Södertörns högskola och blå himmel

Planera samhället med hållbarhet och miljöfrågor i fokus

Program

Samhällsplanering och GIS

180 hp

Höst

100%

Campus

Samhällsplanering och geografiska informationssystem (GIS) är utbildningen för dig som vill arbeta med att planera samhället med hållbarhet och miljöfrågor i fokus. Du lär dig tillämpad GIS som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Under utbildningen får du möjlighet att skapa flera betydelsefulla kontakter för ditt framtida yrkesliv.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Det här väntar dig efter utbildningen! Genom att läsa Samhällsplanering och geografiska informationssystem (GIS) på Södertörns högskola får du en unik utbildning som leder till en examen i miljövetenskap. Utbildningen är bred och mångvetenskaplig och ger dig kompetens att skapa underlag för den komplexa planering som efterfrågas på flera arbetsplatser. Genom att fokusera på samhällsrelevanta hållbarhetsfrågor och marknadens trängande behov av geodata och digitalisering får du färdigheter och kompetenser som ger dig stora möjligheter till arbete med hållbar omställning efter examen. För dig som är intresserad av att studera vidare kommer utbildningen ge dig bra ingångar till efterföljande master- och forskarutbildningsprogram inom miljövetenskap och andra områden som utbildningen berör. Under utbildningen får du möjlighet att skapa flera värdefulla kontakter genom exempelvis gästföreläsare från offentlig och privat sektor. Du har också möjlighet att göra projektarbeten med Södertörns högskolas samarbetspartners som är aktuella inom kommuner och regioner. Idag finns det en stor efterfrågan på samhällsplanerare med GIS kunskaper och miljövetenskaplig bakgrund! Efter utbildningen har ni gedigna GIS-kunskaper och en helhetsbild och tolka och applicera ekologiska och naturgeografiska aspekter i samhällsplanering, med integrerad kunskap om det ekonomiska och sociala perspektivet. I utbildningen får ni verktyg för att möta dagens och framtidens behov av ett mer hållbart samhälle Karin Ebert Docent i naturgeografi, lektor i miljövetenskap med inriktning mot GIS och tillförordnad programkoordinator
En unik utbildning som leder till en bred arbetsmarknad - det här får du läsa! Samhällsplanering och geografiska informationssystem (GIS) är en treårig tvärvetenskaplig utbildning med miljövetenskap som huvudområde. De första fyra terminerna är kurserna obligatoriska och kan komma att läsas tillsammans med andra program inom huvudområdet miljövetenskap. Under de första terminerna får du kunskap om samhällsplanering och GIS med datahantering och visualisering i fokus. Du får kunskap och teoretiska perspektiv som ger dig grunderna för att förstå samhällsplaneringens ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar. Med din samlade erfarenhet får du sedan fördjupad kunskap om naturens processer både naturgeografiska och ekologiska i relation till samhällsplaneringsperspektiv. I mindre projekt kommer du tillsammans med våra samverkanspartners använda naturvetenskapliga kunskaper på olika samhällsplaneringsutmaningar. I en fortsättningskurs i GIS får du även genomföra ett GIS-projekt, som baseras på ett aktuellt urbant eller regionalt planeringsproblem och med ett tydligt fokus på effektiv visualisering och presentation med hjälp av GIS-baserade analyser och kartor. Under de två sista terminerna läser du valbara kurser inom samhällsplanering och GIS eller kurser som på annat sätt kan kopplas till programinnehållet och som är på C-nivå. Du kan välja mellan att antingen läsa kursen på Södertörns högskola, ett nationellt eller internationellt lärosäte. Sista terminen genomför du också ett självständigt examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot samhällsplanering och GIS. Termin 1 Introduktion till Samhällsplanering och GIS 30 hp Termin 2 Samhällsutveckling och naturens processer 30 hp Termin 3 Tillämpad samhällsplanering med miljöperspektiv 30 hp Termin 4 Vetenskaplig metodik och avancerad GIS Termin 5 Valbar kurs inom Samhällsplanering och GIS Termin 6 Valbar kurs inom Samhällsplanering och GIS; examensarbete Utbildningen ger en bred kunskapsbas om de verktyg och metoder som finns eller håller på att utvecklas för vad som krävs för att klara av en snabb omställning till ett samhälle som både klarar av ekonomisk standard och att minska negativ påverkan på klimat och miljö. Vi gör det genom att tydligt fokusera på de svårlösta problem som finns mellan olika motstående visioner till exempel täta men samtidigt gröna städer, miljökonsekvenser av ökad elanvändning , bostadssegregation och social hållbarhet. Denna kunskap integreras med avancerade GIS kunskaper inom samhällsplaneringen. Mats Grahn Professor i miljövetenskap, utvecklare av och lärare inom programmet.
En unik och aktuell utbildning Programmet är för dig som vill ha en unik och mångvetenskaplig utbildning inom samhällsplanering och geografiska informationssystem (GIS). Genom att fokusera på samhällets behov av digitala färdigheter och kompetenser, ger utbildningen eftertraktade kunskaper som är meriterande i ett framtida arbetsliv inom både privat och offentlig sektor. Under utbildningen får du exempelvis arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor som framför allt är relaterade till storstadsområden genom att använda digitala analys- och planeringsmetoder. Du får även kunskap om projektledning vilket i kombination med det andra ger dig en bred och mångvetenskaplig kompetens. Under utbildningen har du möjlighet att skapa flera nyttiga kontaktytor genom projektarbeten tillsammans med kommuner och gästföreläsare. Det här programmet riktar sig till dig som vill vara med att forma framtidens samhälle och vara en del i klimatomställningen och klimatanpassningen av våra städer. Karin Ebert Docent i naturgeografi, GIS-lektor och tillförordnad programkoordinator