Vad ingår?

Undersök vad medierna betyder för människors vardagsliv, samhället och världen

Medievetarprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av medier som samhällsföreteelse och som redskap för kommunikation. Utbildningen ger dig en vetenskapligt grundad kunskap om kommunikationens betydelse för samhälle och kultur, och kombinerar teoretiska och praktiska kurser som är utvecklade för ett framtida arbetsliv inom medie- och kommunikationsområdet. Du tränar din analytiska och kritiska förmåga samt övar dig i konsten att presentera och kommunicera såväl muntligt och skriftligt, som med hjälp av digitala verktyg.

Inom ramarna för programmet läser du medie- och kommunikationsvetenskap upp till C-nivå. Du får genom medie- och kommunikationsvetenskapen studera mediernas och kommunikationens roll både ur ett historiskt och samtida perspektiv, såväl som på individ- och samhällsnivå.

Under två av terminerna läser du programspecifika kurser som behandlar ämnen som medierätt, strategisk kommunikation, medieproduktion, publik- och omvärldsanalys, yrkesroller i mediebranschen, mediekritik och kreativt skrivande. Du får möjlighet att utveckla dina kommunikativa färdigheter genom olika praktiska moment. Under dessa två terminer ingår även branschorienterade samarbeten och gästföreläsningar med yrkesverksamma.

Det tredje och sista året skriver du en C-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap. Under den sista terminen på programmet har du även möjlighet att göra praktik, fördjupa dig i ett annat ämne eller söka utlandsstudier. Praktikkursen är speciellt utformad för programmet och innefattar en 15 veckor lång praktik på en arbetsplats. Om du vill kan du söka MFS-stipendium för att skriva din C-uppsats i ett utvecklingsland

Termin 1

Medie- och kommunikationsvetenskap A

Termin 2

Medier, lag och rätt,
Kommunikationsteori och analys,
Medieproduktion: text och bild

Termin 3

Medie- och kommunikationsvetenskap B

Termin 4

Publik- och omvärldsanalys,
Mediearbete och yrkesroller,
Mediekritik: teori och kreativt skrivande

Termin 5

Medie- och kommunikationsvetenskap C

Termin 6

Valbara kurser: praktik, utlandsstudier eller kurser inom ett tredje ämne

Arbetssätt

Programmet innebär heltidsstudier men antal lärarledda tillfällen varierar mellan kurserna. Under första terminen har du cirka tre till fyra lärarledda tillfällen i veckan. Under uppsatskursen på termin fem, när du skriver en vetenskaplig uppsats, har du färre lärarledda tillfällen på högskolan, och denna kurs innebär mer självständiga studier och individuell handledning med lärare.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och projektarbeten. Du examineras bland annat genom salstentamen, hemtentamen, inlämningsuppgifter och redovisningar, både individuellt och i grupp.

Du studerar tillsammans med ungefär 45 studenter och ni delas in i mindre grupper inför seminarier och grupparbeten.