Vad ingår?

Bred kunskap på vetenskaplig grund – allt det här ingår

Under programmets första år varvas kurser om miljö, klimat och hållbarhet utifrån samhälls- och naturperspektiv där du utvecklar en bred miljövetenskaplig grund. Du får uppleva en stor variation i form av diskussioner, föreläsningar, laborationer, exkursioner och intensiva arbetspass i projektform.

Under år två får du träna på att använda dina teoretiska och praktiska kunskaper, vilket ger dig möjlighet att fokusera på miljövetenskapliga områden som du tycker är extra spännande och kanske vill fortsätta att inrikta dig mot.

Det sista året på programmet väljer du mellan olika fördjupningskurser, och ett ämne för examensarbetet. Under detta år finns även möjligheten att ansöka om en utbytestermin för att studera på ett universitet i ett annat land under en termin.

År 1

Introduktion till hållbar utveckling; Utvecklingsteori; Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling; Befolkning, kultur och miljö; Statistik för miljövetare; Ekofysiologi; Naturens processer

År 2

Miljökemi och miljötoxikologi; Tillämpad naturgeografi; Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete; Miljörätt; Miljöekonomi och ekologisk ekonomi; Kvalitativ metod; B-uppsats i miljö och utveckling; Tillämpad ekologi

År 3

Tre valbara C-kurser och ett examensarbete inom i miljövetenskap, alternativt en utbytestermin samt en valbar C-kurs och ett examensarbete.


Valbara C-kurser inom Miljö och utvecklingsprogrammet på Södertörns högskola (utbudet kan variera mellan olika år):

  • Naturresurshushållning
  • Utvecklingsteori idag
  • GIS för miljö och utveckling
  • Östersjöns ekosystem och naturresurser
  • Miljötillsyn
  • Miljöbedömning och samhällsplanering
  • Mat och miljö
  • Migrationsprocesser i globala syd

Även C-kurser inom området miljövetenskap från andra svenska och internationella lärosäten kan ingå i examen.

Arbetssätt

Programmet går på heltid. Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, laborationer och fältarbeten. Programmet tar emot nya studenter både vår och höst. Under de två första åren ges kurserna till två programkullar samtidigt. På detta sätt växlar du mellan att studera tillsammans med de som antogs både innan och efter dig. Du får då en bra möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med flera studenter.