Personal

Förvaltningsakademin har flera framstående forskare knutna till verksamheten, varav många flitigt förekommer i samhällsdebatten. Vi har också en antal externa medlemmar samt gästforskare.

Föreståndare: Therese Reitan

Administrativ personal: Jenny Li Österman

Styrgrupp

Uppdrag

Styrgruppens uppdrag är att bistå föreståndaren i strategiska frågor och beslut. Därigenom ska de verka för att Förvaltningsakademin långsiktigt utvecklas i enlighet med uppdraget, dvs att bedriva kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildning, att utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor med särskilt fokus på den svenska statsförvaltningen samt att verka för kvalificerade möten mellan akademi och praktik.

Styrgruppen träffas i allmänhet ett par gånger per termin.

Styrgruppens ledamöter

Ordförande: Britta Lejon, Fackförbundet ST

Ledamöter:

Bo Andersson, Föreningen Norden

Ulf Bengtsson, Kommuninvest

Magnus Larsson, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Åsa Krook, Arbetsgivarverket

Annelie Roswall-Ljunggren, Statskontoret

Helena Wockelberg, Uppsala universitet

Forskare och övrig personal:

Mats Bergman

Mats Bergman

Professor

Konkurrenspolitik, offentlig upphandling, konkurrensutsättning av äldreomsorg och andra välfärdstjänster, läkemedelsprissättning, regleringar och avregleringar, handel och staden

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME313

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Mitt forskningsområde är offentliga organisationer och förvaltningspolitik. Forskningen har handlat om administrativt arbete, organisationsförändring och styrning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME444

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Jag forskar om styrning, reformer och förändring i den offentliga sektorns organisationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME443

Marja Lemne

Marja Lemne

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Rune Premfors

Rune Premfors

Affilierad professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Martin Qvist

Martin Qvist

Lektor

Forskar om beslutsprocesser, reformer i offentlig sektor, samverkan och governance.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME411

Therese Reitan

Therese Reitan

Docent

Lektor

Tjänstemannarollen, styrning och organisering i offentlig sektor, ledarskap, missbruksvård och folkhälsopolitik, nollvisionen i trafiken.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439B

Johan Sandén

Johan Sandén

Fil dr

Utredare

Jag är doktor i Företagsekonomi och främst verksam inom Offentlig organisation och ledning. Min doktorsavhandling handlar om hur digitaliseringen av skolan påverkar lärares arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Jaakko Turunen

Jaakko Turunen

Lektor

Jag är verksam vid Förvaltningsakademin och undervisar vid Socionomprogrammet och Polisutbildning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME107C

Sabine Walter

Sabine Walter

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429C

Noomi Weinryb

Noomi Weinryb

Docent

Lektor

Lektor, docent

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME451

Jenny-Li Österman

Jenny-Li Österman

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME243