Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutet för mångreligiositet och sekularitet. För mer information, kontakta Infocenter.

Föreståndare: Simon Sorgenfrei, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Simon Sorgenfreis forskning har huvudsakligen behandlat samtida och historisk islam och flera av hans projekt har rört religion och migration. Ett flertal studier har behandlat islams etablering och organisation i Sverige. Sorgenfrei har också skrivit om andra religiösa minoriteter från Mellanöstern och deras etablering i Sverige under senare decennier.

Simon Sorgenfrei har varit verksam som projektforskare finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för stöd till trossamfund liksom av Polismyndigheten. Han har varit gästforskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut och sitter i styrgruppen för det Svenska nätverket för forskning om våldsbejakande extremism. För närvarande bedriver han forskning om Salafistisk mission i Sverige och leder ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet om relationen mellan svenska staten och de muslimska riksorganisationerna.

Simon Sorgenfrei har omfattande erfarenhet av undervisning och fortbildning om islam och det mångreligiösa samhället samt om frågor som rör religion och migration. Han har hållit utbildningar för kommuner, myndigheter och organisationer runt om i landet.

Forskningsledare: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

David Thurfjell har i sin forskning intresserat sig dels för islam – både som svensk minoritetsreligion och som majoritetsreligion och politisk ideologi i Mellanöstern – dels för sekularisering inom den svenska majoritetskulturen. Thurfjell har i sin forskning belyst dessa grupper från en rad olika historiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Han har också skrivit om religion bland romer. För närvarande leder han ett projekt om sekularisering bland svenskar med muslimsk familjebakgrund.

Thurfjell har stor erfarenhet av undervisning och fortbildning om religion och sekularisering i Sverige. Han anlitas regelbundet som föreläsare av olika organisationer och myndigheter och har bland annat fortbildat personal inom polisen, försvaret, säkerhetspolisen, migrationsverket och regeringen.

Koordinator: Vera Ericson von Bahr och Douglas Mattsson, dotorand i religionsvetenskap vid Södertörnshögskola.

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

Etik och värdegrundsfrågor; kropp och sinnlighet i skolans fostran; kosmopolitiska & deliberativa utbildningsmodeller; skolkulturforskning.

Lärarutbildningen

MC621

Karin Borevi

Karin Borevi

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME619

David Gunnarsson

David Gunnarsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

Jag är lektor i etnologi och arbetar även som studierektor på förskollärarutbildningen. Min forskning handlar om migration, socialt deltagande, religion och kön.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1017

Henrik Johnsén

Henrik Johnsén

Lektor

Docent i religionshistoria. Min forskning är inriktad mot kristendom, främst senantikt klosterväsende och syrisk-ortodox kristendom i Sverige och migration.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete. Forskar främst om staden och stadsförnyelse och inkluderings- och exkluderingsprocesser. Är också verksam på polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson

Teol dr

Lektor

Jag undervisar och forskar inom fälten religionsdidaktik och etik, med speciellt intresse för dygdetik.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1002

Chato Rasoal

Chato Rasoal

Lektor

Jag är arbetar som lektor i Polisiärt Arbete och är ordförande i polisutbildnings Programråd.

Institutionen för polisiärt arbete

LO631

Lena Roos

Lena Roos

Professor

judendom, religionsdidaktik, jiddischliteratur, religionsmöten ssk under medeltiden, religion och odling, religion och sexualitet, religion och mat

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1035

Simon Sorgenfrei

Simon Sorgenfrei

Professor

Jag forskar huvudsakligen om islam och sufism, i historia och samtid, i Sverige och globalt. Flera av mina projekt har också rört religion och migration.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Göran Ståhle

Göran Ståhle

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i religionsvetenskap, specialiserad inom religionspsykologi, indiska religioner och hälsoforskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1027

David Thurfjell

David Thurfjell

Professor

Jag är religionshistoriker, professor i religionsvetenskap samt forskningsledare för IMS.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1033

Linda Vikdahl Gunséus

Linda Vikdahl Gunséus

Docent

Prefekt

Lektor

Mina forskningsintressen är bl. a funktionshinder och religion, barn/ unga och religion, religion i skolan, nyanlända och psykisk hälsa, och social delaktighet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Jenny Yourstone

Jenny Yourstone

Lektor

Arbetar som lektor i psykologi samt mot polisutbildningen. Mångårig erfarenhet av forskning om framför allt våldsbrott; från våld i nära relation, hedersvåld till extremism.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME246

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Ak. utvecklingsledare ULF-avtal Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande bl.a. i sociala rörelser och religiösa ungdomsorganisationer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Ann af Burén

Ann af Burén

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare för religionsvetenskap och arkeologi. Lektor i religionsvetenskap. Forskare .

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1031