Södertörns högskola 

Läs kuratorsutbildning på avancerad nivå och få yrkeslegitimation

Program

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

60 hp

Höst

100%

Campus

Har du en socionomexamen och vill specialisera dig för att att kunna ansöka om yrkeslegitimation? Då ska du läsa Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Programmet ger dig fördjupad kompetens och flera nya karriärmöjligheter.

Utbildningen går att läsa på studieorterna Huddinge, Uppsala och Gävle.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Få yrkeslegitimation så du kan arbeta som kurator inom hälso- och sjukvården Sedan legitimationen för hälso- och sjukvårdskuratorer infördes år 2019 råder det stor brist på legitimerade kuratorer att anställa i regionerna. Med en Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen kan du ansöka om yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen. Denna yrkeslegitimation behöver du för att arbeta som kurator inom den regionala hälso- och sjukvården, men ökar även chanserna att få arbete som kurator i frivilligorganisationer, skolor och andra kommunala verksamheter där legitimation inte är ett krav. Vårt program leder också till en magisterexamen i socialt arbete. Det ger dig behörighet att bli antagen på forskarutbildning och möjlighet till en karriär som forskare och lärare inom högre utbildning. Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammen behöver fler forskande kuratorer som lärare.
Varva mellan teoretiska kurser och praktiska övningar Under utbildningen får du praktisk och teoretisk kunskap med relevans för socialt arbete inom hälso- och sjukvård. Under den första terminen fördjupar du dina kunskaper i det socialrättsliga regelverket, hälso- och sjukvårdslagstiftning, socialpsykologi samt relevanta teorier och arbetsmodeller. Under terminens gång sker färdighetsträning i form av åtgärdsbedömningar, värderingsövningar, rollspel samt att tillämpa olika samtalsmetoder och teorier. Övningarna avser såväl interprofessionella samarbeten, att leda samtalsgrupper och föra samtal med patienter och deras närstående, såväl barn, unga, vuxna och äldre med olika sociala bakgrunder. Under den andra terminen fördjupar du dina praktiska och teoretiska kunskaper, dels genom en sammanhållen verksamhetsförlagd praktik (VFU), dels genom att läsa vetenskaplig metod och skriva en magisteruppsats i ett ämne du väljer att fördjupa dig i. Termin 1 Introduktion till socialt arbete i hälso- och sjukvård (7,5 hp) Samhällsvetenskapliga perspektiv på sjukdom, ohälsa och hälsa (7,5 hp) Samtal som redskap och hälso- och sjukvårdskuratorns praktik (15 hp) Termin 2 Hälso- och sjukvårdskuratorns praktik - verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (7,5 hp) Vetenskaplig metod: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård (7,5 hp) Självständigt arbete för hälso- och sjukvårds-kuratorexamen (15 hp)
För dig som vill specialisera dig inom kuratorsyrket Från och med augusti 2024 krävs en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen för att bli beviljad yrkeslegitimation. Utbildningen riktar sig därför till dig som är yrkesverksam eller nyutexaminerad socionom. Efter programmet får du även en magisterexamen i socialt arbete vilket också möjliggör fortsatta studier på forskarnivå. Att arbeta som kurator inom hälso- och sjukvården innebär att stödja och vägleda människor i utsatta livssituationer. En kurator för vanligtvis samtal med patienter och deras närstående utifrån den aktuella situation som personen befinner sig i, för att stödja denne i en förändringsprocess. Det kan handla om krissamtal, rådgivande samtal, stödsamtal, närståendesamtal, men också att arbeta med social eller arbetslivsinriktad rehabilitering, psykoedukativa insatser eller sociala åtgärder. I arbetet kan det även ingå att skriva remisser, intyg, utredningar och utlåtanden. Utbildning riktar sig särskilt till dig som bor i Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala och Region Gävleborg. Våra samverkansavtal med dessa regioner samt Uppsala universitet och Högskolan i Gävle – i kombination med att utbildningens teoretiska kurser ges på distans – möjliggör för dig att kunna välja bland våra tre studieorter Huddinge, Uppsala och Gävle.