Dela

Facebook Mail Twitter

Trygghet och tillit genom samverkan: IMS introducerar utbildningspaket för regioner och kommuner

Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet (IMS) introducerar en samverkansmodell och ett utbildningspaket för att främja trygghet och brottsförebyggande arbete. Den ökande mångreligiositeten är både en utmaning och en möjlighet för våra myndigheter och kommuner. IMS forskning understryker vikten av samverkan mellan myndigheter, kommuner och trossamfund. Det nya utbildningspaketet och samverkansmodellen erbjuds nu alla Sveriges regioner och kommuner för att stärka tillit och trygghet genom inkluderande samverkan.

Simon Sorgenfrei och David Thurfjell

Sverige beskrivs ofta som världens minst religiösa land. Men de senaste decenniernas invandring har också bidragit till att Sverige idag är ett av Europas mest mångreligiösa länder. Denna situation ställer svenska myndigheter och kommuner inför såväl stora utmaningar som möjligheter.

Sedan 1 juli 2023 har alla Sveriges kommuner skyldighet att bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Under 2021 och 2022 har IMS på uppdrag av Polismyndigheten, Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Malmö stad studerat och utvärderat tillitsskapande och brottsförebyggande samverkansprojekt i Stockholm, Malmö och Örebro. Forskningen visar på värdet av samverkan mellan myndigheter, kommun och civilsamhällesaktörer. Flera aktörer i kommunerna lyfter fram värdet av att inkludera trossamfunden i samband med några av de senaste årens stora samhällsutmaningar, som under Covid-pandemin, under LVU-kampanjen eller i samband med koranbränningarna.

Kommunledningar och polis i Malmö och Stockholm har samstämmigt beskrivit hur ett brett samverkansarbete mellan kommun och trossamfund visat sig vara ett effektivt sätt att motverka och förebygga oroligheter. Men det har också blivit tydligt att det i många kommuner saknas upparbetade samverkanskanaler mellan viktiga kommunala- och statliga aktörer å ena sidan, och trossamfunden å andra sidan. Detta har flera orsaker. Inom många kommuner saknas kunskap om de religiösa minoriteter som finns etablerade i kommunerna och det finns ofta en osäkerhet kring hur man närma sig minoritetssamfunden.

Med utgångspunkt i dessa forskningsuppdrag har IMS tagit fram ett utbildningspaket och en samverkansmodell vilken riktas mot samtliga Sveriges kommuner. Detta innehåller:

  • Hjälp med kartläggningsarbete där vi identifierar lokala trossamfund och etniska minoriteter samt analyserar potentiella interna konfliktytor och hur globala konflikter kan få lokala konsekvenser just i er kommun.
  • Ett kunskapslyft med fokus på det mångreligiösa Sverige och om vad som behövs för att skapa ett effektivt brottsförebyggande arbete. Denna utbildning kan med fördel erbjudas brett inom kommunen.
  • En handgriplig uppstart av tillitsskapande och brottsförebyggande samverkan mellan de lokala trossamfunden och kommunen. Här engageras av kommunen strategiskt utvalda personer.

Detta utbildningspaket och den modell IMS tagit fram erbjuds nu samtliga Sveriges regioner och kommuner.

Simon Sorgenfrei är professor i religionsvetenskap och föreståndare för IMS. Han är en av Sveriges ledande forskare om islam och muslimer i Sverige, har haft forskningsuppdrag för Myndigheten samhällsskydd och beredskap (MSB), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Han sitter också i Centrum mot våldsbejakande extremisms (CVE) expertgrupp.

David Thurfjell är professor i religionsvetenskap och forskningsledare vid IMS. Han en av Sveriges ledande forskare om religion och sekularisering i Sverige. Thurfjell är författare till böckerna Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen (Norstedts 2015) samt Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion (Norstedts 2020), samt Muslimsk och kristen sekularitet: postmuslimer och postkristna i ett mångreligiöst Sverige (SST 2023).


IMS — Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet är en mångvetenskaplig miljö som syftar till att stärka empirisk forskning, samverkan och fortbildning kring frågor som rör mångreligiositet och sekularitet i Sverige.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Filosofi & religion

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-02-14