Student

Filosofi

Filosofi handlar om konsten att tänka. Den tränar omdömet genom analys, kritik och självkritik. Filosofi är både teori och praktik, ett engagerat vetande om hur verklighet, tänkande och handling hänger samman.

Filosofi är både ett sammanhållet tänkande över verkligheten i dess helhet och en självpraktik som syftar till det goda livet. Filosofi är början och grunden för alla andra vetenskaper. Studier i filosofi ger därför en bra bas för studier inom såväl humaniora som samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Filosofiämnet på Södertörns högskola skiljer inte mellan teoretisk och praktisk filosofi. Här varvas studiet av vetande, verklighet och språk med analyser av etik, politik och estetik. Som student blir du tränad i filosofiskt tänkande genom kritisk läsning av originaltexter. Särskild betoning ligger på den kontinentaleuropeiska traditionen, från Kant och framåt, via bland andra Hegel, Nietzsche, Heidegger, de Beauvoir, Fanon, Foucault och Butler, mot en bakgrund av antik och tidigmodern filosofi och i ljuset av vår tids mest angelägna filosofiska frågor. Vi erbjuder kurser från grundnivå till avancerad nivå, och det finns även en forskarutbildning inom ramen för forskarskolan Kritisk kulturteori.

Kontakt

Filosofi

Institutionen för kultur och lärande

filosofi@sh.se

Möt en student

Lo Hallén ska läsa masterprogrammet i Filosofi på Södertörns högskola. "En av mina drivkrafter är att hitta ett sätt att leva i vår verklighet utan att hela tiden kompromissa med mina ståndpunkter. Det vore fint att bidra till förändring, förbättring istället", säger hon.

Vi anordnar regelbundet högre seminarier, gästföreläsningar, symposier och andra evenemang. Vid det högre seminariet, som i regel träffas fredag eftermiddag (oftast i PC 249), presenterar lärare och doktorander sin forskning, och vi gästas även kontinuerligt av inbjudna forskare.

Den som är intresserad av att delta bör kontakta Hans Ruin (hans.ruin@sh.se) för att få aktuella utskick om program.

Publikationer

Fler publikationer