Personal

Förvaltningsakademin har flera framstående forskare knutna till verksamheten, varav många flitigt förekommer i samhällsdebatten. Vi har också en antal externa medlemmar samt gästforskare.

Föreståndare: Jenny Madestam

Administrativ personal: Sabine Walter

Styrgrupp

Uppdrag

Styrgruppens uppdrag är att bistå föreståndaren i strategiska frågor och beslut. Därigenom ska de verka för att Förvaltningsakademin långsiktigt utvecklas i enlighet med uppdraget: att bedriva kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildning, att utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor med särskilt fokus på den svenska statsförvaltningen samt att verka för kvalificerade möten mellan akademi och praktik.

Arbetet består i att delta vid två sammankomster om året, där Förvaltningsakademin och dess verksamhet diskuteras. Dessa möten förbereds av föreståndaren i samråd med ordföranden för styrgruppen.

Styrgruppen utsågs av rektor 2014-07-08 för en mandatperiod om tre år från och 2014-08-01.

Styrgruppens ledamöter

Ordförande: Britta Lejon, ordförande fackförbundet ST

Ledamöter: Ulf Bengtsson, Kommuninvest

Magnus Larsson, GD Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Göran Sundström, professor, Stockholms universitet

Helena Wockelberg, universitetslektor, Uppsala universitet

Annelie Roswall-Ljunggren, Statkontoret

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Docent

Professor

Mitt forskningsområde är offentliga organisationer och förvaltningspolitik. Forskningen har handlat om administrativt arbete, organisationsförändring och styrning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME444

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, och verksam vid Förvaltningsakademin. Han har under lång tid forskat om reformer, styrning och förändring i offentliga organisationer och om europeiseringens konsekvenser för förvaltning och politik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Christina Weisner

Christina Weisner

Handläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME424

Daniel Castillo

Daniel Castillo

Lektor

För närvarande forskar jag om arbetsdelningsförsök i svenska kommuner men även administrativ belastning inom vården.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Eva Maria Magnusson

Eva Maria Magnusson

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME415

Johan Sandén

Johan Sandén

Doktorand

Jag skriver min doktorsavhandling om digitaliseringen av skolan. Avhandlingen baseras på intervjumaterial från lärare. Sen undervisar jag också inom Offentlig förvaltning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Marja Lemne

Marja Lemne

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Noomi Weinryb

Noomi Weinryb

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME451

Rune Premfors

Rune Premfors

Affilierad professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Sabine Walter

Sabine Walter

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429

Therese Reitan

Therese Reitan

Docent

Lektor

Offentlig förvaltning, välfärd, organisationer

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439