Dela

Facebook Mail Twitter

Forskare och praktiker enas för att stärka marginaliserade områden

När verksamheter knyts till eldsjälar riskerar kompetens och erfarenheter att gå till intet om de lämnar organisationen. Deras expertis tas inte heller tillräckligt till vara av det offentliga eller inom dagens socionom-utbildning. I ett nytt samverkansprojekt förenas nu forskare och praktiker för att stärka den erfarenhet och kompentens som finns hos individer och organisationer som arbetar med samhällsarbete.

Ett par händer som håller pappfigurer i en cirkel. 

– De här personerna sitter på mycket värdefull och nödvändig kunskap som idag inte legitimeras eller når de traditionella kanalerna som universiteten eller socialtjänsten. Mot bakgrund av hur samhällets utvecklats, välfärdsstatens omvandling och nu på senare tid de skjutningar som ägt rum, är det ytterst centralt att vi börjar jobba tillsammans och tar till vara deras kunskaper. Vi kan inte bara sitta och vänta, säger Lisa Kings, docent i socialt arbete vid Södertörns högskola.

Plattform för verksamma samhällsarbetare

Tränare, fritidsledare, ungdomsledare. Samhällsarbete är en bred term för yrkesgrupper och ideella krafter som arbetar med förbyggande socialt arbete så som att hålla unga borta från kriminalitet eller verka för minskad fattigdom. Men det kan också innebära ett arbete för att mobilisera människor för att förändra ojämlika maktstrukturer. Genom det Forte-finansierade projektet Ett samtida områdesinriktat samhällsarbete tas nu ett första steg mot en långsiktig och stabil samverkansplattform mellan verksamma samhällsarbetare i socioekonomiskt utsatta områden och forskare inom socialt arbete.

– Praktikerna besitter en erfarenhetsbaserad kunskap och vi forskare en teoretisk och i bästa fall blir 1+1=3. Att vi tillsammans möts och skapar en plattform bortom personbundna kontakter och erfarenheter för dem som är intresserade av att arbeta på det här sättet, säger Lisa Kings.

Praktikerna bestämmer vägen

I projektet ingår utöver Lisa Kings också René Leon-Rosales, fil.dr i etnologi och verksam vid Mångkulturellt Centrum samt Hedvig Wiezell från Folkets Husby, Robin Pihl från Hela Malmö och Daniel Diaz Hassela Solidaritet i Malmö.

– Genom att hålla forskningscirklar ska vi med utgångspunkt i deras gedigna erfarenhet, systematisera deras kunskap och förena den med forskningens teoretiska kunskap. Vi forskare agerar facilitatorer och praktikerna bestämmer vägen. Vi ska titta på hur man kan förstå ett problem och höja det bortom till exempel Angered, Husby eller Malmö. Vi kommer ställa oss frågor som rör förutsättningar, hinder och vad som kännetecknar samhällsarbete inom civilsamhället, säger hon.

Pilotprojekt för kommande samarbeten

Projektet kan ses som en pilot, ett startskott för ett mer omfattande samarbete. Rent konkret kommer resultaten från just detta projekt att landa i en manual för hur ett samhällsarbete kan utföras och en mindre utställning på samma tema som ska presenteras rullande på Folkets Husby i Stockholm, Helamalmö i Malmö samt Mångkulturellt centrum i Botkyrka samt Södertörns högskola i Huddinge. Därtill kommer deltagarna tillsammans också skriva en forskningsartikel.

Lisa Kings har redan idag ett etablerat samarbete med flera av de verksamheter som ingår i projektet. Dels via tidigare forskning, dels via nätverk för socialt arbete. Men också för att personer från verksamheterna är med och undervisar på högskolans socionomprogram, moment som är mycket uppskattade av studenterna.

– De kunskaper som kommer fram av projektet kommer så klart lyftas in i utbildningen, men i och med de samarbeten vi har redan i dag med till exempel Hassela Solidaritet kan man nästa säga att det är utbildningen som genererat forskningen, avslutar Lisa Kings.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-06