Flemingsberg: En inkluderande och sammanhållen stadsmiljö

Finansiärer

VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet

Projekttyp

Forskning

Samverkan

Abstract

Syftet med projektet är att få ökad kunskap om lokala behov och att i samverkan med boende utveckla arbetsverktyg för inkludering av sociala värden i den fysiska miljön i den regionala stadskärnan Flemingsberg. Målet är att få ökad förståelse för vad platsen behöver utveckla i samklang med den redan befintliga miljön för att kunna öka invånarens känsla av tillhörighet, gemenskap och intresse för platsen (Flemingsbergsdalen).

Förväntade effekter på lång sikt är minskade fysiska och sociala barriärer i Flemingsberg bland annat genom invånarnas ökade intresse och förståelse för områdets stadsutveckling, ökade rörelsemönster i området samt en ökad känsla av tillhörighet till platsen. Projektet bidrar till kunskap om inkludering och hur vi kan aktivera platser utifrån lokala engagemang vilket är viktigt dels under byggtiden men också som en del i permanenta lösningar. Med de förväntade resultaten kan vi få värdefull kunskap som ger förutsättningar för fortsatt planering av den regionala stadskärnan.

Vi analyserar redan genomförda medborgardialoger och med dem som utgångspunkt för vi samtalen vidare utifrån ett nytt tillvägagångssätt för inkludering ( med inspiration av bland annat Make Shift konceptet). Genom involvering av exempelvis lokala förmågor i processen skapas en plats eller aktivitet som således bygger på lokala idéer och behov. Förhoppningen är att platsen/aktiviteten ska skapa intresse för Flemingsberg och Flemingsbergsdalen med förändrade rörelsemönster i hela området samt en ökad känsla av inkludering bland Flemingsbergsborna.

Diarienr: 5055002

Övrig projektinformation

Forskare knutna till projektet:

Apostolis Papakostas, professor i sociologi

Eva Karlberg, doktor i sociologi

Malin Gawell, docent i företagsekonomi

Projektpartners

Ann-Christin Rudström (projekledare Vinnova-projektet), Huddinge kommun
Lena Fyrvald (vice projektledare), Huddinge kommun

Therese Friedman, Fabege AB.

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för samhällsvetenskaper Sociologi Reinvent Politik, ekonomi och samhällets organisering Samhällsvetenskap Sverige

Avtalsid

2021-02870

Projekttid

2022 — 2024

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-01-12