händer, samtal

Religion som socialt och kulturellt fenomen

Program

Religionsvetenskapligt program

180 hp

Höst

100%

Campus

Detta program ger dig en bred förståelse för humaniora och samhällsvetenskap, med särskild tonvikt på religionsvetenskap och aktuella frågor som sekularitet och mångreligiositet. Under programmet utvecklar du ditt kritiska tänkande samtidigt som du vässar din kommunikationsförmåga och lär dig effektivt analys- och utredningsarbete, värdefulla egenskaper för många karriärvägar. Utbildningen förbereder dig också för vidare studier på avancerad nivå och forskning.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Eftertraktad kompetens i dagens samhälle Efter en avslutad utbildning kommer du att ha breda kunskaper inom humaniora och samhällsvetenskap och grundlig träning i analytiskt tänkande, skrivande och muntligt resonerande som är till nytta i en rad olika yrken. Det ger möjlighet att jobba med utredning, utbildning och kommunikation. Exempel på potentiella arbetsplatser kan vara: internationella och nationella organisationer statliga myndigheter, regioner och kommuner informations- och utbildningssektorn civilsamhället museer och arkiv Efter avslutat program finns det också möjlighet att fortsätta studera på avancerad nivå. På Södertörns högskola kan du läsa såväl magister- som mastersprogram i religionsvetenskap, vilka ger dig behörighet till att söka en forskarutbildning.
Breda kunskaper inom humaniora och samhällsvetenskap med fokus på religion Under programmet studerar du mångreligiositet och sekularitet i historia och samtid från ett vetenskapligt perspektiv. Programmet kombinerar kurser i religionsvetenskap med ett kompletterande breddningskurser inom ett annat humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Programmet inleds med Religionsvetenskap A och B, där du lär dig grunderna av religionsvetenskaplig teori. Under första terminen kommer du att introduceras till de stora världsreligionerna, men också exempelvis esoterism och sekulära livsåskådningar. Andra terminen ger dig fördjupade kunskaper om religion ur historiska och samtida perspektiv. Kurserna berör teman som psykologi, genus, sexualitet, migration, religionsfrihet, politik och radikalisering. Du fortsätter sedan med en religionsvetenskaplig breddning, där du vidare fördjupar dina kunskaper inom ämnet. Dessa följs av två terminer som består av kurser med kompletterande breddningsämnen inom humaniora eller samhällsvetenskaperna, som du väljer själv. Under dessa terminer kan du även välja att åka på utbytesstudier. Den femte terminen erbjuder möjlighet till praktik. Under programmets sista termin återvänder du till Religionsvetenskap genom att läsa C-kursen. Programmet avslutas med skrivandet av din C-uppsats. Termin 1 Religionsvetenskap A Termin 2 Religionsvetenskap B Termin 3 Religionsvetenskaplig breddning Termin 4 Valbar kurs: Kompletterande humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne Termin 5 Valbar kurs: Kompletterande humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller Religionsvetenskaplig praktik Termin 6 Religionsvetenskap C Arbetssätt Undervisning sker på campus med cirka tre till fyra lärarledda undervisningstillfällen per vecka. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarium. Även studiebesök kan förekomma. Du examineras på olika sätt under programmets gång, exempelvis genom hemtentamen, salstentamen och uppsatsskrivning.
Religionens roll i multikulturella samhället Förmågan att förstå religion som socialt och kulturellt fenomen är, i ett mångkulturellt samhälle, avgörande för relevanta samhällsanalyser och att leda samhällsförändring. Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa dig i religion, dess historia och traditioner, och se vilken roll de har spelat i samhällen historiskt och hur de fortsätter att påverka dem idag. Du får en bred kunskapsbas i humaniora och samhällsvetenskap, genom möjligheten att kombinera kurser i religionsvetenskap med två terminer i ett valfritt ämne inom dessa områden. Sekularitet och mångreligiositet är två huvudteman i detta program. De studeras i såväl historiska tider som i nutiden, från ett svenskt och internationellt perspektiv. Båda teman är högaktuella i dagens Sverige och knyter direkt an till frågor om bland annat social hållbarhet och andra frågor inom FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Utbildningen är helt fristående från alla religiösa samfund. Som framtida religionsvetare studerar du religiösa traditioner i historia och samtid – alltid på en strikt vetenskaplig (humanistisk) grund. Religionsvetenskap vid Södertörn har ett starkt fokus på både historiskt djup och samtidsrelevans. Integrerat i religionsvetenskapsämnet på Södertörn finns IMS, Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, som har tätt samarbete med ett flertal myndigheter. Detta skapar viktiga kontaktytor inför framtiden för studenterna.