunikationsvetenskapen studera mediernas och kommunikationens roll både ur ett historiskt och samtida perspektiv, såväl som på individ- och samhällsnivå. Under två av terminerna läser du programspecifika kurser som behandlar ämnen som medierätt, strategisk kommunikation, medieproduktion, publik- och omvärldsanalys, yrkesroller i mediebranschen, mediekritik och kreativt skrivande. Du får möjlighet att utveckla dina kommunikativa färdigheter genom olika praktiska moment. Under dessa två terminer ingår även branschorienterade samarbeten och gästföreläsningar med representanter från arbetslivet. Det tredje och sista året skriver du en C-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap. Under den sista terminen på programmet har du även möjlighet att göra praktik, fördjupa dig i ett annat ämne eller söka utlandsstudier. Praktikkursen är speciellt utformad för programmet och innefattar en 15 veckor lång praktik på en arbetsplats. Termin 1 Medie- och kommunikationsvetenskap A Termin 2 Medier, lag och rätt, Kommunikationsteori och analys, Medieproduktion: text och bild Termin 3 Medie- och kommunikationsvetenskap B Termin 4 Publik- och omvärldsanalys, Mediearbete och yrkesroller, Mediekritik: teori och kreativt skrivande Termin 5 Medie- och kommunikationsvetenskap C Termin 6 Valbara kurser: praktik, utlandsstudier eller kurser inom ett tredje ämne Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och projektarbeten. Du examineras bland annat genom salstentamen, hemtentamen, inlämningsuppgifter och redovisningar, både individuellt och i grupp. Under den sista terminen skriver du ett självständigt arbete i form av en vetenskaplig uppsats.
Djupare förståelse för mediers roll i samhället tillsammans med yrkesinriktad kunskap Medier spelar en central roll i dagens samhälle. Medievetarprogrammet kombinerar kritiska och vetenskapligt grundade kunskaper om medier och kommunikation med praktiska färdigheter som efterfrågas inom en rad olika yrkesroller. Kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap varvas med praktiska och branschinriktade kurser, med möjlighet till en längre praktikperiod i slutet av programmet. Kombinationen ger dig en djup och bred förståelse för mediernas roll i samhälle och kultur samtidigt som du får praktisk kunskap och verktyg för olika typer av kommunikationsarbete. Tonvikten är alltså inte bara på skrivande och kommunicerande utan även på att förstå bakomliggande processer och strukturer. Inom programmet behandlas flera aktuella och viktiga samhällsfrågor. Du får diskutera hur medier påverkar samhället i stort, allt ifrån hur sociala beteenden förändras med digitaliseringen till hur datalagar och algoritmer påverkar informationshantering. Samtidigt får du insikter om mediers betydelse för individen, kopplat till exempelvis identitetsskapande och integritetsfrågor, hur olika grupper representeras i medier eller medier kopplat till makt och politik. Programmet har även en stark orientering mot yrkeslivet. Det gör att du också kommer få reflektera kring yrkesrelaterade frågor som: Hur kommunicerar olika företag och organisationer i mediesamhället? Vilka strategier används för att nå olika målgrupper? Hur används sociala medier i marknadsföring och kampanjer? Hur kan visuella och gestaltande metoder användas på ett effektivt, estetiskt och intresseväckande sätt i medieproduktion och kommunikationsarbete? Sammantaget ger Medievetarprogrammet dig en akademisk och yrkesinriktad utbildning som förbereder dig för en mängd olika yrkesroller. Du får en omfattande och vetenskapligt förankrad förståelse för det svenska och internationella medielandskapet, och du lär dig om traditionella såväl som nya sociala medier liksom om framväxande medietekniker. Samtidigt får du med dig praktiska förmågor och verktyg ut i arbetslivet.