Kvinnlig och manlig student framför Fn:s globala mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringen

Framtida miljöspecialist, hållbarhetsansvarig, forskare eller miljöinspektör?

Program

Miljö och utveckling

180 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Detta program sätter fokus på miljö, klimat och hållbarhet med sikte på spännande arbeten inom starkt expanderande yrkesområden. Du får ett brett samhälls- och naturvetenskapligt grepp kring dessa frågor och kan gå på djupet med de stora samhällsutmaningarna och möjliga vägar framåt. Med kvalificerade lärare som har breda erfarenheter från forskning, myndigheter och organisationer får du kunskap och kompetenser som leder till roliga och viktiga jobb där du kan göra skillnad på riktigt.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Se en film om programmet

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Se en film om programmet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

I framkant för en bred och expanderande arbetsmarknad Efter tre år på programmet är du välförberedd för att arbeta med miljö, klimat och hållbarhet inom såväl företag som till exempel myndigheter och organisationer. Kanske kommer du att arbeta med att utveckla och genomföra ett företages miljö- och hållbarhetspolicy. Du kommer kanske att söka dig till arbetsgivare som naturvårdsverket, Sida, en kommun nära dig, eller en länsstyrelse, där man har ett växande behov av personer med både bred och djup kunskap om miljö, klimat och hållbarhet. Eller kanske du börjar arbeta för en ideell organisation som arbetar med ungdomar och klimatengagemang, biståndsarbete för global rättvisa, eller social hållbarhet i storstäder. Oavsett vilket, kommer du att vara väl förberedd efter att ha gått Miljö och utvecklingsprogrammet. Efter programmet finns möjlighet att gå en praktiktermin. Då får du hjälp med att söka praktik och sedan genomföra praktiken som en 20-veckors poänggivande kurs. Det finns dessutom utmärkta möjligheter att studera vidare efter Miljö och utvecklingsprogrammet och läsa vidare på Mastersnivå. Du kan då välja mellan flera olika program med olika inriktningar inom miljö, klimat och hållbarhet. Efter ett tvåårigt mastersprogram finns möjligheten att söka till vår forskarutbildning, kanske för en framtida karriär som forskare. Vad gör tidigare studenter nu? Några exempel på var våra tidigare studenter arbetar: Hållbarhetsansvarig, Castellum Miljöspecialist, Trafikverket Sakkunnig miljö- och hållbarhetsfrågor, Svenska Båtunionen Forskare, Stockholm Resilience Centre Miljöhandläggare inom förorenad mark, Gislaveds kommun Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Botkyrka kommun Hållbarhetssamordnare, Skolfastigheter i Stockholm AB Miljöspecialist, SJ Miljökonsult, Frankgruppen AB Postdoktor, Örebro universitet Samordnare, Framtidens Hus - Stockholms Stad Miljöinspektör, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Läs om ämnets forskning
Bred kunskap på vetenskaplig grund – allt det här ingår Under programmets första år varvas kurser om miljö, klimat och hållbarhet utifrån samhälls- och naturperspektiv där du utvecklar en bred miljövetenskaplig grund. Du får uppleva en stor variation i form av diskussioner, föreläsningar, laborationer, exkursioner och intensiva arbetspass i projektform. Under år två får du träna på att använda dina teoretiska och praktiska kunskaper, vilket ger dig möjlighet att fokusera på miljövetenskapliga områden som du tycker är extra spännande och kanske vill fortsätta att inrikta dig mot. Det sista året på programmet väljer du mellan olika fördjupningskurser, och ett ämne för examensarbetet. Under detta år finns även möjligheten att ansöka om en utbytestermin för att studera på ett universitet i ett annat land under en termin. År 1 Introduktion till hållbar utveckling; Utvecklingsteori; Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling; Befolkning, kultur och miljö; Statistik för miljövetare; Ekofysiologi; Naturens processer År 2 Miljökemi och miljötoxikologi; Tillämpad naturgeografi; Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete; Miljörätt; Miljöekonomi och ekologisk ekonomi; Kvalitativ metod; B-uppsats i miljö och utveckling; Tillämpad ekologi År 3 Tre valbara C-kurser och ett examensarbete inom i miljövetenskap, alternativt en utbytestermin samt en valbar C-kurs och ett examensarbete. Valbara C-kurser inom Miljö och utvecklingsprogrammet på Södertörns högskola (utbudet kan variera mellan olika år): Naturresurshushållning Utvecklingsteori idag GIS för miljö och utveckling Östersjöns ekosystem och naturresurser Miljötillsyn Miljöbedömning och samhällsplanering Mat och miljö Migrationsprocesser i globala syd Även C-kurser inom området miljövetenskap från andra svenska och internationella lärosäten kan ingå i examen. Arbetssätt Programmet går på heltid. Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, laborationer och fältarbeten. Programmet tar emot nya studenter både vår och höst. Under de två första åren ges kurserna till två programkullar samtidigt. På detta sätt växlar du mellan att studera tillsammans med de som antogs både innan och efter dig. Du får då en bra möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med flera studenter.
Anta utmaningen att jobba med miljö- och hållbarhet! Miljö och utveckling är ett program för dig som vill studera i Stockholm, är intresserad av miljö och hållbarhet, och vill arbeta inom en spännande och expanderande arbetsmarknad. Under programmet berörs flera frågeställningar, till exempel: Varför har vi miljö- och klimatproblem och hur kan vi hantera, eller till och med lösa, dem? Vad är ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet? Hur arbetar företag, kommuner och organisationer med miljö, klimat och hållbarhet? Programmet ger dig möjlighet att utveckla en bred kunskap om miljö-, klimat och hållbarhet genom en kombination av forskarutbildade lärare, yrkesverksamma gästföreläsare, studiebesök, exkursioner, laborationer och diskussioner. Genom den mångvetenskapliga utformningen av programmet, utvecklar du din förståelse av samband mellan natur och samhälle, hur lokala och globala mönster hänger samman och varför orättvisor uppkommer. Programmet handlar om allt från lokal matproduktion till globalt klimatsamarbete, och hur man kan använda naturresurser hållbart. Kunskaper och färdigheter du får under utbildningen ger dig goda karriärmöjligheter på en spännande och starkt växande arbetsmarknad inom området miljö, klimat och hållbarhet bestående av företag, myndigheter och organisationer.