Arbeta med att tillgängliggöra information för ett transparent och demokratiskt samhälle

Program

Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet

Har du ett intresse för att hitta och samla information? Arkivarie- och informationsprogrammet ger dig kunskap och verktyg för att arbeta med bevarandet och hanteringen av information. Programmets utformning förbereder dig för arkivarieyrket och ger dig särskild kompetens i ett av följande huvudområden – företagsekonomi, journalistik eller statsvetenskap.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår student Didrik

Möt vår student Didrik

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad kompetens och väl förberedd för informationsarbete Efter examen har du en viktig kompetens som efterfrågas inom de flesta myndigheter. Även vissa företag och andra organisationer har behov av utbildade arkivarier. Vanliga yrken bland tidigare studenter är arkivarie, registrator eller verksamhetsutvecklare, och de arbetar främst på statliga myndigheter eller kommuner. Programmet ger dig värdefulla kunskaper och verktyg. Efter dina studier är du väl förberedd för arkivarbete. Du har den kompetens som krävs för att arbeta med olika typer av informationshantering och informationsfrågor. Även i andra yrken än som arkivarie har du nytta av utbildningen, då din kunskap om informationssystem är användbar inom de flesta yrkesroller och på arbetsplatser som hanterar en större mängd information. Din valda inriktning ger dig dessutom en styrka på arbetsmarknaden om du vill arbeta med informationshantering inom ditt valda huvudområde. Du har också möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå inom ditt huvudområde eller arkivvetenskap beroende på vilket av ämnena du väljer att läsa C-kursen i.
Arkivvetenskapens grunder kombinerat med kompetens inom ditt valda huvudområde Under programmets första år läser du A- och B-kursen i arkivvetenskap, där du får lära dig om arkivvetenskapens grunder, både ur ett historiskt och ett informationsteknologiskt perspektiv. Du övar dig i att värdera information och får utveckla dina yrkesfärdigheter som arkivarie. Du lär dig behärska arkivmaterial av alla format – från klassiska pappersdokument till elektronisk information – så att det kan organiseras och bevaras på bästa sätt. Under andra året läser du A- och B-kursen i ditt valda huvudområde - företagsekonomi, journalistik eller statsvetenskap. Programmets sista år inleds med kursen Informationsförvaltning, och du får sedan möjlighet att välja vilken kurs du vill avsluta med. Antingen läser du C-kursen i arkivvetenskap eller inom ditt valda huvudområde. Du kan därmed välja om din examen har huvudområde arkivvetenskap eller ditt valda område. Under programmets gång får du delta i gästföreläsningar med yrkesverksamma arkivarier och arkivforskare, till exempel från Riksarkivet och Landstingsarkivet. Du kommer även få göra studiebesök på relevanta arbetsplatser. Termin 1 Arkivvetenskap A Termin 2 Arkivvetenskap B Termin 3 A-kurs i valt huvudområde Termin 4 B-kurs i valt huvudområde Termin 5 Informationsförvaltning Termin 6 Valbart: Arkivvetenskap C eller C-kurs i valt huvudområde Arbetssätt Utbildningen ges på heltid och undervisningen består av cirka tre föreläsningar och ett seminarium per vecka. Utöver detta förväntas du arbeta på egen hand eller med grupparbeten. Upplägget kan variera mellan kurserna inom programmet. Du examineras genom hemtentamen och aktivt deltagande på seminarier. Du har möjlighet att göra praktik om du väljer att läsa Arkivvetenskap C. Inom kursen ingår en valbar praktikkurs. Du studerar med en grupp om tolv personer. Under vissa kurser läser du även tillsammans med studenter som läser arkivvetenskap som fristående kurs.
Möt informationssamhällets behov av utbildade arkivarier Vi lever idag i ett informationssamhälle. Arkivvetenskap har vuxit fram ur det ökade behovet att bevara och tillgängliggöra information, främst genom digitalisering. Arkivarien arbetar ständigt med frågor starkt kopplade till demokrati, jämlikhet och bildning. Till exempel genom skapandet och upprätthållandet av ett transparent informationssamhälle. En vanlig väg in i arkivarieyrket är att kombinera studier i arkivvetenskap med en grundutbildning i något annat ämne. På Södertörns högskola har vi skräddarsytt en treårig utbildning för just det. Arkivarie- och informationsprogrammet innefattar att du väljer en av följande inriktningar: företagsekonomi, journalistik eller statsvetenskap. Det gör att du får både en omfattande utbildning till arkivarie men även en särskild kompetens i det huvudområde du väljer. Södertörns högskola är det enda lärosäte som erbjuder arkivarieämnet som en kandidatutbildning. Vanligtvis ges ämnet som fristående kurser eller som ett masterprogram. Programmet berör frågor som strukturering av information, lagar och regler gällande informationsfrågor, metadata och metadatasättning, informationskultur och informationsvärdering. Du får verktyg att söka information själv och ordna information för research. Genom att skapa ordning i information bidrar arkivarien till att skapa transparens i samhället. En annan viktig uppgift är att skapa system som ger alla möjligheter att hitta information själva, vilket motverkar korruption och främjar demokratin i samhället.