Studenter, en kvinna och en man, som står framför betongvägg

Har du ett starkt engagemang och vill göra en insats i samhället?

Program

Socionomprogrammet med storstadsprofil

210 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår alumn Gulistan

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Eftertraktad kunskap och spetskompetens inom flera fält Efterfrågan på personer med högskoleutbildning inom sociala frågor är idag stor. Med Socionomprogrammet får du en fullvärdig utbildning med en socionomexamen. Utbildningens mångvetenskapliga och mångkulturella inriktning, med fokus på storstaden och dess förorter tillsammans med de många praktiska inslagen, ger dig en tydlig spetskompetens. Du kommer att ha en eftertraktad examen på en arbetsmarknad med allt större efterfrågan på utbildade socionomer. Med en socionomexamen kan du söka arbete inom flera olika fält. Vanliga arbetsplatser är exempelvis kommunala socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan, barn- och ungdomspsykiatrin och kriminalvården. Du kommer även ha kompetens för att söka jobb som exempelvis områdesutvecklare, budget- och skuldrådgivare eller på frivilligorganisationer. Tidigare studenter på programmet arbetar till exempel som socialsekreterare. Läs om ämnets forskning
Praktisk och teoretisk kunskap orienterad mot socialt arbete i storstad Under programmets gång kommer du att få både praktisk och teoretisk kunskap om socialt arbete. Hur individer, familjer och samhället hör samman och påverkar varandra är ett centralt tema och med storstadsprofilen finns även ett tydligt fokus på den sociala miljöns påverkan. Du kommer även få kunskaper om det socialrättsliga regelverket inklusive sociallagstiftningen, samt fördjupade kunskaper i utrednings- och utvärderingsmetodik. Du lär dig modeller och metoder som används inom praktiskt socialt arbete och även grunderna för statistiska bearbetningar och analyser. Under den femte terminen gör du praktik (VFU). Programmets sjätte termin ägnar du åt forskningsmetodik i kombination med ett självständigt uppsatsarbete. Under denna termin har du möjlighet att djupdyka inom ett område du har intresserat dig för under utbildningen. Även den sjunde terminen erbjuder ytterligare fördjupningar inom exempelvis ledarskap och förebyggande arbete i storstaden. Termin 1 Socialt arbete som ämne och profession; Centrala begrepp och teorier i socialt arbete; Välfärdspolitik, social omsorg och normalisering; Utsatthet, marginalisering, och segregation i storstaden; Personlig professionell utveckling I Termin 2 Profession med interpersonellt perspektiv, Psykologi i socialt arbete, Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i socialt arbete, Samhällsarbete, Personlig professionell utveckling II Termin 3 Juridik i socialt arbete I – offentlig rätt och civilrätt, Juridik i socialt arbete II - socialrätt, Praktiknära juridisk tillämpning i utredningsarbete, Personlig professionell utveckling III Termin 4 Samtalsmetodik, Kvantitativa forskningsmetoder, Kvalitativa forskningsmetoder, Vetenskapligt arbete, Välfärdsstatens ekonomi och förvaltning, Personlig professionell utveckling IV Termin 5 Socionomens professionella yrkesroll ur olika perspektiv, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Termin 6 Teorier i socialt arbete, Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete, Examensarbete i socialt arbete, Personlig professionell utveckling Termin 7 Utvärdering och evidens, Det sociala arbetets villkor och praktik, Samhällsarbete och social mobilisering i storstaden, Ledarskap, professionsutveckling och förhållningssätt, Personlig professionell utveckling VI Arbetssätt Cirka 60 studenter antas varje termin till programmet, och delas sedan in i mindre grupper för seminarier och grupparbeten. Utbildningen bedrivs på heltid vilket motsvarar en 40 timmars arbetsvecka. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarier. Även om den lärarledda tiden varierar förväntas du vara tillgänglig för studier på plats på högskolan.
För dig med ett brinnande engagemang för socialt arbete Att arbeta som socionom innebär ett socialt arbete för att hjälpa människor som befinner sig i utsatta situationer i samhället. Det viktigaste när du väljer att läsa socionomutbildningen är just det – att du har en stark vilja att göra en insats för människor som har det svårt. Genom programmet får du en grundlig introduktion till socialt arbete, både som yrke och akademiskt ämne. Det som gör denna socionomutbildning speciell är den tydliga inriktningen på hur den sociala miljön påverkar människor, i storstaden och dess förorter. Utbildningen ger dig grundläggande förståelse för samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv på välfärdsstatens uppkomst och framväxt. Socialt arbete som ämne handlar om det samhälle vi lever i och människors levnadsvillkor. Du kommer att verka i skärningspunkten mellan politik och vardag, där den viktiga relationen mellan individ, familj och samhälle belyses utifrån olika perspektiv såsom klass, kön, etnicitet och ålder. Med socionomprogrammets storstadsprofil ges du goda förutsättningar för att kunna förstå relationen mellan individ, grupp och den sociala miljön. Under programmets gång får du ta del av praktik, gästföreläsningar, studiebesök och fältförlagda övningar för en bred och varierad studietid. Du får teoretisk och praktiskt grund att arbeta med flera viktiga samhällsfrågor som berör FN’s globala mål mot bland annat jämställdhet, hälsosamt liv och välmående för alla åldrar.