Dela

Facebook Mail Twitter

Disputation: Lantbrukare viktiga för att rädda Östersjön

Om lantbrukare får rätt förutsättningar att agera kan de bidra till en förbättrad vattenkvalitet i Östersjön. Men det krävs bättre incitament och organisering på lokal nivå för att stimulera lantbrukares deltagande.
Den slutsatsen drar Frida Franzén i en ny doktorsavhandling i miljövetenskap. Hennes avhandling är resultatet av ett samarbete mellan Södertörns högskola och KTH, med finansiering från Östersjöstiftelsen.

Student läser på en surfplatta

I Östersjöregionen är övergödning ett stort hot mot vattenkvaliteten. Övergödningen orsakas av hur det omgivande samhället agerar, där en viktig aktör är jordbruket. Det bidrar i dag till höga koncentrationer av näring i sjöar, vattendrag och kustvatten, vilket orsakar övergödningen.

– Om problemet ska kunna lösas är det viktigt att lantbrukare lokalt involveras. Tidigare forskning om sådant lokalt deltagande i vattenförvaltning har varit tvetydig. Det har visat sig vara svårt att koppla principer om ökat lokalt deltagande till faktiska förändringar och miljöförbättringar. Det kändes därför angeläget att undersöka hur lantbrukares deltagande ska vara utformat för att verkligen leda till att åtgärder genomförs, förklarar Frida Franzén.

Hennes avhandling bygger på fallstudier i fyra avrinningsområden i Sverige med betydande övergödningsproblematik. Intervjuer, enkäter, observationer vid möten, officiella dokument, statistik och litteraturstudier användes för att samla data.

Undersökningen visar att det krävs ekonomiska och organisatoriska resurser för att lokalt deltagande ska leda till genomförda åtgärder. De organisatoriska resurserna kan till exempel se till att pengar satsas där åtgärder gör mest nytta, men för att åstadkomma detta behövs oftast ledarskapsresurser. Det är också viktigt med tillräckliga incitament, kunskap och informationsspridning för att lantbrukare ska kunna besluta att bidra till en bättre vattenkvalitet. Att det finns en tydlig målbild både för planerare och lantbrukare om processer for lokalt deltagande är också en faktor som spelar in, men även att andra aktörer som också bidrar till övergödningen tar sitt ansvar.

– Lantbrukare vill ha på fötterna när det kommer till ytterligare åtaganden inom jordbruket, menar Frida Franzén. Det gäller både kunskap om hur mycket näringsläckage jordbruket faktiskt bidrar till och vad andra aktörer avser göra för att dra sitt strå till stacken, men även vad de föreslagna åtgärderna är bra för och hur effektiva de egentligen är.

– Att involvera lantbrukare i lokala vattenfrågor, och stimulera ytterligare genomförande av åtgärder, är centralt för att minska övergödningen i Östersjön. Den här studien visar att det finns flera möjliga tillvägagångssätt att uppnå det, säger Frida Franzén.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Hållbarhet Läs mer om: Natur & miljö

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-01