Kvinnlig och manlig student framför Fn:s globala mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringen

Framtida miljöspecialist, hållbarhetsansvarig, forskare eller miljöinspektör?

Program

Miljö och utveckling

180 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Detta program sätter fokus på miljö, klimat och hållbarhet med sikte på spännande arbeten inom starkt expanderande yrkesområden. Du får ett brett samhälls- och naturvetenskapligt grepp kring dessa frågor och kan gå på djupet med de stora samhällsutmaningarna och möjliga vägar framåt. Med kvalificerade lärare som har breda erfarenheter från forskning, myndigheter och organisationer får du kunskap och kompetenser som leder till roliga och viktiga jobb där du kan göra skillnad på riktigt.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår student Lovisa

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Aktuell och viktig kompetens för både privat och offentlig sektor Efter studierna kan du arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor inom flera branscher. Inom privata företag blir det allt vanligare med en miljöansvarig som arbetar med att utveckla och genomföra företagets miljöarbete och policy. Även inom den offentliga sektorn finns det ett stort behov av miljökunnig personal, bland annat på myndigheter som naturvårdsverket, jordbruksverket eller på länsstyrelser och kommuner. Programmets tvärvetenskapliga utformning ger dig en bred kompetens och goda möjligheter att kunna hantera en mängd olika problem och frågeställningar i olika arbetssituationer. Du har samtidigt möjligheten att studera vidare på avancerad nivå, både specialiserande såväl som breddande masterprogram. Det finns även en praktikkurs du kan söka efter programmets slut. Studierna kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Vad gör tidigare studenter nu? Några exempel på var våra tidigare studenter arbetar: Hållbarhetsansvarig, Castellum Miljöspecialist, Trafikverket Sakkunnig miljö- och hållbarhetsfrågor, Svenska Båtunionen Forskare, Stockholm Resilience Centre Miljöhandläggare inom förorenad mark, Gislaveds kommun Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Botkyrka kommun Hållbarhetssamordnare, Skolfastigheter i Stockholm AB Miljöspecialist, SJ Miljökonsult, Frankgruppen AB Postdoktor, Örebro universitet Samordnare, Framtidens Hus - Stockholms Stad Miljöinspektör, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Läs om ämnets forskning
Omfattande miljövetenskaplig kunskap och vetenskaplig fördjupning Under programmets två första år läser du fyra delkurser per termin. Vissa kurser innehåller praktiskt arbete med inslag av exkursioner, laborationer och datorövningar. Andra kurser är mer teoretiskt och innehåller mer diskussionsseminarier, föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbeten. Höstintag: Introduktion till hållbar utveckling, Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling, Befolkning, kultur och miljö, Utvecklingsteori. Vårintag: Introduktion till hållbar utveckling, Ekofysiologi, Naturens processer. Höstintag: Statistik för miljövetare, Ekofysiologi, Naturens processer. Vårintag: Statistik för miljövetare, Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling, Befolkning, kultur och miljö, Utvecklingsteori. Höstintag: Miljökemi och miljötoxikologi, Tillämpad naturgeografi, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, Miljörätt. Vårintag: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Kvalitativ metod, B-uppsats i miljö och utveckling, Tillämpad ekologi Höstintag: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Kvalitativ metod, B-uppsats i miljö och utveckling, Tillämpad ekologi. Vårintag: Miljökemi och miljötoxikologi, Tillämpad naturgeografi, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, Miljörätt. Valbara C-kurser Valbara C-kurser, examensarbete Under det tredje året läser du valbara miljövetenskapliga C-kurser. Du kan till exempel välja: Naturresurshushållning GIS för miljö och utveckling Östersjöns ekosystem och naturresurser Miljötillsyn Miljöbedömning Mat och miljö Du kommer att studera och arbeta nära dina lärare som har erfarenheter både från forskning, myndigheter, näringsliv och politik. Arbetssätt Programmet går på heltid. Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, laborationer och fältarbeten. Programmet tar emot nya studenter både vår och höst. Under de två första åren ges kurserna till två programkullar samtidigt. På detta sätt växlar du mellan att studera tillsammans med de som antogs både innan och efter dig. Du får då en bra möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med flera studenter.
Anta utmaningen att jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor Miljö och utveckling är ett program för dig som är intresserad av hur vår planet fungerar, varför det uppstår miljöproblem, hur miljöproblem påverkar oss människor, och hur kan vi lösa problemen. Programmet utvecklar din kompetens att förstå kopplingen mellan mänskliga samhällen och naturliga ekosystem. Det är ett tvärvetenskapligt program som utgår både från naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen för att studera samband mellan ekosystem, miljöförhållanden och samhällsutveckling, och hur det i sin tur påverkar miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor och problem. Du studerar ämnen som kulturgeografi, ekologi, geovetenskap, miljöpolitik, miljöeffekter av matproduktion, förvaltning och effekter av Östersjön och hållbart utnyttjande av naturresurser. Programmet berör de flesta av FN:s globala hållbarhetsmål och du blir rustad med kunskap och verktyg för olika typer av arbeten med miljö- och hållbarhetsfrågor inom både offentlig sektor och det privata näringslivet. Undervisningsformerna varierar från exkursioner och laborationer till seminarier och föreläsningar.