Delar av bokstäver på vägg och bokhyllor i bakgrund med skymt av människa som passerar.

Fördjupa dig i etnologiska teorier och metoder

Program

Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa

120 hp

Höst

100%

Campus

Under Masterprogrammet i etnologi får du möta studenter från ett brett kulturvetenskapligt område. Programmet inriktar sig på kulturell mångfald och transnationella processer i Europa. Du får möjlighet att vidga dina vetenskapliga perspektiv och utvecklar kompetens för både forskning och kvalificerat arbete.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Upptäck och förstå vårt samhälle på ett djupare plan Som utbildad etnolog har du ett brett fält av framtida arbetsgivare – organisationer, kommuner och myndigheter. Din kompetens är eftertraktad i ett samhälle som är i ständig förändring. Som etnolog kan du till exempel genomföra undersökningar på uppdrag av institutioner. Du kan exempelvis arbeta som utredare, handläggare och projektledare, inom områden som handlar om kultur, turism, barn- och ungdomsfrågor. Du kan dessutom kombinera utbildningen med andra yrkesutbildningar, som till exempel lärare eller journalist. Masterprogrammet ger dig en specialkompetens i vetenskapligt etnologiskt arbete. Programmet är också forskningsförberedande, vilket ger dig behörighet att söka forskarutbildningen vid Södertörns högskola eller vid andra lärosäten. Basen inom etnologi som utgörs av frågor kring genus, migration och integration ger dig en spetskompetens på arbetsmarknaden. Ämnet ligger nära beteendevetenskapen och underlättar förståelsen av en ibland svårbegriplig omvärld, något du har användning av genom hela livet. Ämnets historiska perspektiv ger dig möjlighet att upptäcka och förstå saker i vår samtid på ett djupare plan. Läs om ämnets forskning
Fördjupade kurser i etnologi och mångvetenskapliga metoder Masterprogrammet är ett tvåårigt program. Under den första terminen får du fördjupa dig i etnologiska och kulturanalytiska metoder genom fyra delkurser. Terminen inleds med en mångvetenskaplig delkurs om de kulturvetenskapliga studiernas roll och relevans i samhället idag. Därefter följer de två etnologiska delkurserna Kultur- och samhällsanalyser samt Kulturvetenskapliga metoder. Båda etnologiska delkurserna fokuserar på tillämpningar inom etnologin vilket förbereder dig för magisteruppsatsen. Första terminen avslutas med den andra mångvetenskapliga delkursen, som inriktar sig på humanistisk vetenskapsteori. Under den andra terminen får du själv välja bland relevanta kurser som ges gemensamt på institutionen eller på andra lärosäten. Du kan välja att läsa kurser i Sverige eller internationellt. Den tredje terminen börjar med en yrkespraktik, till exempel på ett museum eller inom en kommun. Du får möjligheten att utveckla praktiska färdigheter och skaffa kontakter som kan vara värdefulla efter examen. Efter praktiken vidareutvecklar du dina kunskaper i det akademiska skrivandet, på engelska, och tränar din förmåga att kommunicera vetenskap. Programmets tre första terminer förbereder dig för det avslutande momentet – masteruppsatsen. Det du har gjort under hela utbildningen, både den teoretisk fördjupningen och yrkespraktiken, kopplas samman i ett omfattande vetenskapligt arbete. Termin 1 Introduktion till området Historiska studier, Kultur- och samhällsanalyser, Kulturvetenskapliga metoder, Vetenskapsteori Termin 2 Valbara kurser Termin 3 Yrkespraktik/internationella fältstudier, Akademisk engelska, Att kommunicera vetenskap Termin 4 Masteruppsats Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av seminarier. Tiden du behöver vara på högskolan varierar, men är något mer i början av programmet. Programmet ställer höga krav på självständighet. Du får samma möjlighet att delta på seminarier och andra aktiviteter som aktiva lärare och forskare på Södertörns högskola.
Vidga dina vetenskapliga perspektiv och fördjupa dig i ett etnologiskt område Som masterstudent i etnologi möter du studenter från ett brett kulturvetenskapligt område. Du kommer att läsa kurser och delta på seminarier i en mångvetenskaplig miljö. Det bidrar till att vidga dina perspektiv och du får jämföra olika ämnestraditioner. Programmet passar dig som är intresserad av kulturell variation i det mångetniska Europa. Du kanske siktar på en yrkeskarriär där du behöver kulturanalytisk kompetens? Den mångvetenskapliga miljön utgörs av magister- och masterstudenter inom området Historiska studier. Det innefattar ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap. Syftet med masterprogrammet är att du efter studierna ska känna dig trygg i mål, metoder och forskningstraditioner i etnologi, men även i angränsande forskningsområden. Du utvecklar och vidgar dina kulturanalytiska perspektiv och fördjupar ditt etnologiska teori- och metodkunnande. Programmet har en stark teoretisk tradition men samtidigt en nära koppling till praktik och arbetsliv. Du får ta del av samma seminarier som lärare och forskare inom ämnet får, vilket ger dig en inblick i det akademiska yrket och aktuell forskning. En masterexamen i etnologi är forskningsförberedande och ger dig behörighet för forskarutbildning. Programmet vänder dig därför också till dig som vill söka till forskarutbildningen eller vill arbeta i en verksamhet där vetenskapligt arbete är en styrka.