Personal

Förvaltningsakademin har flera framstående forskare knutna till verksamheten, varav många flitigt förekommer i samhällsdebatten. Vi har också en antal externa medlemmar samt gästforskare.

Föreståndare: Therese Reitan

Administrativ personal: Sabine Walter

Styrgrupp

Uppdrag

Styrgruppens uppdrag är att bistå föreståndaren i strategiska frågor och beslut. Därigenom ska de verka för att Förvaltningsakademin långsiktigt utvecklas i enlighet med uppdraget, dvs att bedriva kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildning, att utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor med särskilt fokus på den svenska statsförvaltningen samt att verka för kvalificerade möten mellan akademi och praktik.

Styrgruppen träffas i allmänhet ett par gånger per termin.

Styrgruppens ledamöter

Ordförande: Britta Lejon, Fackförbundet ST

Ledamöter:

Bo Andersson, Föreningen Norden

Ulf Bengtsson, Kommuninvest

Magnus Larsson, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Åsa Krook, Arbetsgivarverket

Annelie Roswall-Ljunggren, Statskontoret

Helena Wockelberg, Uppsala universitet

Forskare och övrig personal:

Mats Bergman

Mats Bergman

Professor

Konkurrenspolitik, offentlig upphandling, konkurrensutsättning av äldreomsorg och andra välfärdstjänster, läkemedelsprissättning, regleringar och avregleringar, handel och staden

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME313

Daniel Castillo

Daniel Castillo

Lektor

För närvarande forskar jag om arbetsdelningsförsök i svenska kommuner men även administrativ belastning inom vården.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429F

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Mitt forskningsområde är offentliga organisationer och förvaltningspolitik. Forskningen har handlat om administrativt arbete, organisationsförändring och styrning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME444

Marja Lemne

Marja Lemne

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Eva Maria Magnusson

Eva Maria Magnusson

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Rune Premfors

Rune Premfors

Affilierad professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Martin Qvist

Martin Qvist

Lektor

Forskar om beslutsprocesser, reformer i offentlig sektor, samverkan och governance.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME411

Therese Reitan

Therese Reitan

Docent

Lektor

Tjänstemannarollen, styrning och organisering i offentlig sektor, ledarskap, missbruksvård och folkhälsopolitik, nollvisionen i trafiken.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439B

Johan Sandén

Johan Sandén

Doktorand

Jag är doktorand i Företagsekonomi med inriktning mot Offentlig organisation och ledning. Min doktorsavhandling handlar om hur digitaliseringen av skolan påverkar lärares arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Sabine Walter

Sabine Walter

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429C